Аналіз формування творчого потенціалу майбутніх лікарів (комплексний підхід)

Автор(и)

  • Руслана Василівна Слухенська Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7308-9566
  • Яна Григорівна Іванушко Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8086-5351
  • Ірина Саркисівна Мурадханян Черновицький національний університет імені Юрія Федьковича, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4677-0986

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-4(187)-38-42

Ключові слова:

сформованість, творчий потенціал, студенти-медики, педагогічний експеримент, мотивація, креативність

Анотація

Проаналізовано педагогічні шляхи формування творчого потенціалу майбутніх лікарів, охарактеризовано деталі експерименту щодо діагностування рівня сформованості майбутніх лікарів. Доведено, що творчий потенціал майбутнього лікаря є інтегративною якістю, яка відбивається за мірою можливостей актуалізації сутнісних творчих сил особистості в реальній перетворювальної практиці.

Дослідження спрямовано на аналіз формування творчого потенціалу в майбутніх лікарів, на висвітлення результатів проведення формувального етапу педагогічного експерименту з формування творчого потенціалу майбутніх лікарів у процесі навчання в медичному закладі вищої освіти.

Біографії авторів

Руслана Василівна Слухенська, Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет»

кандидат педагогічних наук, викладач кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини

Яна Григорівна Іванушко, Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет»

кандидат медичних наук, доцент кафедри медицини катастроф та військової медицини

Ірина Саркисівна Мурадханян, Черновицький національний університет імені Юрія Федьковича

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів

Посилання

Аверин В. А. Психология в структуре высшего медицинского образования : автореф. дис. ... д-ра психол. наук. Санкт-Петербург, 1997. 39 с.

Дернер К. Хороший врач : учебник основной позиции врача / пер. с нем. И. Я. Сапожниковой. Москва : Алетейя, 2006. 544 с.

Дяченко М. Д. Наукова інтерпретація ідеї розвитку творчого потенціалу майбутніх фахівців: історичний аспект. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / гол. ред. Т. І. Сущенко. Запоріжжя. 2015. Вип. 45 (98). С. 9–18.

Дяченко М. Д. Теоретичні засади розвитку творчого потенціалу майбутніх фахівців професій типу «людина-людина». Український психолого-педагогічний науковий збірник. 2014. № 3 (03). С. 62–68.

Кудрявая Н. В., Уколова Е. М., Молчанов А. С., Смирнова Н. Б., Зорин К. В. Врач-педагог в изменяющемся мире: традиции и новации. Москва : ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2001. 304 с.

Левченко Т. І. Розвиток освіти та особистості. Вінниця : Нова Книга, 2002. 510 с.

Слухенська Р. В. Фактори активізації духовно-творчого потенціалу особистості студента вищого медичного навчального закладу під час професійної підготовки. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / гол. ред. Т. І. Сущенко. Запоріжжя, 2014. Вип. 39 (92). С. 535–540.

Сущенко А. В. Важные тенденции в профессиональной деятельности преподавателей высшей школы. Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. 2013. № 3. С. 70–76.

Шлычков А. В. Клиническое мышление и врачевание. Международный журнал экспериментального образования. 2010. №7. URL : http://cyberleninka.ru/article/n/klinicheskoe-myshlenie-i-vrachevanie.

References

Averin, V. A. (1997). Psikhologiia v strukture vysshego meditcinskogo obrazovaniia (Extended abstract of D diss.). Sankt-Peterburg [in Russian].

Derner, K. (2006). Khoroshii vrach : uchebnik osnovnoi pozitcii vracha. Moskva: Aleteiia [in Russian].

Diachenko, M. D. (2015). Naukova interpretatsiia idei rozvytku tvorchoho potentsialu maibutnikh fakhivtsiv: istorychnyi aspekt. In Sushchenko, T. I. (Ed.). Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh (Is. 45 (98), pp. 9–18). Zaporizhzhia [in Ukrainian].

Diachenko, M. D. (2014). Teoretychni zasady rozvytku tvorchoho potentsialu maibutnikh fakhivtsiv profesii typu «liudyna-liudyna». Ukrainskyi psykholoho-pedahohichnyi naukovyi zbirnyk, 3 (03), 62–68 [in Ukrainian].

Kudriavaia, N. V., Ukolova, E. M., Molchanov, A. S. … & Zorin K. V. (2001). Vrach-pedagog v izmeniaiushchemsia mire: traditcii i novatcii. Moskva: GOU VUNMTc MZ RF [in Russian].

Levchenko, T. I. (2002). Rozvytok osvity ta osobystosti. Vinnytsia: Nova Knyha [in Ukrainian].

Slukhenska, R. V. (2014). Faktory aktyvizatsii dukhovno-tvorchoho potentsialu osobystosti studenta vyshchoho medychnoho navchalnoho zakladu pid chas profesiinoi pidhotovky. In Sushchenko, T. I. (Ed.), Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh (Is. 39 (92), pp. 535–540). Zaporizhzhia [in Ukrainian].

Sushchenko, A. V. (2013). Vazhnye tendentcii v professionalnoi deiatelnosti prepodavatelei vysshei shkoly. Teoriia i praktyka upravlinnia sotsialnymy systemamy: filosofiia, psykholohiia, pedahohika, sotsiolohiia, 3, 70–76.

Shlychkov, A. V. (2010). Klinicheskoe myshlenie i vrachevanie. Mezhdunarodnyi zhurnal eksperimentalnogo obrazovaniia, 7. Retrieved from http://cyberleninka.ru/article/n/klinicheskoe-myshlenie-i-vrachevanie [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-15

Як цитувати

Слухенська, Р. В., Іванушко, Я. Г., & Мурадханян, І. С. (2019). Аналіз формування творчого потенціалу майбутніх лікарів (комплексний підхід). Імідж сучасного педагога, (4(187), 38–42. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-4(187)-38-42

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають