Психолого-педагогічні особливості музично-естетичного виховання підлітків засобами народно-інструментального виконавства у позашкільних навчальних закладах

Автор(и)

  • Ольга Вячеславівна Сироєжко Будинок творчості дітей та юнацтва Інгульського району м. Миколаєва, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9101-6590

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-5(188)-115-120

Ключові слова:

підлітки, музично-естетичне виховання, позашкільні навчальні заклади, народно-інструментальне виконавство.

Анотація

 Розглядається роль мистецтва, зокрема музичне та народно-інструментальне виконавство як фактор музично-естетичного виховання підлітків. Окрема увага приділена технологіям, спрямованим на всебічний розвиток вихованців народно-інструментальних колективів. Розглянуто особливості підліткового віку. Здійснено аналіз педагогічних ідей проблеми музично-естетичного виховання в цілому та окремих її аспектів. Автор розглядає питання, пов’язані з формуванням інтересу до народно-інструментального виконавства підлітків. Аналізуються праці провідних науковців, які дають уявлення про сучасний рівень проблеми розвитку пізнавального інтересу школярів та їхнього особистісно зорієнтованого навчання. Визначено сутність інтересу до народно-інструментального виконавства.

Біографія автора

Ольга Вячеславівна Сироєжко, Будинок творчості дітей та юнацтва Інгульського району м. Миколаєва

завідувач художньо-естетичного відділу

 

Посилання

Быкова О. В. Музыкально-эстетическое развитие подростка в современной детской школе искусств. Теория и практика образования в современном мире : материалы междунар. науч. конф. Санкт-Петербург : Реноме, 2012. С. 158–159.

Бруднов А. К. Система воспитания и дополнительного образования детей: от идей до внедрения. Из опыта работы российских внешкольных учреждений. Педагогика. 1999. № 6. С. 26–32.

Вопросы подростковой и эстетической культуры школьников. Вып. 2. / под ред. Г. В. Арзямовой, Л. В. Богомоловой и др. Москва : Интеробуч “НПА Лад”, 1993. 77 с.

Ганнусенко Н. Позашкільна освіта: минуле та сьогодення. Педагогічна газета. 2003. № 6. С. 7.

Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття»). Київ : Радуга, 1994. 61 с.

Журба К., Заредікова Е. Формування духовної культури у дітей середньої ланки школи. Теоретико-методологічні проблеми розвитку особистості в системі неперервної освіти : матеріали методологічного семінару АПН України / за ред. С. Д. Максименко. Київ, 2005. С. 338–342.

Коваль Л. Г. Виховання почуття прекрасного. Київ : Рад. школа, 1983. 120 с.

Міленін В. М. Інноваційна модель виховного простору сучасного позашкільного навчального закладу : посібник. Київ, 2013. 160 с.

Мухина В. С. К проблеме социального развития ребёнка. Психологический журнал. 1980. Т. 1, № 5. С. 43–53.

Пустовіт Г. П. Деякі аспекти методології позашкільної освіти. Шлях освіти. 2000. № 2. C. 11–15.

Ростовський О. Я. Педагогіка музичного сприймання : навч.-метод. посіб. Київ : ІЗМН, 1997. 248 с.

Сироєжко О. В. Формування музично-естетичної культури підлітків засобами народно-інструментального виконавства в позашкільних навчальних закладах. Глаголь добро : сусп.-гуманітарний альманах наук.-пед. бібліотеки м. Миколаєва. Миколаїв, 2011. № 1. C. 146–149.

Сущенко Т. І. Позашкільна педагогіка : навч. посіб. Київ : ІСДО, 1996. 144 с.

Шацкая В. Н. Музыкально-эстетическое воспитание детей и юношества. Москва : Педагогика, 1975. 200 с.

References

Bykova, O. V. (2012). Muzykalno-esteticheskoe razvitie podrostka v sovremennoi detskoi shkole iskusstv. Teoriia i praktika obrazovaniia v sovremennom mire: materialy mezhdunar. nauch. konf. (pp. 158-159). Sankt-Peterburg: Renome [in Russian].

Brudnov, A. K. (1999). Sistema vospitaniia i dopolnitelnogo obrazovaniia detei: ot idei do vnedreniia. Iz opyta raboty rossiiskikh vneshkolnykh uchrezhdenii. Pedagogika, 6, 26-32 [in Russian].

Arziamovoi, G. V., & Bogomolovoi, L. V. (Eds.). (1993). Voprosy podrostkovoi i esteticheskoi kultury shkolnikov (Is. 2). Moskva : Interobuch “NPA Lad” [in Russian].

Hannusenko, N. (2003). Pozashkilna osvita: mynule ta sohodennia. Pedahohichna hazeta, 6, 7 [in Ukrainian].

Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття»). Київ : Радуга, 1994. 61 с.

Zhurba, K., & Zaredikova, E. (2005). Formuvannia dukhovnoi kultury u ditei serednoi lanky shkoly. In S. D. Maksymenko (Ed.), Teoretyko-metodolohichni problemy rozvytku osobystosti v systemi neperervnoi osvity: materialy metodolohichnoho seminaru APN Ukrainy (pp. 338-342). Kyiv [in Ukrainian].

Koval, L. H. (1983). Vykhovannia pochuttia prekrasnoho. Kyiv [in Ukrainian].

Milenin, V. M. (2013). Innovatsiina model vykhovnoho prostoru suchasnoho pozashkilnoho navchalnoho zakladu: posibnyk. Kyiv [in Ukrainian].

Mukhina, V. S. (1980). K probleme sotcialnogo razvitiia rebenka. Psikhologicheskii zhurnal, 1, 5, 43-53 [in Russian].

Pustovit, H. P. (2000). Deiaki aspekty metodolohii pozashkilnoi osvity. Shliakh osvity, 2, 11-15 [in Ukrainian].

Rostovskyi, O. Ya. (1997). Pedahohika muzychnoho spryimannia: navch.-metod. posib. Kyiv: IZMN [in Ukrainian].

Syroiezhko, O. V. (2011). Formuvannia muzychno-estetychnoi kultury pidlitkiv zasobamy narodno-instrumentalnoho vykonavstva v pozashkilnykh navchalnykh zakladakh. Hlahol dobro: susp.-humanitarnyi almanakh nauk.-ped. bibliotekym. Mykolaieva. Mykolaiv, 1, 146-149 [in Ukrainian].

Sushchenko, T. I. (1996). Pozashkilna pedahohika: navch. posib. Kyiv: ISDO [in Ukrainian].

Shatckaia, V. N. (1975). Muzykalno-esteticheskoe vospitanie detei i iunoshestva. Moskva: Pedagogika [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-11-19

Як цитувати

Сироєжко, О. В. (2019). Психолого-педагогічні особливості музично-естетичного виховання підлітків засобами народно-інструментального виконавства у позашкільних навчальних закладах. Імідж сучасного педагога, (5(188), 115–120. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-5(188)-115-120