Причини та усунення байдужості і протесту у студентів до національного дизайну. Методи заохочення

Автор(и)

  • Алла Володимирівна Дяченко Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4496-5931

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-4(187)-81-87

Ключові слова:

дизайн, дизайн-освіта, студент, дизайнер, національний дизайн, байдужість, протест, професійна компетентність, заохочення

Анотація

Досліджено сутність поняття «дизайн». Визначено, що метою дизайну як феномену сучасної культури є сприяння підвищенню якості життя людей і вдосконалення соціально-культурних відносин між ними шляхом формування гармонійного предметного середовища та його компонентів у всіх сферах життя з метою задоволення матеріальних і духовних потреб. Виокремлено основні чинники, що зумовлюють становлення та розвиток дизайн-освіти в Україні. Зазначено особливості національного дизайну. Сформовано основні причини байдужості та протесу до національного дизайну майбутніх дизайнерів. Наведено заходи щодо усунення байдужості та протесту.  Відмічено, що формування професійної компетентності  значно залежить від заохочення, яке дослідники визначають генератором навчального процесу. До основних методів заохочення віднесено проведення нетрадиційних форм занять,  застосування в навчальній практиці методу-проектів, кейс-методу, методу педагогічної підтримки. Запропоновано також впроваджувати професійно-психологічні тренінги, залучати студентів до участі у вітчизняних і міжнародних конкурсах, науково-практичних конференціях.

Біографія автора

Алла Володимирівна Дяченко, Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри промислового дизайну і комп’ютерних технологій

Посилання

Бакум З. П., Саприкіна Л. В. Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх дизайнерів одягу. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. 2014. № 1. С. 44–49.

Залкінд В. В., Косенко О. І. Підвищення рівня професійної освіти за профілем «Дизайн» в умовах існування індустрії моди. Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. Харків : УІПА, 2010. № 28–29. С. 44–48.

Касицина Н. М., Михайлова Н. Н., Юсфин С. М., Миркес М. М. Педагогика поддержки. Санкт-Петербург : Агенство образовательного сотрудничества, 2005. 160 с.

Мала Т. В. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з книжкового дизайну у вищих навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. Луганськ, 2008. 20 с.

Медведев В. Ю. Сущность дизайна : учеб. пособ. Санкт-Петербург : СПГУТД, 2009. 132 с.

Мышинская М. С. Творческое развитие личности студентов вуза на основе индивидуализации дизайн-образования : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.08 / Магнитогорский гос. ун-т. Магнитогорск, 2010. 23 с.

Омельницька Є. С. Формування проектного мислення студентів дизайнерів у процесі професійної підготовки. Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. пр. Вип. 26 : Мистецька освіта в Україні (теорія, методи, технології) / гол. ред. В. К. Буряк. Кривий Ріг : КДПУ, 2009. С. 268–274.

Прусак В. Ф. Підготовка дизайнерів у вищих навчальних закладах (методологічні підходи). Вісник ХДАДМ. Харків, 2007. № 7. С. 98–104.

Прусак В. Ф. Сучасна дизайнерська освіта: досвід, проблеми. Діалог культур: Україна у світовому контексті. Художня освіта : зб. наук. пр. Львів : Світ, 2000. С. 357–364.

Рижова І. С. Мотивація дизайнерської діяльності як один із механізмів становлення творчої особистості – дизайнера. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. Київ, 2006. Вип. 9 (22). С. 81–98.

Рижова І. С. Теоретико-методологічні засади дослідження дизайну як соціального, культурного і загальноцивілізаційного феномена. Нова парадигма : альманах наук. пр. Київ, 2005. Вип. 46. С. 115–134.

Словник дизайнера : посіб. для студентів / уклад. З. Ю. Макар. Львів : НЛТУ, 2007. 92 с.

Татіївський П. М. Особливості становлення та перспективи розвитку дизайну в Україні : автореф. дис. … канд. тех. наук : 05.01.03. Київ : Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України, 2002. 20 с.

Тухбатуллина Л. М., Гурье Л. И. Формирование творческого компонента профессиональной компетенции дизайнера в процессе проектного обучения. Казань : Вестфалика, 2010. 158 с.

Фурса О. О. Дидактичні принципи у підготовці майбутніх дизайнерів. Професійно-технічна освіта. 2005. № 1. С. 12–13.

Фурса О. О. Основні напрями і чинники становлення дизайн-освіти. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія : зб. наук. пр. Вінниця : Нілан ЛТД, 2013. Вип. 39. С. 307–310.

Черкесова І. Г. Проблеми підготовки фахівців вищої школи сфери дизайну в Україні на сучасному етапі розвитку суспільства. Освіта, культура, наука як чинники інноваційного розвитку : матеріали наук. конф. «Інноваційний розвиток суспільства за умов кроскультурних взаємодій». Ч. 3. Суми, 2008. С. 112–114.

Шимко В. Т. Основы дизайна и средовое проектирование : учеб. пособ. Москва : Архитектура-С, 2004. 160 с.

References

Bakum, Z. P., & Saprykina, L. V. (2014). Pedahohichni umovy formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh dyzaineriv odiahu. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Seriia: Pedahohika, 1, 44–49 [in Ukrainian].

Zalkind, V. V., Kosenko, O. I. (2010). Pidvyshchennia rivnia profesiinoi osvity za profilem «Dyzain» v umovakh isnuvannia industrii mody. Problemy inzhenerno-pedahohichnoi osvity, 28–29, 44–48 [in Ukrainian].

Kasitcina, N. M., Mikhailova, N. N., Iusfin, S. M., & Mirkes, M. M. (2005). Pedagogika podderzhki. Sankt-Peterburg: Agenstvo obrazovatelnogo sotrudnichestva [in Russian].

Mala, T. V. (2008). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv z knyzhkovoho dyzainu u vyshchykh navchalnykh zakladakh (Extended abstract of PhD diss.). Luhansk [in Ukrainian].

Medvedev, V. Iu. (2009). Sushchnost dizaina. Sankt-Peterburg: SPGUTD [in Russian].

Myshinskaia, M. S. (2010). Tvorcheskoe razvitie lichnosti studentov vuza na osnove individualizatcii dizain-obrazovaniia (Extended abstract of PhD diss.). Magnitogorsk [in Russian].

Omelnytska, Ye. S. (2009). Formuvannia proektnoho myslennia studentiv dyzaineriv u protsesi profesiinoi pidhotovky. In Buriak V. K. (Eds.), Pedahohika vyshchoi ta serednoi shkoly (Vol. 26: Mystetska osvita v Ukraini (teoriia, metody, tekhnolohii), pp. 268–274). Kryvyi Rih [in Ukrainian].

Prusak, V. F. (2007). Pidhotovka dyzaineriv u vyshchykh navchalnykh zakladakh (metodolohichni pidkhody). In Visnyk KhDADM (No. 7, pp. 98–104). Kharkiv [in Ukrainian].

Prusak, V. F. (2000). Suchasna dyzainerska osvita: dosvid, problemy. In Dialoh kultur: Ukraina u svitovomu konteksti. Khudozhnia osvita (pp. 357–364). Lviv [in Ukrainian].

Ryzhova, I. S. (2006). Motyvatsiia dyzainerskoi diialnosti yak odyn iz mekhanizmiv stanovlennia tvorchoi osobystosti – dyzainera. In Naukovyi chasopys natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Seriia 7. Relihiieznavstvo. Kulturolohiia. Filosofiia (Is. 9 (22), pp. 81–98). Kyiv [in Ukrainian].

Ryzhova, I. S. (2005). Teoretyko-metodolohichni zasady doslidzhennia dyzainu yak sotsialnoho, kulturnoho i zahalnotsyvilizatsiinoho fenomena. In Nova paradyhma (Is. 46, pp. 115–134). Kyiv [in Ukrainian].

Makar, Z. Yu. (Eds.). (2007). Slovnyk dyzainera. Lviv: NLTU [in Ukrainian].

Tatiivskyi, P. M. (2002). Osoblyvosti stanovlennia ta perspektyvy rozvytku dyzainu v Ukraini (Extended abstract of PhD diss.). Kyiv [in Ukrainian].

Tukhbatullina, L. M., & Gure, L. I. (2010). Formirovanie tvorcheskogo komponenta professionalnoi kompetentcii dizainera v protcesse proektnogo obucheniia. Kazan: Vestfalika [in Russian].

Fursa, O. O. (2005). Dydaktychni pryntsypy u pidhotovtsi maibutnikh dyzaineriv. Profesiino-tekhnichna osvita, 1, 12–13 [in Ukrainian].

Fursa, O. O. (2013). Osnovni napriamy i chynnyky stanovlennia dyzain-osvity. In Naukovi zapysky Vinnytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Mykhaila Kotsiubynskoho. Seriia: Pedahohika i psykholohiia (Is. 39, pp. 307–310). Vinnytsia [in Ukrainian].

Cherkesova, I. H. (2008). Problemy pidhotovky fakhivtsiv vyshchoi shkoly sfery dyzainu v Ukraini na suchasnomu etapi rozvytku suspilstva. In Osvita, kultura, nauka yak chynnyky innovatsiinoho rozvytku : materialy nauk. konf. «Innovatsiinyi rozvytok suspilstva za umov kroskulturnykh vzaiemodii» (No. 3, pp. 112–114). Sumy [in Ukrainian].

Shimko, V. T. (2004). Osnovy dizaina i sredovoe proektirovanie. Moskva: Arkhitektura-S [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-15

Як цитувати

Дяченко, А. В. (2019). Причини та усунення байдужості і протесту у студентів до національного дизайну. Методи заохочення. Імідж сучасного педагога, (4(187), 81–87. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-4(187)-81-87