Організація експериментального дослідження розвитку педагогічної майстерності викладачів економічних дисциплін в умовах магістратури

Автор(и)

  • Оксана Іванівна Романюк Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2781-1463

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-4(187)-34-37

Ключові слова:

педагогічна майстерність, педагогічний експеримент, викладач економічних дисциплін, магістратура, структурно-функціональна модель

Анотація

Визначено сутність та сутнісні характеристики, мету, об’єкт та предмет, чинники успішності педагогічного експерименту; розглянуто особливості організації та проведення експериментального дослідження розвитку педагогічної майстерності викладачів економічних дисциплін в умовах магістратури, проаналізовано цілі та зміст основних етапів педагогічного експерименту, а саме: констатувального, формувального та узагальнюючого, на основі чого перевірено ефективність впливу пропонованої структурно-функціональної моделі на розвиток педагогічної майстерності в процесі підготовки майбутніх викладачів в умовах магістратури закладу вищої освіти економічного профілю.

Біографія автора

Оксана Іванівна Романюк, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

старший викладач кафедри іноземних мов і міжкультурної комунікації

Посилання

Алексеєнко Т. А., Сушанко В. В. Основи педагогічного експерименту і кваліметрії: навч.-метод. посіб. Чернівці : Рута, 2003. 41 с.

Бордовская Н. В., Реан А. А. Педагогика : учебник для вузов. Санкт-Петербург : Питер, 2001. 304 с.

Вербовський В. В. Як правильно підготувати наукове дослідження : навч.-метод. посіб. Луганськ : Альма-матер, 2007. 126 с.

Гончаренко С. У. Методологія як важливий складник наукового дослідження в педагогіці. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. 2002. № 4 (8). С. 15–22.

Карпов А. В. Рефлексивность как психическое свойство и методика ее диагностики. Психологический журнал. 2002. Т. 24, № 5. С. 45–57.

Курлянд З. Н., Хмелюк Р. І., Семенова А. В. Педагогіка вищої школи. Київ : Знання, 2007. 495 с.

Лузан П. Г., Сопівник І. В., Виговська С. В. Основи науково-педагогічних досліджень. Київ : НАКККіМ, 2012. 219 с.

Психология общения : энциклопедический словарь / под. ред. А. Бодалева. Москва : Когито-центр, 2011. 2280 с.

Rokeach M. The nature of human values. New York : Free Press, 1973. 438 p.

Сисоєва С. О. Методологія педагогічних досліджень : підручник. Рівне : Волинські обереги, 2013. 360 с.

Фетискин Н. П., Козлов В. В., Мануйлов Г. М. Социально-псиихологическая диагностика развития личности и малых групп. Москва, 2002. 340 с.

Shaugnessy J. J., Zechmeister E. B., Zechmeister J. S. Research methods in psychology. Boston MA : McGraw-Hill, 2000. 512 p.

References

Aleksieienko, T. A., & Sushanko, V. V. (2003). Osnovy pedahohichnoho eksperymentu i kvalimetrii [Fundamentals of the pedagogical experiment]: navch.-metod. posibnyk. Chernivtsi: Ruta [in Ukrainian].

Bodalev, A. A. (Ed.). (2011). Psikhologiia obshcheniia. Entsiklopedicheskiy slovar. [Psychology of communication. Encyclopaedic dictionary]. Mockva: Publishing House “Kogito-Centre” [in Russian].

Bordovskaia, N. V., & Rean, A. A. (2001). Pedagogika [Pedagogy]. Sankt-Peterburh : Peter [in Russian].

Verbovskyi, V. V. (2007). Yak pravylno pidhotuvaty naukove doclidzhennia [Proper ways to undertake scientific research]: navch.-metod. posibnyk. Luhansk: Alma-mater [in Ukrainian].

Honcharenko, S. U. (2002). Metodolohiia yak vazhlyvyi skladnyk naukovoho doslidzhennia v pedahohitsi. [Methodology as an important component of scientific research in pedagogy]. Neperervna profesiina osvita: teoriia i praktyka [Continual professional education: theory and practice], 4 (8), 15–22 [in Ukrainian].

Karpov, A. V. (2002). Refleksivnost kak psikhicheskoe svoistvo i metodika ee diagnostiki. [Reflectiveness as a mental quality and methodology for diagnosing it]. Psikhologicheskii zhurnal [Psychological journal], 24(5), 45-57 [in Russian].

Kurliand, Z. N., Khmeliuk, R. I., & Semenova, A. V. (2007). Pedahohika vyshchoi shkoly [Pedagogy of higher education]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].

Luzan, P. H., Sopivnyk, I. V. & Vyhovska, S. V. (2012). Osnovy naukovo-pedahohichnykh doslidzhen [Fundamentals of scientific pedagogical research]. Kyiv: NAKKKiM [in Ukrainian].

Rokeach, M. (1973). The nature of human values. New York: Free Press.

Sysoyeva, S. O. (2013). Metodolohiia pedahohichnykh doslidzhen. [Pedagogical research methodology]. Rivne: Volynski oberehy [in Ukrainian].

Fetiskin, N. P., Kozlov, V. V., & Manuilov, G. M. (2002). Sotsialno-psikhologicheskaia diagnostika razvitiia lichnosti i malykh grupp [Social and psychological diagnosing the development of an individual and small groups]. Moskva [in Russian].

Shaugnessy, J. J., Zechmeister, E. B., & Zechmeister, J. S. (2000). Research methods in psychology. Boston MA: McGraw-Hill.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-15

Як цитувати

Романюк, О. І. (2019). Організація експериментального дослідження розвитку педагогічної майстерності викладачів економічних дисциплін в умовах магістратури. Імідж сучасного педагога, (4(187), 33–37. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-4(187)-34-37