Психофізіологічні особливості виконавської діяльності бандуриста-вокаліста у процесі співогри

Автор(и)

  • Надія Богданівна Брояко Київський національний університет культури і мистецтв, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9109-1734

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-5(188)-109-114

Ключові слова:

бандурне виконавство, співак-бандурист, співогра, психофізіологічні особливості, співацьке дихання, голосовий апарат

Анотація

Досліджено процес початкового етапу постановки голосу бандуриста-співака, окреслено низку загальнопрофесійних і теоретичних чинників підготовки учня до бандурної співогри, визначено основні аспекти формування виконавської вправності учня: самопізнання та удосконалення голосу як «внутрішнього» інструмента, стимулювання до постійного творчого розвитку та прагнення до досконалості, гармонія фізіологічних і психоемоційних складників вокально-інструментальної діяльності. На основі досвіду «Староіталійської вокальної школи» та її послідовників, а також теоретико-методичних здобутків сучасних видатних вокальних педагогів зазначено, що формування бандуриста-співака здійснюється викладачем на ґрунті постійної взаємодії виконавського педагогічного та історико-теоретичного досвіду.  Новизна полягає у виявленні специфічних взаємопідсилюючих виконавських аспектів психофізіологічної діяльності бандуриста-вокаліста у процесі співогри.

Біографія автора

Надія Богданівна Брояко, Київський національний університет культури і мистецтв

професор кафедри Фольклору, бандури та інструментального мистецтва

Посилання

Андгуладзе Н. Homo cantor. Очерки вокального искусства. Москва : АГРАФ, 2003. 240 с.

Воронова Н. С. Мистецтво бандуристів у контексті мультикультуралізму. Наука. Релігія. Суспільство. 2011. № 2. С. 143–148.

Голубєв П. В. Поради молодим педагогам-вокалістам. Київ : Музична Україна, 1983. 60 с.

Гринь Л. Історичний аспект розвитку української вокальної школи ХХ сторіччя. Вісник Запорізького національного університету. 2012. № 1 (17). С. 45–49.

Ламперти Ф. Искусство пения. Санкт-Петербург : Лань, 2009. 192 с.

Левко В. Н. Певец как музыкант-профессионал. Преемственность основных этапов воспитания музыканта-профессионала. Нижний Новгород : НГК им. М. И. Глинки, 2004. С. 7–14.

Лю Цзін. Сутність вокального слуху в контексті його розвитку у підлітків. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти. 2016. Вип. 21. С. 45–50.

Павлічук В. І. Психологічні процеси на заняттях із постановки голосу. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. Запоріжжя, 2014. Вип. 36 (89). С. 337–343.

Дитюк В. Збився – починаю спочатку. І так поки не доб'юся ідеалу. URL: https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/zbyvsya-pochynayu-spochatku-i-tak-poky-ne-dobyusya-idealu?fbclid=IwAR2IKdSqeeZqGgnhgIUG0BDqHb6YIIX4h3 ZE RyhFMIJri9cgyB4qQSpYiW0

References

Andhuladze, N. (2003). Homo cantor Ocherky vokalnoho iskusstva [Essays of vocal art]. Moskva: AGRAF [in Russian].

Voronova, N. S. (2011). Mystetstvo bandurystiv u konteksti multykulturalizmu. [Bandurist art in the context of multiculturalism]. Nauka. Relihiia. Suspilstvo. [Science. Religion. Society], 2, 143-148 [in Ukrainian].

Holubiev, P. (1983). Porady molodym pedahoham vokalistam [Tips for young vocalist educators]. Kyiv: Muzychna Ukraina [in Ukrainian].

Hryn, L. (2012). Istorychnyi aspekt rozvytku ukrainskoi vokalnoi shkoly 20 storichchia [The historical aspect of the development of the Ukrainian vocal school of the twentieth century]. Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu [Bulletin of Zaporizhzhya National University], 1 (17), 45-49 [in Ukrainian].

Lamperty, F. (2009). Iskusstvo peniia [The art of foaming]. Sankt-Peterburg: Lan [in Russian].

Levko, V. N. (2004). Pevets kak muzykant-professyonal [Singer as a professional musician]. Preemstvennost osnovnykh etapov vospytanyia muzykanta-professyonala [Continuity of the main stages of education of a professional musician] (pp. 7-14). Nizhnii Novgorod: NHK ym. M. Y. Hlynky [in Russian].

Liu, Tszin. (2016). Sutnist vokalnoho slukhu v konteksti yoho rozvytku u pidlitkiv [The essence of vocal hearing in the context of its development in adolescent]. Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Seriia 14: Teoriia i metodyka mystetskoi osvity [Scientific journal of M. P. Dragomanov NPU. Series 14: Theory and Methods of Art Education], 21, 45-50 [in Ukrainian].

Pavlichuk, V. I. (2014). Psykholohichni protsesy na zaniattiakh iz postanovky holosu [Psychological processes in voice training]. Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh [Pedagogy of formation of creative personality in higher and secondary schools] (No. 36 (89), pp. 337-343). Zaporizhzhia [in Ukrainian].

Dytiuk, V. Zbyvsia – pochynaiu spochatku. I tak poky ne dobiusia idealu. Retrieved from [https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/zbyvsya-pochynayu-spochatku-i-tak-poky-ne-dobyusya-idealu?fbclid=IwAR2IKdSqeeZqGgnhgIUG0BDqHb6YIIX 4h3ZERyhFMIJri9cgyB4qQSpYiW0] [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-11-19

Як цитувати

Брояко, Н. Б. (2019). Психофізіологічні особливості виконавської діяльності бандуриста-вокаліста у процесі співогри. Імідж сучасного педагога, (5(188), 109–114. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-5(188)-109-114