Досвід професійної діяльності українських художньо-промислових закладів освіти

Автор(и)

  • Алла Володимирівна Дяченко Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4496-5931

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-5(188)-93-99

Ключові слова:

освіта, заклад, професійна діяльність, художньо-промислова освіта, художньо-промислова школа, художньо-промислове училище

Анотація

Висвітлено територіальний розподіл художньо-промислових закладів освіти України. Представлена розгалужена мережа вузів художньо-промислового профілю, що успішно функціонували та частина з яких здійснює професійну діяльність й донині. Наведено досвід професійної діяльності художньо-промислових закладів Кам’янець-Подільського та Полтавського осередку; вищих художньо-промислових шкіл Києва та Харкова; художньо-промислових закладів в Галичині; Косівського осередку; художньо-промислових закладів освіти на Буковині та Закарпатті. Відмічено, що підготовка фахівців у художньо-промислових закладах - одне з головних завдань і пріоритетних напрямів професійної освіти, адже вона торує шлях до пізнання культурної спадщини українського народу, духовного розвитку й міжособистісного спілкування, творчої самореалізації особистості, осмислення власної етнічної ідентичності як глибинної основи національної самосвідомості.

Біографія автора

Алла Володимирівна Дяченко, Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри промислового дизайну і комп’ютерних технологій

Посилання

Белько О. До історії Миргородської художньо-промислової школи імені Миколи Гоголя (1896–1915). Український керамологічний журнал. 2004. № 2–3. С. 119.

Васіна О. Національний чинник як складова дизайну Харківського регіону першої третини ХХ століття : автореф. дис. … канд. мистецтв. Харків, 2006. 20 с.

Вергунов С. Дизайн Украины: аспекты становления и развития. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. 2009. № 2. С. 18–31.

Голик Б. Історико-педагогічне становлення дизайн-освіти в Україні та за її межами. Педагогічні науки. 2016. № 66–67. C. 228–234.

Козубовський Д. Вижницький коледж прикладного мистецтва ім. В. Ю. Шкрібляка: історія і сучасність. Діалог культур: Україна у світовому контексті. Художня освіта : зб. наук. пр. Львів, 2000. Вип. 5. С. 194–205.

Миргородський художньо-промисловий коледж імені М. В. Гоголя Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. URL: http://mhpk.edu.poltava.ua/college/istoriya/.

Овчаренко Л. Кам’янець-Подільська художньо-промислова школа: уроки історії. Проблеми історії та археології України : зб. матеріалів міжнар. наук. конф. до 100-річчя ХІІ Археологічного з’їзду в м. Харкові, (25-26 жовт. 2002 р.). Харків : Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2003. С. 172–174.

Овчаренко Л. Миргородська художньо-промислова школа імені Миколи Гоголя: перші роки діяльності (1896–1902). Український керамологічний журнал. 2005. № 1–4. С. 134–142.

Оршанський Л. В., Тименко В. П., Силко Р. М. Готфрід Земпер та художньо-промислова освіта Західної Європи й України : монографія. Київ : Педагогічна думка, 2011. 302 с.

Паравійчук А. Кам’янець-Подільська художньо-промислова школа і її краєзнавча діяльність. Тези доповідей історико-краєзнавчої конф. Хмельницький, 1965. С. 110–111.

Прусак В., Навротний С. Розвиток художньо-промислової школи на Буковині в ХІХ–ХХ ст. Науковий вісник: сучасні тенденції розробки в деревообробному і меблевому виробництвах : зб. наук.-техн. пр. Львів : УкрДЛТУ. 2002. Вип. 12.5. С. 186–190.

Прусак В. Ф. Становлення та розвиток дизайн-освіти в Україні (кінець ХХ – початок ХХІ ст.). Вісник Львівської національної академії мистецтв. 2017. Вип. 31. C. 71–82.

Синишин Л. О. Вплив державної освітньої політики на розвиток художньо-промислової освіти Галичини (друга половина ХІХ – початок ХХ століття). Молодий вчений. 2016. № 11 (38). С. 501–506.

Соколюк Л. О некоторых методических принципах Харьковской художественно-промышленной школы М. Д. Раевской-Ивановой. Декоративно-прикладное и монументальное искусство : межвуз. сб. науч. трудов. Москва, 1984. С. 6–27.

Стребкова І. В. Cтановлення Вижницького коледжу декоративно-прикладного мистецтва. Наукові записки. Серія : Мистецтвознавство. 2013. № 1. С. 197–202.

Урсу Н., Гуцул І. Володимир Гагенмейстер. Життя і творчість : монографія. Кам’янець-Подільський, 2015. 179 с.

Цісарук В. Ю. Ретроспективний аналіз та сучасний стан фахової художньо-трудової підготовки студентів у навчальних закладах Галичини. Наукові записки. Серія : Педагогіка. 2011. № 3. C. 148–153.

References

Belko, O. (2004). Do istorii Myrhorodskoi khudozhno-promyslovoi shkoly imeni Mykoly Hoholia (1896–1915). Ukrainskyi keramolohichnyi zhurnal, 2-3, 119 [in Ukrainian].

Vasina, O. (2006). Natsionalnyi chynnyk yak skladova dyzainu Kharkivskoho rehionu pershoi tretyny XX stolittia (Extended abstract of PhD diss.). Kharkiv [in Ukrainian].

Vergunov, S. (2009). Dizain Ukrainy: aspekty stanovleniia i razvitiia. Vіsnik Kharkіvskoї derzhavnoї akademії dizainu і mistetctv, 2, 18-31 [in Russian].

Holyk, B. (2016). Istoryko-pedahohichne stanovlennia dyzain-osvity v Ukraini ta za yii mezhamy. Pedahohichni nauky, 66-67, 228-234 [in Ukrainian].

Kozubovskyi, D. (2000). Vyzhnytskyi koledzh prykladnoho mystetstva im. V. Yu. Shkribliaka: istoriia i suchasnist. In Dialoh kultur: Ukraina u svitovomu konteksti. Khudozhnia osvita: zb. nauk. pr. (Is. 5, pp. 194-205). Lviv [in Ukrainian].

Myrhorodskyi khudozhno-promyslovyi koledzh imeni M. V. Hoholia Poltavskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu imeni Yuriia Kondratiuka. Retrieved from http://mhpk.edu.poltava.ua/college/istoriya/ [in Ukrainian].

Ovcharenko, L. (2003). Kam’ianets-Podilska khudozhno-promyslova shkola: uroky istorii. In Problemy istorii ta arkheolohii Ukrainy: zb. materialiv mizhnar. nauk. konf. do 100-richchia XII Arkheolohichnoho z’izdu v m. Kharkovi, (25-26 zhovt. 2002 r.) (pp. 172-174). Kharkiv: Skhidno-rehionalnyi tsentr humanitarno-osvitnikh initsiatyv [in Ukrainian].

Ovcharenko, L. (2005). Myrhorodska khudozhno-promyslova shkola imeni Mykoly Hoholia: pershi roky diialnosti (1896–1902). Ukrainskyi keramolohichnyi zhurnal, 1-4, 134-142 [in Ukrainian].

Orshanskyi, L. V., Tymenko, V. P., & Sylko, R. M. (2011). Hotfrid Zemper ta khudozhno-promyslova osvita Zakhidnoi Yevropy y Ukrainy: monohrafiia. Kyiv: Pedahohichna dumka [in Ukrainian].

Paraviichuk, A. (1965). Kam’ianets-Podilska khudozhno-promyslova shkola i yii kraieznavcha diialnist. Tezy dopovidei istoryko-kraieznavchoi konf. (pp. 110-111). Khmelnytskyi [in Ukrainian].

Prusak, V., & Navrotnyi, S. (2002). Rozvytok khudozhno-promyslovoi shkoly na Bukovyni v XIX–XX st. In Naukovyi visnyk: suchasni tendentsii rozrobky v derevoobrobnomu i meblevomu vyrobnytstvakh: zb. nauk.-tekhn. pr. (Is. 12.5, pp. 186-190). Lviv: UkrDLTU [in Ukrainian].

Prusak, V. F. (2017). Stanovlennia ta rozvytok dyzain-osvity v Ukraini (kinets XX – pochatok XXI st.). Visnyk Lvivskoi natsionalnoi akademii mystetstv, 31, 71-82 [in Ukrainian].

Synyshyn, L. O. (2016). Vplyv derzhavnoi osvitnoi polityky na rozvytok khudozhno-promyslovoi osvity Halychyny (druha polovyna XIX – pochatok XX stolittia). Molodyi vchenyi, 11 (38), 501-506 [in Ukrainian].

Sokoliuk, L. (1984). O nekotorykh metodicheskikh printcipakh Kharkovskoi khudozhestvenno-promyshlennoi shkoly M. D. Raevskoi-Ivanovoi. In Dekorativno-prikladnoe i monumentalnoe iskusstvo: mezhvuz. sb. nauch. trudov (pp. 6-27). Moskva [in Russian].

Strebkova, I. V. (2013). Ctanovlennia Vyzhnytskoho koledzhu dekoratyvno-prykladnoho mystetstva. Naukovi zapysky. Seriia: Mystetstvoznavstvo, 1, 197-202 [in Ukrainian].

Ursu, N., & Hutsul, I. (2015). Volodymyr Hahenmeister. Zhyttia i tvorchist: monohrafiia. Kam’ianets-Podilskyi [in Ukrainian].

Tsisaruk, V. Yu. (2011). Retrospektyvnyi analiz ta suchasnyi stan fakhovoi khudozhno-trudovoi pidhotovky studentiv u navchalnykh zakladakh Halychyny. Naukovi zapysky. Seriia: Pedahohika, 3, 148-153 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-11-19

Як цитувати

Дяченко, А. В. (2019). Досвід професійної діяльності українських художньо-промислових закладів освіти. Імідж сучасного педагога, (5(188), 93–99. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-5(188)-93-99