Оцінка медіасередовища закладу освіти як початок дорожньої карти з розвитку медіаграмотності

Автор(и)

  • Тетяна Анатоліївна Устименко Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7843-7665

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-5(188)-12-16

Ключові слова:

медіаосвіта, медіа середовище, кількісні критерії оцінки впровадження медіаосвіти

Анотація

Обґрунтовано застосування критеріїв оцінки медіасередовища освітнього закладу – медіаландшафт, адміністрування щодо медіаосвіти, медіакультура освітян.

Розроблено систему індикаторів, за якими можна кількісно оцінити розвиток медіасередовища закладу освіти та розробити дорожню карту ефективного впровадження медіаосвіти в діяльність закладу освіти.

Біографія автора

Тетяна Анатоліївна Устименко, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського

кандидат психологічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту освіти 

Посилання

Бодріяр Жан. Симулякри і симуляція / пер. з фр. В. Ховхун. Київ : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2004. 230 с.

Збірник статей Сьомої міжнародної науково-методичної конференції: Сучасний простір медіаграмотності та перспективи його розвитку. Київ : Центр Вільної Преси, Академія української преси, 2019. 435 с.

Концепції впровадження медіаосвіти в Україні (нова редакція 2016 р.). URL : http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/mediaosvita/kontseptsiya_ vprovadzhennya_mediaosviti_v_ukraini_nova_redaktsiya/

Найдьонова Л. А. Навчально-методичний комплекс спецкурсу «Медіапсихологія: основи рефлексивного підходу»: для слухачів курсів підвищення кваліфікації за очно-дистанційною формою навчання та студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за спеціальністю «Управління навчальними закладами». Київ : УМО НАПН України, 2011. 43 с.

References

Bodriiar, Zhan. (2004). Symuliakry i symuliatsiia. Kyiv: Vyd-vo Solomii Pavlychko «Osnovy» [in Ukrainian].

Ivanov, V., & Volosheniuk, O. (Comp.). (2019). Zbirnyk statei Somoi mizhnarodnoi naukovo-metodychnoi konferentsii: Suchasnyi prostir mediahramotnosti ta perspektyvy yoho rozvytku. Kyiv : Tsentr Vilnoi Presy, Akademiia ukrainskoi presy [in Ukrainian].

Kontseptsii vprovadzhennia mediaosvity v Ukraini (nova redaktsiia 2016 r.). URL : http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/mediaosvita/kontseptsiya_ vprovadzhennya_mediaosviti_v_ukraini_nova_redaktsiya/ [in Ukrainian].

Naidonova, L. A. (2011). Navchalno-metodychnyi kompleks spetskursu «Mediapsykholohiia: osnovy refleksyvnoho pidkhodu»: dlia slukhachiv kursiv pidvyshchennia kvalifikatsii za ochno-dystantsiinoiu formoiu navchannia ta studentiv osvitno-kvalifikatsiinoho rivnia «Mahistr» za spetsialnistiu «Upravlinnia navchalnymy zakladamy». Kyiv: UMO NAPN Ukrainy [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-11-19

Як цитувати

Устименко, Т. А. (2019). Оцінка медіасередовища закладу освіти як початок дорожньої карти з розвитку медіаграмотності. Імідж сучасного педагога, (5(188), 12–16. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-5(188)-12-16