Поліпарадигмальність проблеми цінностей особистості в освіті: культурологічно-аксіологічна інтерпретація

Автор(и)

  • Рената Володимирівна Винничук Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1508-7984
  • Любов Миколаївна Кравченко Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-4(187)-60-66

Ключові слова:

особистість, освіта, поліпарадигмальний аналіз, культурологічно-аксіологічний підхід, цінності людини культури

Анотація

У руслі традиційної, особистісної, інтеграційно-компетентнісної освітніх парадигм реалізоване дослідницьке завдання поліпарадигмального аналізу проблеми цінностей особистості в сучасній загальній і професійній освіті з урахуванням методологічного, теоретичного і технологічного інструментарію культурологічно-аксіологічного наукового підходу; з’ясовано особливу значущість ціннісно-смислової спрямованості сучасної освіти на обґрунтування та створення умов становлення й розвитку особистості як людини культури, відповідального творця власного життя в гармонії з соціальним оточенням.

Біографії авторів

Рената Володимирівна Винничук, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри культурології та методики викладання культурологічних дисциплін

Любов Миколаївна Кравченко, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри культурології та методики викладання культурологічних дисциплін

Посилання

Алексеев Н. А. Личностно-ориентированное обучение в школе. Ростов на Дону : Феникс, 2006. 332 с.

Бех І. Д. Виховання особистості : у 2 кн. Кн. 1 : Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади : навч.-метод. видання. Київ : Либідь, 2003. 280 с.

Бондаревская Е. В., Кульневич C. B. Педагогика: личность в гуманистических теориях и системах воспитания. Ростов на Дону : Учитель, 1999. 563 с.

Гончаренко С. У. Український педагогічний енциклопедичний словник. [Вид. друге, доп. й виправл.]. Рівне : Волинські обереги, 2011. 552 с.

Гусинский Э. Н., Турчанинова Ю. И. Введение в философию образования. Москва : Логос, 2000. 223 с.

Давыдов В. В. Философско-психологические проблемы развития образования. Москва : МГУ, 1981. 108 с.

Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; гол ред. В. Г. Кремень. Київ : Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.

Зинченко В. П. Психологические основы педагогики. Психолого-педагогические основы построения системы развивающего обучения Д. Б. Эльконина и В. В. Давыдова. Москва : Гардарики, 2002. 331 с.

Коменский Я. А. Избранные педагогические сочинения. Т. 2. Москва : Педагогика, 1982. 576 с.

Личностно ориентированное обучение : хрестоматия: для студ. гуманит. фак-тов высш. учеб. завед. / сост. Е. О. Иванова, И. М. Осмоловская. Москва : СГУ, 2005. 263 с.

Подмазін С. І. Особистісно орієнтована освіта (Соціально-філософський аналіз) : дис. … д-ра філос. наук : 09.00.03. Дніпропетровськ, 2006. 446 с.

Сериков В. В. Личностно ориентированное образование: поиск новой парадигмы. Москва, 1998. 182 с.

Сластёнин В. А., Чижакова Г. И. Введение в педагогическую аксиологию. Москва : Академия, 2003. 192 с.

Теория и практика личностно ориентированного образования. Круглый стол. Педагогика. 1996. № 5. С. 72–80.

Флиер А. Я. Избранные работы по теории культуры. Москва : Согласие, 2014. 108 с.

Якиманская И. С. Технология личностно-ориентированного обучения в современной школе. Москва : Сентябрь, 2000. 176 с.

Rogers C. Freedom to learn for the 80`s. Columbus-Toronto-London-Sydney: Ch. E. Merril Publ. Company, A Bell & Howell Company, 1983. 312 p.

Haug G., Tauch C. Summary and Conclusion. Towards the European Higher Education Area: Survey of Main Reforms from Bologna to Prague. 2001. 5 p.

References

Alekseev, N. A. (2006). Lichnostno-orientirovannoe obuchenie v shkole. Rostov na Donu: Feniks [in Russian].

Bekh, I. D. (2003). Vykhovannia osobystosti (Kn. 1: Osobystisno oriientovanyi pidkhid: teoretyko-tekhnolohichni zasady). Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Bondarevskaia, E. V., & Kulnevich C. B. (1999). Pedagogika: lichnost v gumanisticheskikh teoriiakh i sistemakh vospitaniia. Rostov na Donu: Uchitel [in Russian].

Honcharenko, S. U. (2011). Ukrainskyi pedahohichnyi entsyklopedychnyi slovnyk. Rivne: Volynski oberehy [in Ukrainian].

Gusinskii, E. N., & Turchaninova, Iu. I. (2000). Vvedenie v filosofiiu obrazovaniia. Moskva: Logos [in Russian].

Davydov, V. V. (1981). Filosofsko-psikhologicheskie problemy razvitiia obrazovaniia. Moskva: MGU [in Russian].

Kremen, V. H. (Ed.). (2008). Entsyklopediia osvity. Kyiv: Yurinkom Inter [in Ukrainian].

Zinchenko, V. P. (2002). Psikhologicheskie osnovy pedagogiki. Psikhologo-pedagogicheskie osnovy postroeniia sistemy rozvivaiushchego obucheniia D. B. Elkonina i V. V. Davydova. Moskva: Gardariki [in Russian].

Komenskii, Ia. A. (1982). Izbrannye pedagogicheskie sochineniia (Vol. 2). Moskva: Pedagogika [in Russian].

Ivanova, E. O., & Osmolovskaia, I. M. (Eds.). (2005). Lichnostno orientirovannoe obuchenie : khrestomatiia: dlia stud. gumanitarnykh fak-tov vysshikh uchebnykh zavedenii. Moskva: SGU [in Russian].

Podmazin, S. I. (2006). Osobystisno oriientovana osvita (Sotsialno-filosofskyi analiz) (PhD diss.). Dnipropetrovsk [in Ukrainian].

Serikov, V. V. (1998). Lichnostno orientirovannoe obrazovanie: poisk novoi paradigmy. Moskva [in Russian].

Slastenin, V. A., & Chizhakova, G. I. (2003). Vvedenie v pedagogicheskuiu aksiologiiu. Moskva: Akademiia [in Russian].

Teoriia i praktika lichnostno orientirovannogo obrazovaniia. Kruglyi stol. (1996). Pedagogika, 5, 72–80.

Flier, A. Ia. (2014). Izbrannye raboty po teorii kultury. Moskva: Soglasie [in Russian].

Iakimanskaia, I. S. (2000). Tekhnologiia lichnostno-orientirovannogo obucheniia v sovremennoi shkole. Moskva: Sentiabr [in Russian].

Rogers, C. (1983). Freedom to learn for the 80`s. Columbus-Toronto-London-Sydney: Ch. E. Merril Publ. Company, A Bell & Howell Company.

Haug, G., & Tauch, C. (2001). Summary and Conclusion. Towards the European Higher Education Area: Survey of Main Reforms from Bologna to Prague.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-15

Як цитувати

Винничук, Р. В., & Кравченко, Л. М. (2019). Поліпарадигмальність проблеми цінностей особистості в освіті: культурологічно-аксіологічна інтерпретація. Імідж сучасного педагога, (4(187), 60–66. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-4(187)-60-66

Номер

Розділ

НАВЧАЮЧИ - ВЧИМОСЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають