Поняття конкурентоспроможності закладу загальної середньої освіти

Автор(и)

  • Алла Миколаївна Літкевич Бучанський навчально-виховний комплекс "Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" №4 Бучанської міської ради Київської області, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1697-9332

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-5(188)-29-34

Ключові слова:

конкурентоспроможність, конкурентоспроможність закладу загальної середньої освіти, конкурентоспроможна організація, освітній менеджмент, конкордоздатність

Анотація

Досліджується поняття «конкурентоспроможність закладу загальної середньої освіти» в сучасних змінних умовах. Наголошується, конкурентоспроможність закладу загальної середньої освіти забезпечується через надання конкурентоспроможних освітніх послуг, коли демонструється висока результативність навчання. За цих умов заклад освіти користується попитом серед споживачів освітніх послуг та постійно розвивається, завдяки взаємообумовленим процесам співпраці та конкурентної боротьби (конкордоздатності).

Біографія автора

Алла Миколаївна Літкевич, Бучанський навчально-виховний комплекс "Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" №4 Бучанської міської ради Київської області

директор; аспірантка кафедри менеджменту освіти та права ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України

Посилання

Абрамкина А. А. Оценка конкурентоспособности образовательных услуг вузов : автореф. дис. … канд. экон. наук : 08.00.05. Омск, 2011. 23 с.

Адлер Ю. П., Аронов И. З., Шпер В. Л. Что век грядущий нам готовит? Менеджмент ХХІ века – краткий обзор основных тенденций. Стандарты и качество. 1999. № 3. URL : http://www.management.com.ua/qm/qm046.html. Назва з екрану.

Багиев Г. Л., Тарасевич В. М., Анн Х. Маркетинг : учебник для вузов. 3-е изд. Санкт-Петербург : Питер, 2006. 736 с.

Димитриев М. В. Формирование конкурентоспособности образовательного учреждения высшего профессионального образования в рыночных условиях : автореф. дисс. … канд. экон. наук : 08.00.05. Сочи. 2009. 29 с.

Зайцев Н. Л. Экономика промышленного предприятия. 6-е. изд., перераб. и доп. Москва : Инфра, 2008. 414 с.

Клейнер Г. Микроэкономика знаний и мифы современной теории. Высшее образование в России. 2006. № 9. С. 32–37.

Корчагова Л. А. Оценка конкурентоспособности вуза. Маркетинг в России и за рубежом. 2007. № 5. С. 48–54.

Лазарев В. А., Мохначёв С. А. Конкурентоспособность вуза как объект управления. Екатеринбург : Пригородные вести, 2003. 160 с.

Маркетинг : словарь / под ред. Г. Л. Азоева. Москва : Экономика, 2000. 362 с.

Пащенко Н. И. Конкурентоспособность вузов и стратегии их деятельности в условиях региональной конкуренции : дисс. ... канд. экон. наук. Уфа, 1999. 191 с.

Портер М. Конкуренция. Москва : Вильямс, 2001. 495 с.

Про захист економічної конкуренції; Закон України від 11 січня 2001 року № 2210-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. С. 64. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2210-14. Назва з екрану.

Рекомендація 2006/962/ЄС Європейського Парламенту та Ради (ЄС) «Про основні компетенції для навчання протягом усього життя» від 18 грудня 2006 року. URL : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_975. Назва з екрану.

Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020». URL : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5/2015#n10. Назва з екрану.

Фатхутдинов Р. А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. Москва : ИНФРА-М, 2000. 311 с.

Фатхутдинов Р. А. Управление конкурентоспособностью вуза. Высшее образование в России. 2006. № 9. С. 37–38.

Хайек Фридрих фон. Смысл конкуренции. Современная конкуренція : Вопросы теории. 2009. № 3 (15). С. 18–27.

References

Abramkina, A. A. (2011). Otcenka konkurentosposobnosti obrazovatelnykh uslug vuzov (Extended abstract of PhD diss.). Omsk [in Russian].

Adler, Iu. P., Aronov, I. Z., Shper, V. L. (1999). Chto vek griadushchii nam gotovit? Menedzhment KhKhІ veka – kratkii obzor osnovnykh tendentcii. Standarty i kachestvo, 3. Retrieved from http://www.management.com.ua/qm/qm046.html [in Russian].

Bagiev, G. L., Tarasevich, V. M., & Ann, Kh. (2006). Marketing: uchebnik dlia vuzov. Sankt-Peterburg: Piter [in Russian].

Dimitriev, M. V. (2009). Formirovanie konkurentosposobnosti obrazovatelnogo uchrezhdeniia vysshego professionalnogo obrazovaniia v rynochnykh usloviiakh (Extended abstract of PhD diss.). Sochi [in Russian].

Zaitcev, N. L. (2008). Ekonomika promyshlennogo predpriiatiia. Moskva: Infra [in Russian].

Kleiner, G. (2006). Mikroekonomika znanii i mify sovremennoi teorii. Vysshee obrazovanie v Rossii, 9, 32-37 [in Russian].

Korchagova, L. A. (2007). Otcenka konkurentosposobnosti vuza. Marketing v Rossii i za rubezhom, 5, 48-54 [in Russian].

Lazarev, V. A., & Mokhnachev, S. A. (2003). Konkurentosposobnost vuza kak obekt upravleniia. Ekaterinburg: Prigorodnye vesti [in Russian].

Azoev, G. L. (Ed.). (2000). Marketing: slovar. Moskva: Ekonomika [in Russian].

Pashchenko, N. I. (1999). Konkurentosposobnost vuzov i strategii ikh deiatelnosti v usloviiakh regionalnoi konkurentcii (PhD diss.). Ufa [in Russian].

Porter, M. (2001). Konkurentciia. Moskva: Viliams [in Russian].

Pro zakhyst ekonomichnoi konkurentsii. (2001) Zakon Ukrainy vid 11 sichnia 2001 roku № 2210-III. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 64. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2210-14[in Ukrainian].

Rekomendatsiia 2006/962/IeS Yevropeiskoho Parlamentu ta Rady (IeS) «Pro osnovni kompetentsii dlia navchannia protiahom usoho zhyttia» vid 18 hrudnia 2006 roku. Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_975 [in Ukrainian].

Stratehiia staloho rozvytku «Ukraina – 2020». Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5/2015#n10 [in Ukrainian].

Fatkhutdinov, R. A. (2000). Konkurentosposobnost: ekonomika, strategiia, upravlenie. Moskva: INFRA-M [in Russian].

Fatkhutdinov, R. A. (2006). Upravlenie konkurentosposobnostiu vuza. Vysshee obrazovanie v Rossii, 9, 37-38 [in Russian].

Khaiek, Fridrikh fon. (2009). Smysl konkurentcii. Sovremennaia konkurentciia: Voprosy teorii, 3 (15), 18-27 [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-11-19

Як цитувати

Літкевич, А. М. (2019). Поняття конкурентоспроможності закладу загальної середньої освіти. Імідж сучасного педагога, (5(188), 29–34. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-5(188)-29-34