Соціально-педагогічні структурні складники підготовки майбутніх учителі географії

Автор(и)

  • Інна Миколаївна Шоробура Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3728-7968
  • Олександра Степанівна Чубрей Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4276-1396

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-5(188)-75-78

Ключові слова:

майбутні вчителі географії, професійна діяльність, соціально-педагогічні складники, організаторський, лідерський, технологічний

Анотація

Охарактеризовано компоненти соціально-педагогічних структурних складників, що забезпечують ефективну підготовку майбутніх учителів географії до професійної діяльності. Визначено, що дані складники спрямовані на особистість майбутнього вчителя географії та сприяють його професійному розвитку. До них віднесено організаторський, лідерський і технологічний складники.

Біографії авторів

Інна Миколаївна Шоробура, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки 

Олександра Степанівна Чубрей, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

кандидат історичних наук, доцент кафедри економічної географії та екологічного менеджменту 

Посилання

Бєляєв С. Б. Технологічна підготовка вчителя до інноваційної діяльності. Наукові записки кафедри педагогіки. 2011. Вип. 26. С. 14–20.

Дяченко А. Теоретичний аналіз поняття «технологічна компетентність педагога». Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2013. № 8 (2). С. 53–59.

Куземко Л. В. Зміст, форми і методи формування технологічної компетентності студентів педагогічних спеціальностей. Освітологічний дискурс. 2015. № 2. С. 159–169.

Лузина Л. М. Педагогу о современных подходах и концепциях воспитания. Москва : Сфера, 2004. 160 с.

Мітлощ А. В., Моляко В. О., Бажанюк В. С., Камишин В. В. Психологічні особливості лідерської обдарованості: концепції, діагностика, тренінги : монографія. Київ : Інститут обдарованої дитини, 2014. 290 c.

Пидкасистый П. И. Педагогика : учеб. пособ. для вузов. 2-е изд. Москва : Юрайт, 2011. 502 с.

Пільова С. Г. Формування організаційної компетентності майбутніх учителів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Одеса, 2011. 21 с.

Сопівник Р. В. Модель формування лідерських якостей студентів аграрних вищих навчальних закладів. Педагогічна освіта: теорія і практика. 2012. Вип. 11. С. 91–96.

Суранов В. Г. Формирование организаторской компетенции у студентов педагогического вуза в услових студенческого клуба. Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2010. № 3 (67), т. 1. C. 168–174.

Тишакова Л. Т. Формування технологічної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Луганськ, 2005. 20 с.

Юркевич Г. Й. Визначення та розвиток лідерських компетенцій на державній службі. Інноваційна економіка. Тернопіль : Терноп. ін-т агропромислового виробництва, 2015. № 1. C. 131–137.

Ritz J. M. A new Generation of Goals for Technology Education. Journal of Technology Education. 2009. № 20 (2). P. 50–64.

References

Bieliaiev, S. B. (2011). Tekhnolohichna pidhotovka vchytelia do innovatsiinoi diialnosti. Naukovi zapysky kafedry pedahohiky, 26, 14-20 [in Ukrainian].

Diachenko, A. (2013). Teoretychnyi analiz poniattia «tekhnolohichna kompetentnist pedahoha». Problemy pidhotovky suchasnoho vchytelia, 8 (2), 53-59 [in Ukrainian].

Kuzemko, L. V. (2015). Zmist, formy i metody formuvannia tekhnolohichnoi kompetentnosti studentiv pedahohichnykh spetsialnostei. Osvitolohichnyi dyskurs, 2, 159-169 [in Ukrainian].

Luzina, L. M. (2004). Pedagogu o sovremennykh podkhodakh i kontceptciiakh vospitaniia. Moskva: Sfera [in Russian].

Mitloshch, A. V., Moliako, V. O., Bazhaniuk, V. S., & Kamyshyn, V. V. (2014). Psykholohichni osoblyvosti liderskoi obdarovanosti: kontseptsii, diahnostyka, treninhy: monohrafiia. Kyiv: Instytut obdarovanoi dytyny [in Ukrainian].

Pidkasistyi, P. I. (2011). Pedagogika: ucheb. posob. dlia vuzov. Moskva: Iurait [in Russian].

Pilova, S. H. (2011). Formuvannia orhanizatsiinoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv u protsesi profesiinoi pidhotovky (Extended abstract of PhD diss.). Odesa [in Ukrainian].

Sopivnyk, R. V. (2012). Model formuvannia liderskykh yakostei studentiv ahrarnykh vyshchykh navchalnykh zakladiv. Pedahohichna osvita: teoriia i praktyka, 11, 91-96 [in Ukrainian].

Suranov, V. H. (2010). Formyrovanye orhanyzatorskoi kompetentsyy u studentov pedahohycheskoho VUZa v uslovykh studencheskoho kluba. Vestnyk ChHPU ym. Y. Ya. Yakovleva, 3 (67), 1, 168-174 [in Russian].

Tyshakova, L. T. (2005). Formuvannia tekhnolohichnoi kompetentnosti maibutnoho vchytelia inozemnoi movy (Extended abstract of PhD diss.). Luhansk [in Ukrainian].

Yurkevych, H. Y. (2015). Vyznachennia ta rozvytok liderskykh kompetentsii na derzhavnii sluzhbi. In Innovatsiina ekonomika (No. 1, pp. 131-137). Ternopil: Ternop. in-t ahropromyslovoho vyrobnytstva [in Ukrainian].

Ritz, J. M. (2009). A new Generation of Goals for Technology Education. Journal of Technology Education, 20 (2), 50-64.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-11-19

Як цитувати

Шоробура, І. М., & Чубрей, О. С. (2019). Соціально-педагогічні структурні складники підготовки майбутніх учителі географії. Імідж сучасного педагога, (5(188), 75–78. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-5(188)-75-78