Самоактуалізація та самореалізація особистості: філософсько-психологічне розуміння

Автор(и)

  • Людмила Павлівна Московець Кременчуцький педагогічний коледж імені А. С. Макаренка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8960-477X

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-5(188)-51-56

Ключові слова:

самоактуалізація, самореалізація, особистість

Анотація

Представлено результати аналізу поглядів психологів ХХ століття К. Гольдштейна, А. Маслоу, К. Роджерса та сучасних науковців на сутність феноменів самоактуалізації та самореалізації особистості; підкреслено необхідність розрізняти ці поняття; здійснено спробу визначити співвідношення дефініцій «самоактуалізація» та «самореалізація». Самоактуалізація є внутрішнім процесом, у ході якого відбувається виявлення особистістю своїх потенційних можливостей, які спонукають до пізнання, постійного пошуку самого себе. Самореалізація – це процес, що сприяє втіленню особистістю своїх здатностей під час практичної діяльності, переведенню можливого у дійсне та забезпечує з’ясування перспектив подальшого розвитку, визначення свого положення в соціумі.

Біографія автора

Людмила Павлівна Московець, Кременчуцький педагогічний коледж імені А. С. Макаренка

асистент кафедри педагогіки та психології початкової освіти

Посилання

Базаева Ф. У. Проблема самореализации в истории образования и педагогики: аксиологический аспект. Вестник ОГУ. 2011. № 2 (121). С. 75–78. URL: http://vestnik.osu.ru/2011_2/12.pdf / (дата обращения : 02.04.2019).

Байлук В. В. Сущность самореализации личности и ее структура. Педагогическое образование в России. 2011. № 4. С. 12–17. URL: http://journals.uspu.ru/i/inst/ped/ped15/ped_2.pdf/ (дата обращения : 25.03.2019).

Байлук В. В. Человекознание. Самореализация личности: общие законы успеха : монография. Екатеринбург : Урал. гос. пед. ун-т, 2011. 383 с. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/42052180.pdf/ (дата обращения : 13.06.2019).

Бех І. Д. Самореалізація особистості як визначальний чинник її життєдіяльності. Багатовимірність особистості: теорія, психодіагностика, корекція: зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. семінару з міжнар. участю, (м. Полтава, 23 березня 2017 р.) / ред. колегія: С. Д. Максименко, М. І. Степаненко, С. М. Шевчук, Н. В. Сулаєва, К. В. Седих, В. Ф. Моргун (відп. за випуск). Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2017. С. 31–36. URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/7947/1/10.pdf/ (дата звернення : 13.03.2019).

Галажинский Э. В. К вопросу о методологии изучения самореализации личности в системи родственных понятий. Сибирский психологический журнал. 2000. Вып. 13. С. 30–33. URL: http://journals.tsu.ru/uploads/import/1433/files/13-030.pdf/ (дата обращения : 18.03.2019).

Гарасимів Т. З., Базарник Б. І. Самореалізація як соціальний розвиток особистості. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. 2016. № 837. С. 218–223. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2016_837_37/ (дата звернення : 26.06.2019).

Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. Санкт-Петербург : Питер, 2004. 509 с.

Коропецька О. Психологічні детермінанти самореалізації особистості. Психологія особистості. 2010. № 1. С. 115–123. URL: http://ps.pu.if.ua/2010_1/Korop.pdf/ (дата звернення : 02.04.2019).

Леонтьев Д. А. Развитие идеи самоактуализации в работах А Маслоу. Вопросы психологии. 1987. № 3. С. 150–158. URL: http://www.voppsy.ru/contents/c873.htm/ (дата обращения : 20.06.2019).

Маслоу А. Мотивация и личность. Санкт-Петербург : Евразия, 1999. 478 с.

Мільчевська Г. С. Самореалізація особистості як соціально-педагогічна проблема. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота / гол. ред. І. В. Козубовська. Ужгород : Говерла, 2016. Вип. 1 (38). С. 180–182. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/14265/ (дата звернення : 10.07.2019).

Олпорт Г. Становление личности: Избранные труды / пер. с англ. Л. В. Трубицыной, Д. А. Леонтьева ; под ред. Д. А. Леонтьева. Москва : Смысл, 2002. 462 с. URL: https://www.klex.ru/85x/ (дата обращения :8.07.2019).

Петренко Н. В. Самоактуалізація та самореалізація особистості у філософсько-освітньому дискурсі. Грані. 2016. № 7. С. 52–57. URL: https://grani.org.ua/index.php/journal/article/download/405/414 (дата звернення : 11.07.19).

Пископпель А. А. Природа человека в концепции А. Маслоу. Вопросы психологии. 1999. № 2. С. 75–87. URL: http://www.voppsy.ru/contents/c992.htm (дата обращения : 21.06.2019).

Психологічна енциклопедія / автор-упоряд. О. М. Степанов. Київ : Академвидав, 2006. 424 с.

Психологічні чинники самодетермінації особистості в освітньому просторі : кол. монографія / [Максименко С. Д., Куценко-Лада Г. В., Пророк Н. В. та ін.]; за ред. Максименко С. Д. Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. 400 с. URL: http://lib.iitta.gov.ua/1942/1/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_871.pdf (дата звернення : 09.07.2019).

Файнман І. Самореалізація особистості як психолого-педагогічна проблема. Наукові записки [Кіровоградського педагогічного університету імені Володимира Винниченка].Серія : Педагогічні науки. 2010. Вип. 91. С. 235–240.

Філософський словник / за ред. В. І. Шинкарука. Київ : Голов. ред. УРЕ, 1986. 800 с.

Хьелл Л. А., Зиглер Д. Теории личности. Санкт-Петербург : Питер, 2003. 608 с.

References

Bazaeva, F. U. (2011). Problema samorealizatcii v istorii obrazovaniia i pedagogiki: aksiologicheskii aspekt. Vestnik OGU, 2 (121), 75-78. Retrieved from http://vestnik.osu.ru/2011_2/12.pdf [in Russian].

Bailuk, V. V. (2011). Sushchnost samorealizatcii lichnosti i ee struktura. Pedagogicheskoe obrazovanie v Rossii, 4, 2-17. Retrieved from http://journals.uspu.ru/i/inst/ped/ped15/ped_2.pdf [in Russian].

Bailuk, V. V. (2011). Chelovekoznanie. Samorealizatciia lichnosti: obshchie zakony uspekha: monografiia. Ekaterinburg: Ural. gos. ped. un-t [in Russian]. Retrieved from https://core.ac.uk/download/pdf/42052180.pdf [in Russian].

Bekh, I. D. (2017). Samorealizatsiia osobystosti yak vyznachalnyi chynnyk yii zhyttiediialnosti. In V. F. Morhun (Ed.), Bahatovymirnist osobystosti: teoriia, psykhodiahnostyka, korektsiia (pp. 31-36). Poltava: PNPU imeni V. H. Korolenka Retrieved from http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/7947/1/10.pdf [in Ukrainian].

Galazhinskii, E. V. (2000). K voprosu o metodologii izucheniia samorealizatcii lichnosti v sistemi rodstvennykh poniatii. Sibirskii psikhologicheskii zhurnal, 13, 30-33. Retrieved from http://journals.tsu.ru/uploads/import/1433/files/13-030.pdf [in Russian].

Harasymiv, T. Z., & Bazarnyk, B. I. (2016). Samorealizatsiia yak sotsialnyi rozvytok osobystosti. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Yurydychni nauky, 837, 218-223. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2016_837_37 [in Ukrainian].

Ilin, E. P. (2004). Motivatciia i motivy. Sankt-Peterburg: Piter [in Russian].

Koropetska, O. (2010). Psykholohichni determinanty samorealizatsii osobystosti. Psykholohiia osobystosti, 1, 115-123. Retrieved from http://ps.pu.if.ua/2010_1/Korop.pdf [in Ukrainian].

Leontev, D. A. (1987). Razvitie idei samoaktualizatcii v rabotakh A Maslou. Voprosy psikhologii, 3, 150-158. Retrieved from http://www.voppsy.ru/contents/c873.htm [in Russian].

Maslou, A. (1999). Motivatciia i lichnost. Sankt-Peterburg: Evraziia [in Russian].

Milchevska, H. S. (2016). Samorealizatsiia osobystosti yak sotsialno-pedahohichna problema. In I. V. Kozubovska (Ed.). Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia: Pedahohika. Sotsialna robota (Is. 1 (38), pp. 180-182). Uzhhorod: Hoverla. Retrieved from https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/14265 / [in Ukrainian].

Olport, G. (2002). Stanovlenie lichnosti: Izbrannye trudy. Moskva: Smysl. Retrieved from https://www.klex.ru/85x [in Russian].

Petrenko, N. V. (2016). Samoaktualizatsiia ta samorealizatsiia osobystosti u filosofsko-osvitnomu dyskursi. Hrani, 7, 52-57. Retrieved from https://grani.org.ua/index.php/journal/article/download/405/414 [in Ukrainian].

Piskoppel, A. A. (1999). Priroda cheloveka v kontceptcii A. Maslou. Voprosy psikhologii, 2, 75-87. Retrieved from http://www.voppsy.ru/contents/c992.htm [in Russian].

Stepanov, O. M. (Comp.). (2006). Psykholohichna entsyklopediia. Kyiv: Akademvydav [in Ukrainian].

Maksymenko, S. D. (Ed.). (2013). Psykholohichni chynnyky samodeterminatsii osobystosti v osvitnomu prostori: kol. monohrafiia. Kirovohrad: Imeks-LTD. Retrieved from http://lib.iitta.gov.ua/1942/1/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_871.pdf [in Ukrainian].

Fainman, I. (2010). Samorealizatsiia osobystosti yak psykholoho-pedahohichna problema. Naukovi zapysky [Kirovohradskoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Vynnychenka].Seriia: Pedahohichni nauky, 91, 235-240 [in Ukrainian].

Shynkaruka, V. I. (Ed.). (1986). Filosofskyi slovnyk. Kyiv: Holov.

Khell, L. A., & Zigler, D. (2003). Teorii lichnosti. Sankt-Peterburg: Piter [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-11-19

Як цитувати

Московець, Л. П. (2019). Самоактуалізація та самореалізація особистості: філософсько-психологічне розуміння. Імідж сучасного педагога, (5(188), 51–56. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-5(188)-51-56