Формування лідерських якостей сучасного педагога в системі післядипломної педагогічної освіти

Автор(и)

  • Костянтин Юрійович Підгорний Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9675-4189

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-4(187)-19-23

Ключові слова:

лідерство, лідерські якості, педагог, система післядипломної освіти, тренінгові технології, Центр лідерства

Анотація

Розкрито зміст понять «лідерство», «харизматичний лідер»; доведено, що ефективність педагогічного впливу на становлення особистості відбуватиметься за умови постійної роботи педагога над формуванням особистих лідерських якостей. На прикладі роботи експертів Центру Лідерства Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» показано методику формування комунікативної компетентності педагогів-лідерів у системі післядипломної педагогічної освіти. Доведено доцільність використання тренінгових технологій у формуванні лідерських якостей освітян.

Біографія автора

Костянтин Юрійович Підгорний, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

магістр кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна 

Посилання

Громадянські компетентності у професійній освіті державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування : зб. метод. матеріалів для системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації держ. службовців і посадових осіб місцевого самоврядування / за заг. ред. Н. Г. Протасової, Ю. О. Молчанової. Київ : НАДУ, 2016. 308 с.

Евтихов О. В. Лидерский потенциал руководителя: специфика, содержание и возможности развития : монография. Красноярск : СибЮИ МВД России, 2011. 288 с.

Зміст і сутність педагогічної діяльності : навч. посіб. / О. Г. Романовський, О. С. Пономарьов, С. М. Пазиніч та ін. Харків : НТУ «ХПІ», 2007. 228 с.

Лебедик Л. В., Стрельніков В. Ю. Дев’ять кроків ефективного навчання лідерству. Імідж сучасного педагога. 2007. № 7–8 (76–77). C. 25–30.

Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року : Указ Президента України : від 25.06.2013 р., № 344/2013 URL : http://www.president.gov.ua/documents/15828.html

Романовский А. Г., Михайличенко В. Е., Грень Л. Н. Педагогіка лідерства : монографія. Харків : ФЛП Бровин А.В., 2018. 500 с.

Романовський О. Г., Бондаренко В. В. Інноваційне формування повного спектру особистісних якостей лідера у всіх видах професійної діяльності на прикладі майбутніх психологів. Теорія і практика управління соціальними системами. 2017. № 2. С. 3–13.

Стрельніков В. Ю. Шляхи підготовки педагогів до проектування технології інтенсивного навчання. Вектори психології – 2019 : матеріали міжнар. молодіжної наук. конф., (м. Харків, 24 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. Харків, 2019. С. 318–321.

Фурманец Б. И., Грень Л. Н. Тезаурусы модернизации лидерства в условиях вуза : монография. Харьков : Вид-во Іванченка І. С., 2018. 168 с.

Черванева З. А. Харизматическое лидерство как социально-психологический феномен. Теорія і практика управління соціальними системами. 2017. № 1. С. 76–86.

References

Protasovoi, N. H., & Molchanovoi, Yu. O. (Eds.). (2016). Hromadianski kompetentnosti u profesiinii osviti derzhavnykh sluzhbovtsiv ta posadovykh osib mistsevoho samovriaduvannia : zb. metod. materialiv dlia systemy pidhotovky, perepidhotovky ta pidvyshchennia kvalifikatsii derzh. sluzhbovtsiv i posadovykh osib mistsevoho samovriaduvannia. Kyiv: NADU [in Ukrainian].

Evtikhov, O. V. (2011). Liderskii potentcial rukovoditelia: spetcifika, soderzhanie i vozmozhnosti razvitiia. Krasnoiarsk: SibIuI MVD Rossii [in Russian].

Romanovskyi, O. H., Ponomarov, O. S., & Pazynich, S. M. ta in. (2007). Zmist i sutnist pedahohichnoi diialnosti. Kharkiv: NTU «KhPI» [in Ukrainian].

Lebedyk, L. V., & Strelnikov, V. Yu. (2007). Dev’iat krokiv efektyvnoho navchannia liderstvu. Imidzh suchasnoho pedahoha, 7–8 (76–77), 25–30.

Pro Natsionalnu stratehiiu rozvytku osvity v Ukraini na period do 2021 roku: Ukaz Prezydenta Ukrainy: vid 25.06.2013 r., № 344/2013. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013 [in Ukrainian].

Romanovskyi, A. H., Mykhailychenko, V. E., & Hren, L. N. (2018). Pedahohika liderstva. Kharkiv: FLP Brovyn A.V. [in Ukrainian].

Romanovskyi, O. H., & Bondarenko, V. V. (2017). Innovatsiine formuvannia povnoho spektru osobystisnykh yakostei lidera u vsikh vydakh profesiinoi diialnosti na prykladi maibutnikh psykholohiv. Teoriia i praktyka upravlinnia sotsialnymy systemamy, 2, 3–13.

Strelnikov, V. Yu. (2019). Shliakhy pidhotovky pedahohiv do proektuvannia tekhnolohii intensyvnoho navchannia. Vektory psykholohii – 2019 (pp. 318–321). Kharkiv [in Ukrainian].

Furmanetc, B. I., & Gren, L. N. (2018). Tezaurusy modernizatcii liderstva v usloviiakh vuza. Kharkov: Vid-vo Іvanchenka І. S. [in Russian].

Chervaneva, Z. A. (2017). Kharizmaticheskoe liderstvo kak sotcialno-psikhologicheskii fenomen. Teoriia i praktyka upravlinnia sotsialnymy systemamy, 1, 76–86 [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-15

Як цитувати

Підгорний, К. Ю. (2019). Формування лідерських якостей сучасного педагога в системі післядипломної педагогічної освіти. Імідж сучасного педагога, (4(187), 19–23. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-4(187)-19-23

Номер

Розділ

ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА