Створення мотиваційно-інноваційного освітнього середовища інтенсивного накопичення майбутніми учителями природничих наук знань з формування безпечної поведінки учнів старшої школи

Автор(и)

  • Ольга Григорівна Кропивка Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7790-7071

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-5(188)-79-83

Ключові слова:

освітнє середовище, безпечна життєдіяльність, учні старшої школи, педагогічні умови, майбутні учителі природничих наук

Анотація

Науково обґрунтовано одну з педагогічних умов підготовки майбутніх учителів природничих наук до організації безпечної життєдіяльності учнів старшої школи – створення мотиваційно-інноваційного освітнього середовища інтенсивного накопичення майбутніми учителями природничих наук знань з формування безпечної поведінки учнів старшої школи.

Біографія автора

Ольга Григорівна Кропивка, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка

аспірантка кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна

Посилання

Андреев А. А., Рубин Ю. Б., Титарев Л. Г. Кафедра в системе открытого образования. Образование в информационную эпоху : материалы конф. МЭСИ, (13 июня 2001 г., Москва). Москва : МЭСИ, 2001. С. 90–100.

Бондаревская Е. В. Теория практика личностно-ориентированного образования : монография. Ростов на Дону : РГПУ, 2000. 352 с.

Боришевский М. Й. Развитие саморегуляции поведения школьников : дис. ... д-ра психол. наук. Киев, 1992. 77 с.

Гонтаровська Н. Б. (2012). Теоретичні і методичні засади створення освітнього середовища як фактору розвитку особистості школяра : автореф. … дис. д-ра пед. наук : 13.00.07. Київ, 2012. 48 с.

Гриньова М. В. Саморегуляція : навч.-метод. посіб. Полтава : АСМІ, 2008. 286 с.

Дніпровська Т. В. Практико-орієнтоване освітнє середовище як педагогічна умова процесу формування управлінської компетентності в майбутніх інженерів автотранспорту. Проблеми інженерно-педагогічної освіти. 2012. № 37. С. 68–73.

Іванова Ю. Мотивація як чинник успішного формування навчально-пізнавальної діяльності учнів. URL: http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/pislya_dyplom_osvina/1_2016/.

Кононец Н. В. Дидактичні основи ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін комп’ютерного циклу студентів аграрних коледжів : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.09. Полтава, 2016. 473 с.

Кравчук Л. С. Здоров'язберігаючі технології – провідна умова навчальної діяльності студентів. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна". 2015. № 10. С. 44–47.

Обмок О. Г. Рейтинг у системі мотивації науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів. Науковий вісник Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. Київ : ВЦ НУБіПУ, 2010. С. 203–211.

Разіна Н. О. Акмеологічний підхід до розвитку професіоналізму сучасного педагога в інноваційному освітньому середовищі середньої школи. Вісник наукової школи педагогів «АКМЕ». 2009. Вип. 3.

Шахіна І. Ю. До питання про інформаційне освітнє середовище навчального закладу. URL: http://ito.vspu.net/nd_robota/statti/2013/Shahina_Do%20putannja.htm.

References

Andreev, A. A., Rubin, Iu. B., & Titarev, L. G. (2001). Kafedra v sisteme otkrytogo obrazovaniia. Obrazovanie v informatcionnuiu epokhu: materialy konf. MESI (pp. 90-100). Moskva: MESI [in Russian].

Bondarevskaia, E. V. (2000). Teoriia praktika lichnostno-orientirovannogo obrazovaniia: monografiia. Rostov na Donu: RGPU [in Russian].

Borishevskii, M. I. (1992). Razvitie samoreguliatcii povedeniia shkolnikov (D diss.). Kiev [in Russian].

Hontarovska, N. B. (2012). Teoretychni i metodychni zasady stvorennia osvitnoho seredovyshcha yak faktoru rozvytku osobystosti shkoliara (Extended abstract of D diss.). Kyiv [in Ukrainian].

Hrynova, M. V. (2008). Samorehuliatsiia: navch.-metod. posib. Poltava: ASMI [in Ukrainian].

Dniprovska, T. V. (2012). Praktyko-oriientovane osvitnie seredovyshche yak pedahohichna umova protsesu formuvannia upravlinskoi kompetentnosti v maibutnikh inzheneriv avtotransportu. Problemy inzhenerno-pedahohichnoi osvity, 37, 68-73 [in Ukrainian].

Ivanova, Yu. (2016). Motyvatsiia yak chynnyk uspishnoho formuvannia navchalno-piznavalnoi diialnosti uchniv. Retrieved from http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/pislya_dyplom_osvina/1_2016/ [in Ukrainian].

Kononets, N. V. (2016). Dydaktychni osnovy resursno-oriientovanoho navchannia dystsyplin komp’iuternoho tsyklu studentiv ahrarnykh koledzhiv (D diss.). Poltava [in Ukrainian].

Kravchuk, L. S. (2015). Zdoroviazberihaiuchi tekhnolohii – providna umova navchalnoi diialnosti studentiv. Zbirnyk naukovykh prats Khmelnytskoho instytutu sotsialnykh tekhnolohii Universytetu "Ukraina", 10, 44-47 [in Ukrainian].

Obmok, O. H. (2010). Reitynh u systemi motyvatsii naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv vyshchykh navchalnykh zakladiv. Naukovyi visnyk Nats. un-tu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy, 203-211 [in Ukrainian].

Razina, N. O. (2009). Akmeolohichnyi pidkhid do rozvytku profesionalizmu suchasnoho pedahoha v innovatsiinomu osvitnomu seredovyshchi serednoi shkoly. Visnyk naukovoi shkoly pedahohiv «AKME», 3 [in Ukrainian].

Shakhina, I. Yu. (2013). Do pytannia pro informatsiine osvitnie seredovyshche navchalnoho zakladu. Retrieved from http://ito.vspu.net/nd_robota/statti/2013/Shahina_Do%20putannja.htm [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-11-19

Як цитувати

Кропивка, О. Г. (2019). Створення мотиваційно-інноваційного освітнього середовища інтенсивного накопичення майбутніми учителями природничих наук знань з формування безпечної поведінки учнів старшої школи. Імідж сучасного педагога, (5(188), 79–83. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-5(188)-79-83