Психолого-педагогічні аспекти компетентнісного підходу у шкільній економічній освіті старшокласників

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-5(188)-100-104

Ключові слова:

економічна освіта, компетентності, курси за вибором економічного спрямування, особистість, трансверсальна компетентність

Анотація

Обґрунтовано психолого-педагогічні аспекти компетентнісного підходу у шкільній економічній освіті у процесі становлення особистості старшокласників, їхній самореалізації та професійному самоствердженні. Дано характеристику взаємозв’язку ключових компетентностей і трансверсальної компетентності, що забезпечує «трансфер навчання». Розкрито поняття «підприємницька компетентність» та її формування з метою підготовки старшокласників до професійної діяльності в економічній галузі; визначено роль курсів за вибором у навчанні економіки та проаналізовано результати іхнього впровадження у старшій школі.

Біографія автора

Наталія Андріївна Ковчин, Інститут педагогіки НАПН України

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу навчання географії та економіки

Посилання

Васько О. О. Дидактичні засади формування змісту і реалізації курсів за вибором у класах фізико-математичного профілю : дис. … канд. пед. наук : 13.00.09 / Ін-т педагогіки НАПН України. Київ, 2013. 324 с.

Васько О. О. Дидактичні засади формування змісту курсів за вибором у класах фізико-математичного профілю. Педагогічні науки : зб. наук. праць / Херсон. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Барбіна Є. С. та ін.]. Херсон, 2011. Вип. 57. С. 86–92.

Горбунова Л. Ключові компетенції у транснаціональному освітньому просторі: визначення та імплементація. Філософія освіти=Philosophy of Education. 2016. № 2 (19). C. 97–117.

Економічна компетентність в системі післядипломної педагогічної освіти : навч. посіб. / за ред. Г. А. Дмитренка. Київ : ЦІППО, 2008. 125 с.

Ісакова, В. Компетентнісно орієнтований підхід до підготовки майбутнього фахівця економіки. Імідж сучасного педагога. 2011. № 7. С. 32–35.

Каленюк І. С. Економіка освіти : навч. посіб. Київ, 2003. 40 с.

Кизенко В. І. Варіативний компонент змісту освіти в основній і старшій школі: теорія і практика : [монографія]. Київ : Слово, 2018. 405 с.

Ковтун Г. І., Мартиненко О. В. До питання формування економічної компетентності учнів. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2013. № 4. С. 135–144. URL http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2013_4_18. (дата звернення 30.10.2019). Назва з екрана.

Костюк А. В. Емоційний інтелект та шляхи його розвитку. Науковий вісник Херсон. держ. ун-ту. Серія : Психологічні науки. Херсон, 2014. Вип. 2, т. 1. С. 85–89.

Назаренко Т. Г. Навчальна програма та методичні рекомендації до викладання курсу за вибором «Географія економічних систем світу. Курси за вибором з географії. Зміст і методичні рекомендації / уклад. Т. Г. Назаренко. Харків, 2011. С. 44–49.

Петренко В. О., Безугла І. В. Формування трансверсальних компетентностей в умовах закладу вищої освіти. Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія і практика : тези конф. Херсон, 2018. URL: http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/19440/1/Petrenko_Bezugla%20тези%20ХНЕУ_березень_2018.pdf (дата звернення 30.10.2019). Назва з екрана.

Пометун Е. И., Сущенко И. М., Пилипчатина Л. Н., Баранов И. А. Критическое мышление для всех : самоучитель. Киев, 2012. 184 с.

Прищепа С. М. Сутність та зміст поняття «Підприємницька компетентність». Молодий вчений. 2016. № 5 (32). С. 367–370.

Таранік-Ткачук К. Авторські програми – шлях до успіху інноваційного навчального закладу. Рідна школа. 2016. № 10. С. 11–13.

Топузов О. М. Особливості впровадження профільного навчання географії в загальноосвітні навчальні заклади України. Курси за вибором з географії. Зміст і методичні рекомендації / уклад. Т. Г. Назаренко. Харків, 2011. С. 4–7.

Тордіна І., Євсєєв С. Економічна освіта й економічна культура суспільства: сутність та особливості. Новий колегіум. 2016. № 4. С. 20–25.

Трубачева С. Е. Умови реалізації компетентнісного підходу в навчальному процесі. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи : бібліотека з освітньої політики / під заг. ред. О. В. Овчарук. Київ, 2004. С. 53–58.

Хуторской А. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированного образования. Народное образование. 2003. № 2. С. 58–64.

References

Vasko, O. O. (2013). Dydaktychni zasady formuvannia zmistu i realizatsii kursiv za vyborom u klasakh fizyko-matematychnoho profiliu. (Extended abstract of PhD diss.). In-t pedahohiky NAPN Ukrainy. Kyiv [in Ukrainian].

