Мова як засіб соціологізації студента-іноземця в медичних закладах вищої освіти

Автор(и)

  • Марія Валентинівна Цуркан ВДНЗ України "Буковинський державний медичний університет", Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2866-1743

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-4(187)-67-72

Ключові слова:

іноземний студент, соціалізація, адаптація, українська мова як іноземна, соціум

Анотація

 Присвячено проблемі соціалізації іноземного студента в медичних закладах вищої освіти. Визначено роль мови в цьому процесі, описано труднощі, з якими зустрічається іноземець в ході первинної адаптації, та способи їх подолання, окреслено можливі шляхи інтенсифікації соціалізації іноземця в українському освітньо-культурному просторі.

Біографія автора

Марія Валентинівна Цуркан, ВДНЗ України "Буковинський державний медичний університет"

кандидат філологічних наук, доцент кафедри суспільних наук та українознавства

Посилання

Алексєєва-Вовк М. І. Педагогічні умови соціалізації студентів засобами культури мовлення : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.05 / КНПУ ім. М. П. Драгоманова. Київ, 2008. 20 с.

Бакало О. М. Педагогічні умови адаптації іноземних студентів до навчання у вищих технічних навчальних закладах : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Нац. авіаційний ун-т. Київ, 2017. 22 с.

Білик О. І. Соціалізація іноземних студентів у соціокультурному просторі інформаційного суспільства. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2016. № 4 (58). С. 439–450.

Білик О. М. Соціалізація іноземних студентів як педагогічна проблема. Вісник Харківської державної академії культури. 2014. Вип. 43. С. 281–289.

Вітенько Т., Droździel Р., Rudawska А. Підготовка студентів з числа іноземних громадян до участі у програмах академічної мобільності. Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні : ІV міжнар. наук.-метод. конф., (м. Тернопіль, 2–4 трав. 2018 р.) / Терноп. нац. техн. ун-т імені Івана Пулюя. Тернопіль, 2018. С. 37.

Голуб Н. Б. Риторика у вищій школі : монографія. Черкаси : Брама-Україна, 2008. 400 с.

Дмитриев Г. Д. Анатомия американского университета. Москва : Народное образование, 2005. 224 с.

Дябел Л. І. Соціалізація студентів-першокурсників в умовах педагогічного університету : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.05 / КНПУ ім. М. П. Драгоманова. Київ, 2008. 20 с.

Мудрик А. В. Социализация человека : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений. 2-е изд., испр. и доп. Москва : Академия, 2006. 304 с.

Озьмінська І. Мовна компетентність як шлях до успішної особистості. Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. 2018. Вип. 18. С. 176–183.

Севастьянова О. А. Соціально-педагогічні умови соціалізації студентської молоді у виховному процесі вищого навчального закладу : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.05 / ЛНПУ імені Тараса Шевченка. Луганськ, 2007. 20 с.

Ушакова Н. І., Дубічинський В. В., Тростинська О. М. Концепція мовної підготовки іноземців у ВНЗ України. Викладання мов у вищих навчальних закладах на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки : зб. наук. праць. Харків, 2011. Вип. 19. С. 136–146.

Hall Edvard T. The silent language. Double & Company, Inc., Garden City, New York, 1959. 242 p.

References

Aleksieieva-Vovk, M. I. (2008). Pedahohichni umovy sotsializatsii studentiv zasobamy kultury movlennia (Extended abstract of PhD diss.). Kyiv [in Ukrainian].

Bakalo, O. M. (2017). Pedahohichni umovy adaptatsii inozemnykh studentiv do navchannia u vyshchykh tekhnichnykh navchalnykh zakladakh (Extended abstract of PhD diss.). Kyiv [in Ukrainian].

Bilyk, O. I. (2016). Sotsializatsiia inozemnykh studentiv u sotsiokulturnomu prostori informatsiinoho suspilstva. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii, 4 (58), 439–450 [in Ukrainian].

Bilyk, O. M. (2014). Sotsializatsiia inozemnykh studentiv yak pedahohichna problema. Visnyk Kharkivskoi derzhavnoi akademii kultury, 43, 281–289 [in Ukrainian].

Vitenko,T., Droździel, R., & Rudawska, A. (2018). Pidhotovka studentiv z chysla inozemnykh hromadian do uchasti u prohramakh akademichnoi mobilnosti. Aktualni pytannia orhanizatsii navchannia inozemnykh studentiv v Ukraini (p. 37). Ternopil [in Ukrainian].

Holub, N. B. (2008). Rytoryka u vyshchii shkoli. Cherkasy: Brama-Ukraina [in Ukrainian].

Dmitriev, G. D. (2005). Anatomiia amerikanskogo universiteta. Moskva: Narodnoe obrazovanie [in Russian].

Diabel, L. I. (2008). Sotsializatsiia studentiv-pershokursnykiv v umovakh pedahohichnoho universytetu (Extended abstract of PhD diss.). Kyiv [in Ukrainian].

Mudrik, A. V. (2006). Sotcializatciia cheloveka. Moskva: Akademiia [in Russian].

Ozminska, I. (2018). Movna kompetentnist yak shliakh do uspishnoi osobystosti. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia filos.-politoloh. Studii, 18, 176–183 [in Ukrainian].

Sevastianova, O. A. (2007). Sotsialno-pedahohichni umovy sotsializatsii studentskoi molodi u vykhovnomu protsesi vyshchoho navchalnoho zakladu (Extended abstract of PhD diss.). Luhansk [in Ukrainian].

Ushakova, N. I., Dubichynskyi, V. V., & Trostynska, O. M. (2011). Kontseptsiia movnoi pidhotovky inozemtsiv u VNZ Ukrainy. In Vykladannia mov u vyshchykh navchalnykh zakladakh na suchasnomu etapi. Mizhpredmetni zviazky (Is. 19, pp. 136–146). Kharkiv [in Ukrainian].

Hall Edvard, T. (1959). The silent language. Double & Company, Inc., Garden City, New York.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-15

Як цитувати

Цуркан, М. В. (2019). Мова як засіб соціологізації студента-іноземця в медичних закладах вищої освіти. Імідж сучасного педагога, (4(187), 67–72. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-4(187)-67-72

Номер

Розділ

КАЛЕЙДОСКОП МОВ