Сутність і специфіка підготовки жінки до духовно-морального виховання дитини в монастирях України ХІХ століття (на основі праць святителя Феофана Вишенського)

Автор(и)

  • Тетяна Павлівна Фазан Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9132-9394

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-5(188)-88-92

Ключові слова:

милосердя, релігійне виховання, християнство, жіноцтво, монастир, духовне зростання, душевні сили

Анотація

Зазначено, що у ХІХ ст. питання про зміст жіночої освіти було важливою частиною дискусій не лише про призначення жінки, а й про жіночий інтелект. У православних монастирях жіноцтво традиційно навчали слідувати правилам духовного вдосконалення, піднімаючись східцями «лествиці». Приклад життя таких жінок був перед очима простих людей не одне століття, оскільки ідея духовно-морального вдосконалення глибоко проникла в життя селянства і вкоренилася в ньому.


Біографія автора

Тетяна Павлівна Фазан, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

аспірантка кафедри загальної педагогіки та андрагогіки 

Посилання

Беляева В. Теория и практика духовно-нравственного становления и развития личности учителя в светской и православной педагогической культуре : автореф. дис. … д-ра пед. наук. Москва, 1999. 38 с.

Бердяев Н. А. О человеке, его свободе и духовности: избранные труды. Москва : МПСИ Флинта, 1999. 311 с.

Георгий (Тертышников; архим.). Душепопечительная и литературная деятельность святителя Феофана (Говорова) в период затвора в Вышенской пустуни. Богословские труды. Москва, 1992. Т. 31. 241 с.

Каптерев П. История русской педагогики. 2-е изд. Петроград : Земля, 1915. 746 с.

Пушкарева Н. Л. Женщины-ученые в российском постсоветском фольклоре. Этнографическое обозрение. 2006. № 4. С. 39–58.

Рачинский С. А. Заметки о сельских школах. Санкт-Петербург, 1883. 123 с.

Смирнов П. Народное образование и церковноприходская школа. Санкт-Петербург, 1899. 126 с.

Фазан В. В. Розвиток просвітницько-педагогічної діяльності та виховання у вищих навчальних духовних закладах України при Києво-Печерській Лаврі у ХІХ–ХХ ст. Педагогічні науки : зб. наук. праць / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2018. Вип. 72. С. 70–74.

Фазан В. В. Вплив секуляризації на просвітницько-виховну діяльність духовних осередків України у ХVІІІ ст. Імідж сучасного педагога. 2018. № 4 (181). С. 72–75.

Феофан, (епископ). Начертание христианского нравоучения. 2-е изд. Москва : Типолитогр. И. Ефимова, 1895. 519 с.

Феофан, (епископ). Письма о духовной жизни. 3-е изд. Афонского Русского Пантелеймонова монастиря. Москва : Типолитография, 1897. 253 с.

Феофан, (епископ). Путь ко спасению: (краткий очерк аскетики). Москва : Типолитогр. И. Ефимова, 1899. 346 с.

Флоренский П. А. Сочинения : в 4 т. Т. 1. Москва : Мысль, 1994. 797 с.

References

Beliaeva, V. (1999). Teoriia i praktika dukhovno-nravstvennogo stanovleniia i razvitiia lichnosti uchitelia v svetskoi i pravoslavnoi pedagogicheskoi culture. (Extended abstract of D diss.). Moskva [in Russian].

Berdiaev, N. A. (1999). O cheloveke, ego svobode i dukhovnosti: izbrannye trudy. Moskva: MPSI Flinta [in Russian].

Georgii, (Tertyshnikov; arkhim.). (1992). Dushepopechitelnaia i literaturnaia deiatelnost sviatitelia Feofana (Govorova) v period zatvora v Vyshenskoi pustuni. Bogoslovskie trudy (Vol. 31). Moskva [in Russian].

Kapterev, P. (1915). Istoriia russkoi pedagogiku. Petrograd: Zemlia [in Russian].

Pushkareva, N. L. (2006). Zhenshchiny-uchenye v rossiiskom postsovetskom folklore. Etnograficheskoe obozrenie, 4, 39-58 [in Russian].

Rachinskii, S. A. (1883). Zametki o selskikh shkolakh. Sankt-Peterburg [in Russian].

Smirnov, P. (1899). Narodnoe obrazovanie i tcerkovnoprikhodskaia shkola. Sankt-Peterburg [in Russian].

Fazan, V. V. (2018). Rozvytok prosvitnytsko-pedahohichnoi diialnosti ta vykhovannia u vyshchykh navchalnykh dukhovnykh zakladakh Ukrainy pry Kyievo-Pecherskii Lavri u XIX–XX st. Pedahohichni nauky: zb. nauk. prats. Poltav. nats. ped. un-t imeni V. H. Korolenka (Is. 72, pp. 70-74). Poltava [in Ukrainian].

Fazan, V. V. (2018). Vplyv sekuliaryzatsii na prosvitnytsko-vykhovnu diialnist dukhovnykh oseredkiv Ukrainy u XVIII st. Imidzh suchasnoho pedahoha, 4 (181), 72-75 [in Ukrainian].

Feofan, (episkop). (1895). Nachertanie khristianskogo nravoucheniia. Moskva: Tipolitogr. I. Efimova [in Russian].

Feofan, (episkop). (1897). Pisma o dukhovnoi zhizni. 3-e ed. Afonskogo Russkogo Panteleimonova onastiria. Moskva: Tipolitografiia [in Russian].

Feofan, (episkop). (1899). Put ko spaseniiu: (kratkii ocherk asketiki). Moskva: Tipolitogr. I. Efimova [in Russian].

Florenskii, P. A. (1994). Sochineniia (Vol. 1). Moskva: Mysl [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-11-19

Як цитувати

Фазан, Т. П. (2019). Сутність і специфіка підготовки жінки до духовно-морального виховання дитини в монастирях України ХІХ століття (на основі праць святителя Феофана Вишенського). Імідж сучасного педагога, (5(188), 88–92. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-5(188)-88-92

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають