Методологічні підходи до самовиховання вчителя

Автор(и)

  • Олена Володимирівна Тринус Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2945-0796

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-4(187)-28-33

Ключові слова:

методологічний підхід, учитель, самовиховання, самовдосконалення, саморозвиток

Анотація

Розкрито антропологічний, акмеологічний, системний, діяльнісний методологічні підходи до самовиховання вчителя. З’ясовано, що їхнє використання сприятиме свідомій діяльності, спрямованої на самовдосконалення, досягнення вершин особистісного і професійного розвитку. Доведено, що самовиховання вчителя є вищим рівнем його саморозвитку

Біографія автора

Олена Володимирівна Тринус, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

вчений секретар Інституту

Посилання

Білик Н. І. Вихованість та виховуваність педагога-новатора в освітньому просторі регіону. Підготовка педагогів до реалізації «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів : електрон. зб. матеріалів за результатами Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конфер. (15 трав. 2014 р.). Харків. акад. неперервн. осв. С. 354–359. URL : http://conf-hano.at.ua/

Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. Київ : Либідь, 1997. 374 с.

Гончаренко С. У. Український педагогічний енциклопедичний словник. Вид. 2-ге, перероб. і допов. Рівне : Волинські обереги, 2011. 552 с.

Дубасенюк О. А. Акмеологічний підхід як стратегічний орієнтир особистісно-орієнтованої педагогічної освіти. Проблеми освіти. 2015. Вип. 84. С. 25–30.

Елканов С. Профессиональное самовоспитание учителя. Москва : Просвещение, 1989. 189 с.

Жигірь В. І. Методологічні підходи як основа науково-педагогічних досліджень у професійній освіті. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2016. Вип. 48 (101). С. 107–115.

Зязюн І. А. Педагогічна майстерність : підручник. Київ : СПД Богданова А. М., 2008. 375 с.

Кучерявий О. Г. Професійне самовиховання у вищій школі : навч. посіб. Київ : Освіта України, 2010. 200 с.

Кучерявий О. Г. Акмеологічні детермінанти самоосвіти і самовиховання майбутніх учителів як засоби формування педагогічної майстерності. Естетика і етика педагогічної дії. 2015. Вип. 12. С. 9–19.

Ломакина И. С., Дуранов М. Е. Антропологический подход и профессиональная подготовка студентов. Человек. Спорт. Медицина, 2005. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/antropologicheskiy-podhod-i-professionalnaya-podgotovka-studentov

Новейший философский словарь / под. ред. А. А. Грицанова. Минск : Книжный дом, 2003. 1280 с.

Психологічний словник / за ред. В. В. Давидова. Москва, 1983. 400 с.

Ребер А. Большой толковый психологический словарь. Москва : Вече ; АСТ, 2001. 1152 с.

Філософський енциклопедичний словник / за ред. В. І. Шинкарука. Київ : Абрис, 2002. 800 с.

Цвєткова Г. Г. Теоретико-методичні засади професійного самовдосконалення викладачів гуманітарних дисциплін у вищих навчальних закладах : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. Київ, 2015. 646 с.

Кузікова С. Б. Феноменологія саморозвитку особистості: визначення поняття. Психологічні науки. 2013. Вип. 10 (91), т. 2. С. 171–176.

Чорна О. Г. Науково-методологічні підходи щодо професійної підготовки майбутніх вчителів з безпеки життєдіяльності. Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Сер. : Педагогічна. 2013. Вип. 19. С. 337–339.

References

Bilyk, N. I. (2014). Vykhovanist ta vykhovuvanist pedahoha-novatora v osvitnomu prostori rehionu. Pidhotovka pedahohiv do realizatsii «Osnovnykh oriientyriv vykhovannia uchniv 1-11 klasiv zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv (pp. 354–359). Kharkiv. Retrieved from http://conf-hano.at.ua/

Honcharenko, S. U. (1997). Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Honcharenko, S. U. (2011). Ukrainskyi pedahohichnyi entsyklopedychnyi slovnyk. Vyd. 2-he, pererob. i dopov. Rivne: Volynski oberehy [in Ukrainian].

Dubaseniuk, O. A. (2015). Akmeolohichnyi pidkhid yak stratehichnyi oriientyr osobystisno-oriientovanoi pedahohichnoi osvity. Problemy osvity, 84, 25–30 [in Ukrainian].

Elkanov, S. (1989). Professionalnoe samovospitanie uchitelia. Moskva: Prosveshchenie [in Russian].

Zhyhir, V. I. (2016). Metodolohichni pidkhody yak osnova naukovo-pedahohichnykh doslidzhen u profesiinii osviti. Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh, 48 (101), 107–115 [in Ukrainian].

Ziaziun, I. A. (2008). Pedahohichna maisternist. Kyiv: SPD Bohdanova A. M. [in Ukrainian].

Kucheriavyi, O. H. (2010). Profesiine samovykhovannia u vyshchii shkoli. Kyiv: Osvita Ukrainy [in Ukrainian].

Kucheriavyi, O. H. (2015). Akmeolohichni determinanty samoosvity i samovykhovannia maibutnikh uchyteliv yak zasoby formuvannia pedahohichnoi maisternosti. Estetyka i etyka pedahohichnoi dii, 12, 9–19 [in Ukrainian].

Lomakina, I. S., & Duranov, M. E. (2005). Antropologicheskii podkhod i professionalnaia podgotovka studentov. Chelovek. Sport. Meditcina. Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/v/antropologicheskiy-podhod-i-professionalnaya-podgotovka-studentov [in Russian].

Gritcanova, A. A. (Ed.). (2003). Noveishii filosofskii slovar. Minsk: Knizhnyi dom [in Russian].

Davydova, V. V. (Ed.). (1983). Psykholohichnyi slovnyk. Moskva [in Russian].

Reber, A. (2001). Bolshoi tolkovyi psikhologicheskii slovar. Moskva: Veche; AST [in Russian].

Shynkaruka, V. I. (Ed.). (2002). Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk. Kyiv: Abrys [in Ukrainian].

Tsvietkova, H. H. (2015). Teoretyko-metodychni zasady profesiinoho samovdoskonalennia vykladachiv humanitarnykh dystsyplin u vyshchykh navchalnykh zakladakh (Extended abstract of D diss.). Kyiv [in Ukrainian].

Kuzikova, S. B. (2013). Fenomenolohiia samorozvytku osobystosti: vyznachennia poniattia. Psykholohichni nauky, 10 (91), 2, 171–176 [in Ukrainian].

Chorna, O. H. (2013). Naukovo-metodolohichni pidkhody shchodo profesiinoi pidhotovky maibutnikh vchyteliv z bezpeky zhyttiediialnosti. Zbirnyk naukovykh prats Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu im. Ivana Ohiienka. Ser. : Pedahohichna, 19, 337–339 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-15

Як цитувати

Тринус, О. В. (2019). Методологічні підходи до самовиховання вчителя. Імідж сучасного педагога, (4(187), 28–32. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-4(187)-28-33

Номер

Розділ

НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА