Сучасні тенденції трансформації системи загальної середньої освіти України

Автор(и)

  • Олександра Степанівна Чубрей Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4276-1396

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-4(187)-7-10

Ключові слова:

тенденції, трансформація, загальна середня освіта, глобалізація, інформатизація, гуманізація, інтеграція, компетентнісна спрямованість

Анотація

Розкрито сучасні тенденції трансформації системи загальної середньої освіти України, висвітлено завдання та зміст освіти, особливості її трансформації структури та управління, насамперед, у розвитку партнерства та відкритості закладів загальної середньої освіти, створенні шкільних округів та механізму подушного фінансування для формування бюджету навчального закладу.

Біографія автора

Олександра Степанівна Чубрей, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

кандидат історичних наук, доцент кафедри економічної географії та екологічного менеджменту 

Посилання

Дем’яненко О. О. Тенденції розвитку загальної середньої освіти в Україні крізь призму філософсько-освітніх питань. Народна освіта. 2014. № 2. URL : http://www.narodnaosvita.kiev.ua/? page_id=2419.

Закон України «Про освіту» № 2145-VIII від 05.09.2017. URL :

Каленюк І. С. Напрями трансформації механізмів фінансування освіти в сучасному світі. Демографія та соціальна економіка. 2017. № 1. С. 24–36.

Мудра-Рудик Я. А. Трансформація вищої освіти в контексті викликів глобалізації / Хмельницький ін-т соціальних технологій ВМУРоЛ «Україна». Хмельницький, 2010. 324 с.

Набок М. В. Сучасні тенденції розвитку загальної середньої освіти України. Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2017. Вип. 19. С. 244–253.

Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. URL : https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/ reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf.

Проект Концепції розвитку освіти України на період 2015–2025 років. Стратегічна дорадча група «Освіта». URL : http://old.mon.gov.ua/ua/prviddil/1312/1390288033/1414672797.

Сухова Н. М. Тенденції сучасної освіти: перспективи для реформ освітнього процесу в Україні. Вісник Національного авіаційного університету. Серія : Філософія. Культурологія. 2015. № 1. С. 127–130.

Хомич Л. Зміст культурологічної парадигми розвитку педагогічної освіти. Культурологічна складова професійного розвитку педагога : зб. наук. пр. / за ред. Л. Хомич, Л. Султанової, Т. Шахрай. Київ ; Ніжин. 2012. С. 13–22.

References

Dem’ianenko, O. O. (2014). Tendentsii rozvytku zahalnoi serednoi osvity v Ukraini kriz pryzmu filosofsko-osvitnikh pytan. Narodna osvita, 2. Retrieved from http://www.narodnaosvita.kiev.ua/? page_id=2419 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro osvitu» № 2145-VIII vid 05.09.2017. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 [in Ukrainian].

Kaleniuk, I. S. (2017). Napriamy transformatsii mekhanizmiv finansuvannia osvity v suchasnomu sviti. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika, 1, 24–36 [in Ukrainian].

Mudra-Rudyk, Ya. A. (2010). Transformatsiia vyshchoi osvity v konteksti vyklykiv hlobalizatsii. Khmelnytskyi [in Ukrainian].

Nabok, M. V. (2017). Suchasni tendentsii rozvytku zahalnoi serednoi osvity Ukrainy. In Vytoky pedahohichnoi maisternosti (Is. 19, pp. 244–253). Poltava [in Ukrainian].

Nova ukrainska shkola. Kontseptualni zasady reformuvannia serednoi shkoly. Retrieved from https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/ reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf [in Ukrainian].

Proekt Kontseptsii rozvytku osvity Ukrainy na period 2015–2025 rokiv. Stratehichna doradcha hrupa «Osvita». Retrieved from http://old.mon.gov.ua/ua/prviddil/1312/1390288033/1414672797 [in Ukrainian].

Sukhova, N. M. (2015). Tendentsii suchasnoi osvity: perspektyvy dlia reform osvitnoho protsesu v Ukraini. Visnyk Natsionalnoho aviatsiinoho universytetu. Seriia : Filosofiia. Kulturolohiia, 1, 127–130 [in Ukrainian].

Khomych, L. (2012). Zmist kulturolohichnoi paradyhmy rozvytku pedahohichnoi osvity. In Khomych, L., Sultanovoi, L., Shakhrai, T. (Eds.), Kulturolohichna skladova profesiinoho rozvytku pedahoha (pp. 13–22). Kyiv; Nizhyn [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-15

Як цитувати

Чубрей, О. С. (2019). Сучасні тенденції трансформації системи загальної середньої освіти України. Імідж сучасного педагога, (4(187), 7–10. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-4(187)-7-10