Vasko, O. O. (2011). Dydaktychni zasady formuvannia zmistu kursiv za vyborom u klasakh fizyko-matematychnoho profiliu. In Ye. S. Barbina (Ed.), Pedahohichni nauky: zb. nauk. prats. Kherson. derzh. ped. un-t. (Is. 57, pp. 86-92). Kherson [in Ukrainian].

Horbunova, L. (2016). Kliuchovi kompetentsii u transnatsionalnomu osvitnomu prostori: vyznachennia ta implementatsiia. Filosofiia osvity=Philosophy of Education, 2 (19), 97-117 [in Ukrainian].

Dmytrenko, H. A. (Ed.). (2008). Ekonomichna kompetentnist v systemi pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity: navch. posib. Kyiv: TsIPPO [in Ukrainian].

Isakova, V. (2011). Kompetentnisno oriientovanyi pidkhid do pidhotovky maibutnoho fakhivtsia ekonomiky. Imidzh suchasnogo pedahoha, 7, 32-35 [in Ukrainian].

Kaleniuk, I. S. (2003). Ekonomika osvity: navch. posib. Kyiv [in Ukrainian].

Kyzenko, V. I. (2018). Variatyvnyi komponent zmistu osvity v osnovnii i starshii shkoli: teoriia i praktyka. Kyiv: Slovo [in Ukrainian].

Kovtun, H. I., & Martynenko, O. V. (2013). Do pytannia formuvannia ekonomichnoi kompetentnosti uchniv. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii, 4, 135-144. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2013_4_18. [in Ukrainian].

Kostiuk, A. V. (2014). Emotsiinyi intelekt ta shliakhy yoho rozvytku. In Naukovyi visnyk Kherson. derzh. un-tu. Seriia: Psykholohichni nauky (Is. 2, vol. 1, pp. 85-89). Kherson [in Ukrainian].

Nazarenko, T. H. (2011). Navchalna prohrama ta metodychni rekomendatsii do vykladannia kursu za vyborom «Heohrafiia ekonomichnykh system svitu. In T. H. Nazarenko (Ed.), Kursy za vyborom z heohrafii. Zmist i metodychni rekomendatsii (pp. 44-49). Kharkiv [in Ukrainian].

Petrenko, V. O., & Bezuhla, I. V. (2018). Formuvannia transversalnykh kompetentnostei v umovakh zakladu vyshchoi osvity. In Suchasni problemy upravlinnia pidpryiemstvamy: teoriia i praktyka: tezy konf. Kherson. Retrieved from http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/19440/1/Petrenko_Bezugla%20tezy%20KhNEU_berezen_2018.pdf [in Ukrainian].

Pometun, E. Y., Sushchenko, Y. M., Pylypchatyna, L. N., & Baranov, Y. A. (2012). Krytycheskoe myshlenye dlia vsekh: samouchytel. Kyev [in Russian].

Pryshchepa, S. M. (2016). Sutnist ta zmist poniattia «Pidpryiemnytska kompetentnist». Molodyi vchenyi, 5 (32), 367-370 [in Ukrainian].

Taranik-Tkachuk, K. (2016). Avtorski prohramy – shliakh do uspikhu innovatsiinoho navchalnoho zakladu. Ridna shkola, 10, 11-13 [in Ukrainian].

Topuzov, O. M. (2011). Osoblyvosti vprovadzhennia profilnoho navchannia heohrafii v zahalnoosvitni navchalni zaklady Ukrainy. In T. H. Nazarenko (Comp.), Kursy za vyborom z heohrafii. Zmist i metodychni rekomendatsii (pp. 4-7). Kharkiv [in Ukrainian].

Tordina, I., & Yevsieiev, S. (2016). Ekonomichna osvita y ekonomichna kultura suspilstva: sutnist ta osoblyvosti. Novyi kolehium, 4, 20-25 [in Ukrainian].

Trubacheva, S. E. (2004). Umovy realizatsii kompetentnisnoho pidkhodu v navchalnomu protsesi. In O. V. Ovcharuk (Ed.), Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii osviti: svitovyi dosvid ta ukrainski perspektyvy : biblioteka z osvitnoi polityky (pp. 53-58). Kyiv [in Ukrainian].

Khutorskoi, A. (2003). Kliuchevye kompetentsyy kak komponent lychnostno-oryentyrovannoho obrazovanyia. Narodnoe obrazovanie, 2, 58-64 [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-11-19

Як цитувати

Ковчин, Н. А. (2019). Психолого-педагогічні аспекти компетентнісного підходу у шкільній економічній освіті старшокласників. Імідж сучасного педагога, (5(188), 100–104. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-5(188)-100-104