Використання методу експертних оцінок у системі моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців галузі професійної освіти

Автор(и)

  • Анастасія Володимирівна Денисова Білоцерківський інститут неперервної професійної ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», м. Біла Церква, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4014-9312

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-5(188)-39-43

Ключові слова:

якість освіти, моніторинг, експертиза, експертні оцінки, компетентність експертів, склад експертної групи

Анотація

Висвітлюється проблема використання експертних оцінок у системі моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців галузі професійної освіти. З’ясовано, що високі вимоги до якості освіти загалом та системи підвищення кваліфікації зокрема, потребують залучення фахівців, які мають спеціальні знання і кваліфікацію у відповідних галузях та здатні об’єктивно оцінювати показники якості підвищення кваліфікації. Експертно-аналітична робота, з одного боку, сприятиме підвищенню ефективності роботи структурних підрозділів закладів післядипломної педагогічної освіти, з іншого – зниженню ризику прийняття неефективних управлінських рішень. Розглянуто наукові розвідки вчених щодо співвідношення понять «моніторинг», «контроль» і «експертиза». Приведено аналіз загальних і додаткових (підвищених) вимог до кваліфікації потенційних експертів, здійснено розрахунок показників компетентності експертів і визначено кількісно-якісний склад експертної групи.

Біографія автора

Анастасія Володимирівна Денисова, Білоцерківський інститут неперервної професійної ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», м. Біла Церква

завідувач навчального відділу

Посилання

Аннєнкова І. П. Моніторинг якості освіти у ВНЗ. URL : http://e-learning.onu.edu.ua/stati/pedagog-ka-visho-shkoli/an-nkova-p-mon-toring-jakost-osv-ti-u-vnz.html

Боднар О. С. Моніторинг та самоекспертиза освітнього середовища навчального закладу. URL : http://osvita.ua/school/method/375/

Боднар О. С. Процедури та алгоритми експертного оцінювання. URL : https://www.narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/3/statti/2bodnar/bodnar.htm

Братченко С. Л. Мир экспертизы – попытка определения координат. Экспертиза в современном мире: от знания к деятельности / под ред. Г. В. Иванченко, Д. А. Леонтьева. Москва, 2006. С. 68.

Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти : постанова Кабінету міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1095. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1095-2004-%D0%BF/page2

Єльникова Г. В. Основи адаптивного управління : курс лекцій. Київ : ЦІППО АПН України, 2003. 133 с.

Живко З. Б. Експертне оцінювання при проведенні моніторингу системи економічної безпеки підприємства. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія : Економічні науки. 2014. Вип. 28. С. 111–116. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VPDTU_ek_2014_28_21

Иванов Д. А. Экспертиза в образовании : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед. Москва : Академия, 2008. 336 с.

Игнатьева О. А. Институт экспертизы как предмет научных исследований: социологический аспект. История и социально-образовательная мысль. 2013. Вып. 6. С. 125–127.

Кто такие эксперты? Всеукраїнська експертна мережа. URL : http://www.experts.in.ua/club/document01.php _17

Методологія експертного оцінювання : конспект лекцій / уклад. : В. П. Новосад, Р. Г. Селіверстов. Киев : НАДУ, 2008. 48 с.

Мкртычян Г. А. Психолого-педагогическая экспертиза в образовании: теория и практика : дисс. … д-ра психол. наук : 19.00.01. Нижний Новгород, 2002. 351 с.

Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків : навч. посіб. / за заг. ред. Л. І. Донець. Київ : Центр учбової літератури, 2012. 472 с.

Подолянчук С. В. Формування кількісного і якісного складу експертної групи зі створення моделі моніторингу наукової діяльності у педагогічних ВНЗ. Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. 2014. Вип. 15. С. 177–187.

Рудень В. В., Гутор Т. Г. Методика проведення та оцінки результатів експертних оцінок. URL : https://cutt.ly/Bwdw2v3

Термінологічний словник з основ підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів післядипломної педагогічної освіти / за наук. ред. Є. Р. Чернишової ; авт. кол.: Н. В. Гузій, В. П. Ляхоцький [та ін.]. Київ : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2014. 230 с.

Тлумачний словник української мови. URL : https://eslovnyk.com/експертиза

Экспертиза в современном мире: от знания к деятельности / под ред. Г. В. Иванченко, Д. А. Леонтьева. Москва : Смысл, 2006. 452 с.

Энциклопедия профессионального образования / под ред. С. Я. Батышева. URL : http://www.anovikov.ru/dict/epo.pdf

Яблонський А. І. Сутність і феноменологія експертизи освіти. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2015. № 4 (48). С. 272–282.

References

Annienkova, I. P. Monitorynh yakosti osvity u VNZ. Retrieved from http://e-learning.onu.edu.ua/stati/pedagog-ka-visho-shkoli/an-nkova-p-mon-toring-jakost-osv-ti-u-vnz.html [in Ukrainian].

Bodnar, O. S. Monitorynh ta samoekspertyza osvitnoho seredovyshcha navchalnoho zakladu. Retrieved from http://osvita.ua/school/method/375/ [in Ukrainian].

Bodnar, O. S. Protsedury ta alhorytmy ekspertnoho otsiniuvannia. Retrieved from https://www.narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/3/statti/2bodnar/bodnar.htm [in Ukrainian].

Bratchenko, S. L. (2006). Mir ekspertizy – popytka opredeleniia koordinat. In G. V. Ivanchenko, & D. A. Leontev (Eds.), Ekspertiza v sovremennom mire: ot znaniia k deiatelnosti (p. 68). Moskva [in Russian].

Deiaki pytannia zaprovadzhennia zovnishnoho nezalezhnoho otsiniuvannia ta monitorynhu yakosti osvity: postanova Kabinetu ministriv Ukrainy vid 25 serpnia 2004 r. № 1095. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1095-2004-%D0%BF/page2 [in Ukrainian].

Yelnykova, H. V. (2003). Osnovy adaptyvnoho upravlinnia: kurs lektsii. Kyiv: TsIPPO APN Ukrainy [in Ukrainian].

Zhyvko, Z. B. (2014). Ekspertne otsiniuvannia pry provedenni monitorynhu systemy ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva. In Visnyk Pryazovskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky (Is. 28, pp. 111-116). Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/VPDTU_ek_2014_28_21 [in Ukrainian].

Ivanov, D. A. (2008). Ekspertiza v obrazovanii: ucheb. posobie dlia stud. vysshikh ucheb. zavedenii. Moskva: Akademiia [in Russian].

Ignateva, O. A. (2013). Institut ekspertizy kak predmet nauchnykh issledovanii: sotciologicheskii aspekt. Istoriia i sotcialno-obrazovatelnaia mysl, 6, 125-127 [in Ukrainian].

Kto takie eksperty? Vseukrainska ekspertna merezha. Retrieved from http://www.experts.in.ua/club/document01.php _17 [in Russian].

Novosad, V. P., & Seliverstov, R. H. (Comps.). (2008). Metodolohiia ekspertnoho otsiniuvannia: konspekt lektsii. Kyev: NADU [in Russian].

Mkrtychian, G. A. (2002). Psikhologo-pedagogicheskaia ekspertiza v obrazovanii: teoriia i praktika (D diss.). Nizhnii Novgorod [in Russian].

Donets, L. I. (Ed.). (2012). Obgruntuvannia hospodarskykh rishen ta otsiniuvannia ryzykiv: navch. posib. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury [in Ukrainian].

Podolianchuk, S. V. (2014). Formuvannia kilkisnoho i yakisnoho skladu ekspertnoi hrupy zi stvorennia modeli monitorynhu naukovoi diialnosti u pedahohichnykh VNZ. Mizhnarodnyi naukovyi forum: sotsiolohiia, psykholohiia, pedahohika, menedzhment, 15, 177-187 [in Ukrainian].

Ruden, V. V., & Hutor, T. H. Metodyka provedennia ta otsinky rezultativ ekspertnykh otsinok. Retrieved from https://cutt.ly/Bwdw2v3 [in Ukrainian].

Chernyshovoi, Ye. R. (Ed.). (2014). Terminolohichnyi slovnyk z osnov pidhotovky naukovykh ta naukovo-pedahohichnykh kadriv pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity. Kyiv: DVNZ “Universytet menedzhmentu osvity” [in Ukrainian].

Tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy. Retrieved from https://eslovnyk.com/ekspertyza [in Ukrainian].

Ivanchenko, G. V., & Leontev, D. A. (Eds.). (2006). Ekspertiza v sovremennom mire: ot znaniia k deiatelnosti. Moskva: Smysl [in Russian].

Batysheva, S. Ia. (Ed.). Entciklopediia professionalnogo obrazovaniia. Retrieved from http://www.anovikov.ru/dict/epo.pdf[in Russian].

Yablonskyi, A. I. (2015). Sutnist i fenomenolohiia ekspertyzy osvity. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii, 4 (48), 272-282 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-11-19

Як цитувати

Денисова, А. В. (2019). Використання методу експертних оцінок у системі моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців галузі професійної освіти. Імідж сучасного педагога, (5(188), 39–43. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-5(188)-39-43