Модель підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до застосування технологій візуалізації у предметно-професійній діяльності

Автор(и)

  • Наталя Василівна Житєньова Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3083-1070

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-4(187)-43-48

Ключові слова:

модель підготовки, технології візуалізації, компоненти готовності, етапи підготовки, принципи навчання, методологічні підходи

Анотація

Обґрунтовується необхідність організації підготовки майбутнього вчителя природничо-математичних дисциплін до використання та створення якісних дидактичних візуальних засобів у майбутній професійній діяльності. У даній статті пропонується обґрунтована з позицій системного, синергетичного, діяльнісного, акмеологічного, аксіологічного, контекстного та технологічного підходів структурно-функціональна модель підготовки майбутнього вчителя до використання технологій візуалізації в освітньому процесі. Розроблена модель містить цільовий, змістово-процесуальний і результативно-оцінювальний блоки. Цільовий блок висвітлює мету, завдання та компоненти готовності майбутнього вчителя до використання технологій візуалізації в професійній діяльності. Змістово-процесуальний блок розкриває концептуальні положення (нормативні документи, методологічні підходи, принципи навчання), етапи підготовки (базовий, продуктивний і коригувальний), відповідні навчальні дисципліни та модулі, а також необхідне навчально-методичне забезпечення, методи та форми щодо організації процесу навчання майбутніх учителів. Результативно-оцінювальний блок містить критерії, рівні та результат підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до використання технологій візуалізації в освітньому процесі. Кожен із запропонований етапів має певну мету і завдання, які можуть бути відкориговані у процесі апробації даної моделі. Розкрито характеристику навчально-методичного забезпечення, необхідного для реалізації зазначеної підготовки.

Біографія автора

Наталя Василівна Житєньова, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри інформатики 

Посилання

Білоусова Л. І., Житєньова Н. В. Компоненти готовності майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до застосування технологій візуалізації у предметно-професійній діяльності. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. 2018. № 3. С. 80–87.

Житєньова Н. В. Принципи підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до застосування технологій візуалізації. Директор школи, ліцею, гімназії. 2019. № 2, кн. 2, т. І (24). С. 125–134.

Нова українська школа. URL : https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola.

Педагогічна Конституція Європи. URL : https://education-ua.org.

Тестов В. А. «Жёсткие» и «мягкие» модели обучения. Педагогика. 2004. № 8. С. 38.

References

Bilousova, L. I., & Zhytienova, N. V. (2018). Komponenty hotovnosti maibutnikh uchyteliv pryrodnycho-matematychnykh dystsyplin do zastosuvannia tekhnolohii vizualizatsii u predmetno-profesiinii diialnosti. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Seriia: pedahohika, 3, 80–87 [in Ukrainian].

Zhytienova, N. V. (2019). Pryntsypy pidhotovky maibutnikh uchyteliv pryrodnycho-matematychnykh dystsyplin do zastosuvannia tekhnolohii vizualizatsii. Dyrektor shkoly, litseiu, himnazii, 2, 2, I (24), 125–134 [in Ukrainian].

Nova ukrainska shkola. Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola [in Ukrainian].

Pedahohichna Konstytutsiia Yevropy. Retrieved from https://education-ua.org [in Ukrainian].

Testov, V. A. (2004). «Zhestkie» i «miagkie» modeli obucheniia. Pedagogika, 8, 38 [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-15

Як цитувати

Житєньова, Н. В. (2019). Модель підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до застосування технологій візуалізації у предметно-професійній діяльності. Імідж сучасного педагога, (4(187), 43–48. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-4(187)-43-48