Електронне портфоліо як інструмент оцінювання рівня професійної компетентності педагога вищої школи

Автор(и)

  • Світлана Степанівна Шевчук Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДЗВО "УМО" НАПН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6260-3323

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-5(188)-57-63

Ключові слова:

професійна компетентність, компетентнісний підхід, портфоліо педагога, електронне порт фоліо, критерії оцінювання

Анотація

Проблема створення портфоліо педагога вищої школи активно обговорюється вітчизняною педагогічною спільнотою, насамперед, у зв'язку із можливістю виявлення, вивчення, узагальнення, презентації та впровадження авторського перспективного педагогічного досвіду, підвищення рівня науково-методичної компетентності педагога, оцінювання ефективності його  професійної діяльності в процесі проходження ним кваліфікаційної атестації та сертифікації. Зміст статті висвітлює особливості та методику створення педагогічних портфоліо різних типів і видів як інструменту узагальнення та оцінювання професійних досягнень педагога вищої школи з реалізації інноваційних практик на всіх етапах освітнього процесу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти. На основі аналізу професійної компетентності та її ключових компетенцій розкривається сутність, мета, завдання, призначення та концептуальні положення компетентнісного підходу до процесу узагальнення і систематизації перспективного досвіду педагога вищої професійної школи.

Біографія автора

Світлана Степанівна Шевчук, Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДЗВО "УМО" НАПН України

старший викладач кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін

Посилання

Бойко О. І. Електронне портфоліо викладача – альтернативна форма оцінки його педагогічної діяльності та професіоналізму. Вісник Черкаського державного технологічного університету. Технічні науки. 2017. № 1. С. 150–155.

Даниленко Л. Сучасні підходи до управління навчальними закладами в умовах інноваційного розвитку. Післядипломна освіта в Україні. 2008. Спецвипуск. С. 14–16.

Житєньов Н. В. Електронне портфоліо як інструмент самопрезентації майбутнього фахівця. Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. 2017. № 3. С. 212–219.

Куку С. Ю. Електронні портфоліо та веб-портфоліо. Наукові записки. Т. 73, Комп'ютерні науки. Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». 2007. URL : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/naukma/Comp/2007_73/05_kyky_syu.pdf

Мазипчук М. Переваги та недоліки хмарних сервісів. Ресурсний сервіс ГУРТ. URL : https://gurt.org.ua/articles/38359

Моделювання портфоліо педагога : навч.-метод. посіб. / Кам’янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка ; уклад. Н. В. Бахмат. 2-ге вид., перероб. і доп. Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О. А. 2014. 72 с.

Учитель І. Б. Формування професійних компетенцій майбутнього педагога професійного навчання за допомогою е-портфоліо. Теорія і методика професійної освіти. 2011. №2. URL : http://www.tmpe.gb7.ru/docs/2/11uchche.pdf

Strudler N., Wetzel K. Electronic Portfolios in Teacher Education: Forging a Middle Ground. Journal of Research on Technology in Education. 2012. Vol. 44, no. 2. P. 161–173.

References

Boiko, O. I. (2017). Elektronne portfolio vykladacha – alternatyvna forma otsinky yoho pedahohichnoi diialnosti ta profesionalizmu. Visnyk Cherkaskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Tekhnichni nauky, 1, 150–155 [in Ukrainian].

Danylenko, L. (2008). Suchasni pidkhody do upravlinnia navchalnymy zakladamy v umovakh innovatsiinoho rozvytku. Pisliadyplomna osvita v Ukraini, special issue, 14-16 [in Ukrainian].

Zhytienov, N. V. (2017). Elektronne portfolio yak instrument samoprezentatsii maibutnoho fakhivtsia. Vidkryte osvitnie e-seredovyshche suchasnoho universytetu, 3, 212-219 [in Ukrainian].

Kuku, S. Yu. (2007). Elektronni portfolio ta veb-portfolio. Naukovi zapysky. T. 73, Kompiuterni nauky. Nats. un-t “Kyievo-Mohylianska akademiia”. Retrieved from http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/naukma/Comp/2007_73/05_kyky_syu.pdf [in Ukrainian].

Mazypchuk, M. Perevahy ta nedoliky khmarnykh servisiv. Resursnyi servis HURT. Retrieved from href="https://gurt.org.ua/articles/38359">https://gurt.org.ua/articles/38359 [in Ukrainian].

Bakhmat, N. V. (Comp.). (2014). Modeliuvannia portfolio pedahoha: navch.-metod. posib. Kam’ianets-Podilskyi nats. un-t imeni Ivana Ohiienka. Kam’ianets-Podilskyi: PP Buinytskyi O. A. [in Ukrainian].

Uchytel, I. B. (2011). Formuvannia profesiinykh kompetentsii maibutnoho pedahoha profesiinoho navchannia za dopomohoiu e-portfolio. Teoriia i metodyka profesiinoi osvity,

Retrieved from http://www.tmpe.gb7.ru/docs/2/11uchche.pdf

Strudler, N., & Wetzel, K. (2012). Electronic Portfolios in Teacher Education: Forging a Middle Ground. Journal of Research on Technology in Education, 44, 2, 161-173.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-11-19

Як цитувати

Шевчук, С. С. (2019). Електронне портфоліо як інструмент оцінювання рівня професійної компетентності педагога вищої школи. Імідж сучасного педагога, (5(188), 57–63. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-5(188)-57-63

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають