DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-4(187)-43-48

Модель підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до застосування технологій візуалізації у предметно-професійній діяльності

Наталя Василівна Житєньова

Анотація


Обґрунтовується необхідність організації підготовки майбутнього вчителя природничо-математичних дисциплін до використання та створення якісних дидактичних візуальних засобів у майбутній професійній діяльності. У даній статті пропонується обґрунтована з позицій системного, синергетичного, діяльнісного, акмеологічного, аксіологічного, контекстного та технологічного підходів структурно-функціональна модель підготовки майбутнього вчителя до використання технологій візуалізації в освітньому процесі. Розроблена модель містить цільовий, змістово-процесуальний і результативно-оцінювальний блоки. Цільовий блок висвітлює мету, завдання та компоненти готовності майбутнього вчителя до використання технологій візуалізації в професійній діяльності. Змістово-процесуальний блок розкриває концептуальні положення (нормативні документи, методологічні підходи, принципи навчання), етапи підготовки (базовий, продуктивний і коригувальний), відповідні навчальні дисципліни та модулі, а також необхідне навчально-методичне забезпечення, методи та форми щодо організації процесу навчання майбутніх учителів. Результативно-оцінювальний блок містить критерії, рівні та результат підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до використання технологій візуалізації в освітньому процесі. Кожен із запропонований етапів має певну мету і завдання, які можуть бути відкориговані у процесі апробації даної моделі. Розкрито характеристику навчально-методичного забезпечення, необхідного для реалізації зазначеної підготовки.


Ключові слова


модель підготовки; технології візуалізації; компоненти готовності; етапи підготовки; принципи навчання; методологічні підходи

Повний текст:

PDF

Посилання


Білоусова Л. І., Житєньова Н. В. Компоненти готовності майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до застосування технологій візуалізації у предметно-професійній діяльності. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. 2018. № 3. С. 80–87.

Житєньова Н. В. Принципи підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до застосування технологій візуалізації. Директор школи, ліцею, гімназії. 2019. № 2, кн. 2, т. І (24). С. 125–134.

Нова українська школа. URL : https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola.

Педагогічна Конституція Європи. URL : https://education-ua.org.

Тестов В. А. «Жёсткие» и «мягкие» модели обучения. Педагогика. 2004. № 8. С. 38.

References

Bilousova, L. I., & Zhytienova, N. V. (2018). Komponenty hotovnosti maibutnikh uchyteliv pryrodnycho-matematychnykh dystsyplin do zastosuvannia tekhnolohii vizualizatsii u predmetno-profesiinii diialnosti. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Seriia: pedahohika, 3, 80–87 [in Ukrainian].

Zhytienova, N. V. (2019). Pryntsypy pidhotovky maibutnikh uchyteliv pryrodnycho-matematychnykh dystsyplin do zastosuvannia tekhnolohii vizualizatsii. Dyrektor shkoly, litseiu, himnazii, 2, 2, I (24), 125–134 [in Ukrainian].

Nova ukrainska shkola. Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola [in Ukrainian].

Pedahohichna Konstytutsiia Yevropy. Retrieved from https://education-ua.org [in Ukrainian].

Testov, V. A. (2004). «Zhestkie» i «miagkie» modeli obucheniia. Pedagogika, 8, 38 [in Russian].
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.