Вітчизняний досвід формування системи цінностей майбутніх фахівців у процесі гуманітарної професійної підготовки

Автор(и)

  • Рената Володимирівна Винничук Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1508-7984

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-5(188)-64-69

Ключові слова:

аксіологічні засади, підготовка фахівців, гуманітарні дисципліни, формування системи цінностей учителів, вітчизняний досвід

Анотація

Як результат системного поліпарадигмального аналізу комплексу різнопланових літературних джерел і матеріалів із досвіду роботи з’ясовано специфіку та визначено кращі зразки вітчизняного досвіду формування системи цінностей майбутніх фахівців (зокрема – студентів педагогічних спеціальностей) у процесі гуманітарної професійної підготовки. Детально охарактеризовано досягнення учених Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, які обґрунтували та впровадили в освітньому процесі низку моделей професійної підготовки майбутніх учителів на аксіологічних засадах, визначили ефективність пропонованих методик та надали відповідні рекомендації широкому загалові викладачів університетів.

Біографія автора

Рената Володимирівна Винничук, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри культурології та методики викладання культурологічних дисциплін

Посилання

Ващенко Г. Виховний ідеал : підруч. для педагогів, виховників, молоді і батьків. Т. 1. Пед. т-во ім. проф. Г. Ващенка. 3-є вид. Полтава : Полтав. вісн., 1994. 191 с.

Вишневський О. Сучасне українське виховання. Педагогічні нариси. Львів : Львівський обл. наук.-метод. ін-т освіти; Львівське обл. пед. товариство ім. Г. Ващенка, 1996. 238 с.

Закон України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р. №1556-VII. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/1aws/show/1556-18.

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII. URL: zakon.rada.gov.ua/go/2145-19.

Карпенко З. С. Аксіологічна психологія особистості. Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2009. 512 с.

Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності : проект. Педагогічна газета. 2000. № 6 (72). С. 4–6.

Концепція громадянської освіти та виховання в Україні. URL: old.mon.gov.ua/img/zstored/files/doc_30112012.doc.

Кузнєцова В. Формування гуманістичних цінностей у майбутніх вчителів : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Луганський держ. пед. ун-т імені Тараса Шевченка. Луганськ. 2001. 17 с.

Настенко Л. Г. Праксеологічні основи професійної діяльності. Інформаційно-документальні комунікації в глобалізованому суспільстві: міжнар. наук.-практ. конф., 21-22 берез. 2013 р. Київ, 2013. С. 158–160.

Основи педагогічної майстерності : навч. посіб. / упоряд.: І. А. Зязюн, Н. Г. Базилевич, Т. Г. Дмитренко та ін. ; за ред. І. А. Зязюна. Київ : СПД Богданова А. М., 2008. 462 с.

Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / [З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк, А. В. Семенова та ін.] ; за ред. З. Н. Курлянд. [3-тє вид., перероб. і доп.]. Київ : Знання, 2007. 495 с.

Соловйова Ю. Формування аксіологічної культури майбутнього вчителя : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. Харків, 2006. 21 с.

Соловйова Ю. О. Формування аксіологічної культури майбутнього вчителя засобами іноземної мови та літератури. Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. Харків : Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, 2005. Вип. 27. С. 36–42.

Соловйова Ю. О. Педагогічні умови формування аксіологічної культури майбутнього вчителя. Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. пр. Слов’янськ : Слов’янський держ. пед. ун-т, 2004. Вип. 22. С. 155–159.

Сластёнин В. А., Чижакова Г. И. Введение в педагогическую аксиологию. Москва : Академия, 2003. 192 с

Слоневська І., Пірошенко С. Синергетичний підхід до освітнього процесу у дискурсі сучасних педагогічних досліджень. Педагогічний дискурс. 2015. Вип. 18. С. 196–200.

Ткачова Н. О. Аксіологічні засади педагогічного процесу в сучасних загальноосвітніх навчальних закладах : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01. Луганський нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. Луганськ, 2007. 36 с.

Черепанова С. Філософія освіти ХХІ століття: пріоритет гуманітарних цінностей. Цінності. Демократія. Освіта : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; Школа освіти і Комунікацій ун-ту м. Йонгчопінг. Полтава ; Йонгчопінг, 2007. С. 145–155.

References

Vashchenko, H. (1994). Vykhovnyi ideal: pidruch. dlia pedahohiv, vykhovnykiv, molodi i batkiv (Vol. 1). Poltava: Poltav. visn. [in Ukrainian].

Vyshnevskyi, O. (1996). Suchasne ukrainske vykhovannia. Pedahohichni narysy. Lviv: Lvivskyi obl. nauk.-metod. in-t osvity; Lvivske oblasne pedahohichne tovarystvo im. H. Vashchenka [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» vid 1 lypnia 2014 r. №1556-VII. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/1aws/show/1556-18 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro osvitu» vid 05.09.2017 № 2145-VIII. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/go/2145-19 [in Ukrainian].

Karpenko, Z. S. (2009). Aksiolohichna psykholohiia osobystosti. Ivano-Frankivsk: Lileia-NV [in Ukrainian].

Kontseptsiia hromadianskoho vykhovannia osobystosti v umovakh rozvytku ukrainskoi derzhavnosti: proekt. (2000). Pedahohichna hazeta, 6 (72), 4-6 [in Ukrainian].

Kontseptsiia hromadianskoi osvity ta vykhovannia v Ukraini. Retrieved from old.mon.gov.ua/img/zstored/files/doc_30112012.doc

[in Ukrainian].

Kuznietsova, V. (2001). Formuvannia humanistychnykh tsinnostei u maibutnikh vchyteliv (Extended abstract of PhD diss.). Luhanskyi derzh. ped. un-t imeni Tarasa Shevchenka. Luhansk [in Ukrainian].

Nastenko, L. H. (2013). Prakseolohichni osnovy profesiinoi diialnosti. In Informatsiino-dokumentalni komunikatsii v hlobalizovanomu suspilstvi: mizhnar. nauk.-prakt. konf. (pp. 158-160). Kyiv [in Ukrainian].

Ziaziun, I. A., Bazylevych, N. H., & Dmytrenko, T. H., et al. (Comp.). (2008). Osnovy pedahohichnoi maisternosti: navch. posib. Kyiv: SPD Bohdanova A. M. [in Ukrainian].

Kurliand, Z. N., Khmeliuk, R. I., & Semenova, A. V. et al. (2007). Pedahohika vyshchoi shkoly: navch. posib. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].

Soloviova, Yu. O. (2005). Formuvannia aksiolohichnoi kultury maibutnoho vchytelia zasobamy inozemnoi movy ta literatury. Pedahohika ta psykholohiia: zb. nauk. pr. (Is. 27, pp. 36-42). Kharkiv: Kh

Soloviova, Yu. (2006). Formuvannia aksiolohichnoi kultury maibutnoho vchytelia (Extended abstract of PhD diss.). Kharkivskyi nats. ped. un-t im. H. S. Skovorody. Kharkiv [in Ukrainian].

arkivskyi nats. ped. un-t imeni H. S. Skovorody [in Ukrainian].

Soloviova, Yu. O. (2004). Pedahohichni umovy formuvannia aksiolohichnoi kultury maibutnoho vchytelia. Humanizatsiia navchalno-vykhovnoho protsesu: zb. nauk. pr. (Is. 22, pp. 155-159). Slov’iansk: Slov’ianskyi derzh. ped. un-t [in Ukrainian].

Slonevska, I., & Piroshenko, S. (2015). Synerhetychnyi pidkhid do osvitnoho protsesu u dyskursi suchasnykh pedahohichnykh doslidzhen. Pedahohichnyi dyskurs, 18, 196-200 [in Ukrainian].

Slastenin, V. A., & Chizhakova, G. I. (2003). Vvedenie v pedagogicheskuiu aksiologiiu. Moskva: Akademiia [in Russian].

Tkachova, N. O. (2007). Aksiolohichni zasady pedahohichnoho protsesu v suchasnykh zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladakh (Extended abstract of D diss.). Luhanskyi nats. ped. un-t imeni Tarasa Shevchenka. Luhansk [in Ukrainian].

Cherepanova, S. (2007). Filosofiia osvity XXI stolittia: priorytet humanitarnykh tsinnostei. Tsinnosti. Demokratiia. Osvita: materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf. (pp. 145-155). Poltava; Yonhchopinh [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-11-19

Як цитувати

Винничук, Р. В. (2019). Вітчизняний досвід формування системи цінностей майбутніх фахівців у процесі гуманітарної професійної підготовки. Імідж сучасного педагога, (5(188), 64–69. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-5(188)-64-69