Формування громадянської компетентності майбутніх учителів нової української школи в процесі вивчення шкільного курсу освітньої галузі «Суспільствознавство» та методики навчання через призму освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини

Автор(и)

  • Ірина Михайлівна Непорада Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. Макаренка, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2780-4191

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-5(188)-70-74

Ключові слова:

громадянська компетентність, освіта для громадянського громадянства, освіта з прав людини, майбутні вчителі нової української школи

Анотація

Розкрито значення освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини у процесі формування громадянської компетентності майбутніх учителів Нової української школи, визначено необхідність її впровадження в освітній процес. Проаналізовано педагогічні дослідження з даної проблеми; охарактеризовано поняття «громадянська компетентність», «освіта для демократичного громадянства» та «освіта з прав людини». Автором зазначено, що формуванню громадянської компетентності майбутніх учителів Нової української школи має сприяти використання на заняттях пізнавальних і проблемно-пошукових завдань з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини. Наголошено, що новий освітній напрям щодо формування громадянської компетентності майбутніх учителів Нової української школи спрямований на особистісний розвиток майбутніх фахівців, їхню здатність оволодівати новим досвідом.

Біографія автора

Ірина Михайлівна Непорада, Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. Макаренка

асистент кафедри педагогіки та психології початкової освіти

Посилання

Громадянські компетентності у професійній освіті державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування / за ред.

Н. Г. Протасової, Ю. О. Молчанової. Київ : НАДУ, 2016. 308 с.

Державний стандарт початкової освіти / Кабінет Міністрів України. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnogo-standartu-pochatkovoyi-osviti/ (дата звернення: 10.06.2019).

Живемо в демократії : плани уроків з питань Освіти для демократичного громадянства та Освіти прав людини для загальноосвітніх навчальних закладів / за ред. укр. версії Н. Г. Протасова; за ред. Р. Голлоб, Т. Хадделстон, П. Крапф. Київ : НАДУ, 2009. 212 с.

Концепція нової української школи / Міністерство освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf/ (дата звернення: 10.06.2019).

Концепція розвитку громадянської освіти в Україні / Міністерство освіти і науки України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/710-2018-%D1%80?lang=ru#n10/ (дата звернення: 10.06.2019).

Навчаємо демократії : Базові матеріали з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини для вчителів / пер. з англ. та адапт. Л. І. Паращенко ; за ред. Р. Голлоб, П. Крапф, О. Олафсдоттір, В. Вайдінгер. Київ : Основа, 2018. 164 с.

Навчання демократії: збірник практичних занять з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини / пер. з англ. Н .Г. Протасова ; за ред. Р .Голлоб, П. Крапф. Київ : Основа, 2016. 100 с.

Освіта для демократичного громадянства : посіб. для підготов. вчителів з питань освіти для демократ. громадянства та освіти з прав людини / пер. з англ. та адапт. Л. М. Ващенко; за ред. Е. Хаддлестона. Київ : НАДУ, 2009. 92 с.

Пометун О. І. Формування громадянської компетентності: погляд з позиції сучасної педагогічної науки. Вісник програм шкільних обмінів. 2005. № 23. С. 18–20.

Український педагогічний словник / за ред. С. Головко. Київ : Либідь, 1997. 366 с.

Шевчук Т. Е. Громадянська компетентність як елемент формування особистості майбутніх фахівців. Молодий вчений. 2018. № 4. С. 85–88 URL : http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/4.1/20.pdf (дата звернення 11.06.2019).

References

Protasovoi, N. H., & Molchanovoi, Yu. O. (Eds.). (2016). Hromadianski kompetentnosti u profesiinii osviti derzhavnykh sluzhbovtsiv ta posadovykh osib mistsevoho samovriaduvannia. Kyiv: NADU [in Ukrainian].

Derzhavnyi standart pochatkovoi osvity. Retrieved from https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnogo-standartu-pochatkovoyi-osviti [in Ukrainian].

Hollob, R., Khaddelston, T., & Krapf, P. (Eds.). (2009). Zhyvemo v demokratii : plany urokiv z pytan Osvity dlia demokratychnoho hromadianstva ta Osvity prav liudyny dlia zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv. Kyiv: NADU [in Ukrainian].

Kontseptsiia novoi ukrainskoi shkoly. Retrieved from https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf [in Ukrainian].

Kontseptsiia rozvytku hromadianskoi osvity v Ukraini. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/710-2018-%D1%80?lang=ru#n10 [in Ukrainian].

Hollob, R., Krapf, P., Olafsdottir, O., & Vaidinher, V. (Eds.). (2018). Navchaiemo demokratii: Bazovi materialy z osvity dlia demokratychnoho hromadianstva ta osvity z prav liudyny dlia vchyteliv. Kyiv: Osnova [in Ukrainian].

Hollob, R., & Krapf, P. (Eds.). (2016). Navchannia demokratii: zbirnyk praktychnykh zaniat z osvity dlia demokratychnoho hromadianstva ta osvity z prav liudyny. Kyiv: Osnova [in Ukrainian].

Khaddlestona, E. (2009). Osvita dlia demokratychnoho hromadianstva : posib. dlia pidhotov. vchyteliv z pytan osvity dlia demokrat. hromadianstva ta osvity z prav liudyny. Kyiv: NADU [in Ukrainian].

Pometun, O. I. (2005). Formuvannia hromadianskoi kompetentnosti: pohliad z pozytsii suchasnoi pedahohichnoi nauky. Visnyk prohram shkilnykh obminiv, 23, 18-20 [in Ukrainian].

Holovko, S. (Ed.). Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Shevchuk, T. E. (2018). Hromadianska kompetentnist yak element formuvannia osobystosti maibutnikh fakhivtsiv. Molodyi vchenyi, 4, 85-88. Retrieved from http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/4.1/20.pdf [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-11-19

Як цитувати

Непорада, І. М. (2019). Формування громадянської компетентності майбутніх учителів нової української школи в процесі вивчення шкільного курсу освітньої галузі «Суспільствознавство» та методики навчання через призму освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини. Імідж сучасного педагога, (5(188), 70–74. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-5(188)-70-74