Духовні концерти Андрія Рачинського: від наукової реконструкції до виконання

Автор(и)

  • Микола Миколайович Гобдич Київський національний університет культури і мистецтв; Київський муніципальний хор "Київ", Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9543-8133

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-4(187)-100-104

Ключові слова:

духовний концерт другої половини ХVІІІ століття, творчість А. Рачинського, рукописні джерела нотного тексту, реконструкція хорових партитур, авторська атрибуція

Анотація

Розглядається духовна творчість українського композитора Андрія Рачинського, якого вважають одним із засновників нового стилю в українській церковній музиці середини і другої половини ХVІІІ століття. Дається огляд повідомлень про збережені духовні концерти митця, вказуються головні проблеми вивчення його творчої спадщини, порушуються питання авторської атрибуції, висловлюються міркування стосовно першочергових кроків задля вирішення виконавських проблем.

Біографія автора

Микола Миколайович Гобдич, Київський національний університет культури і мистецтв; Київський муніципальний хор "Київ"

народний артист України, заслужений діяч мистецтв України, художній керівник Київського муніципального хору "Київ", викладач кафедри музичного мистецтва

Посилання

Гамова І. Хорова поліфонія М. Березовського в контексті західноєвропейської традиції. Мистецькі обрії’2001–2002 : альманах / Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. Київ, 2003. Вип. 4–5. С. 175–182.

Гусарчук Т. В. Українська хорова спадщина другої половини ХVІІІ століття в нотних джерелах. Збірник наукових праць молодих вчених та аспірантів / Ін-т української археографії НАН України. Київ, 1997. Т. 2. С. 123–159.

Корній Л. Історія української музики. Ч. 2: Друга половина ХVІІІ століття. Київ; Харків; Нью-Йорк : Вид-во М. П. Коць, 1998. 387 с.

Кутасевич А. В. Духовно-музичні твори Степана Дегтярьова у київських рукописних нотних зібраннях. Часопис НМАУ імені П. І. Чайковського. 2016. № 4 (33). С. 4–24.

Кутасевич А. В. Степан Дегтярьов. Концерт «Ти моя кріпость, Господи». Питання авторства. Науковий вісник НМАУ імені П. І. Чайковського. Київ, 2010. Вип. 85. С. 163–189.

Лебедева-Емелина А. В. Русская духовная музыка эпохи классицизма (1765–1825) : каталог произведений. Москва : Прогресс-Традиция, 2004. 656 с.

Шуміліна О. А. Духовна творчість Андрія Рачинського: текстологічні проблеми дослідження. Музичне мистецтво. Донецьк; Львів : Юго-Восток, 2009. Вип. 9. С. 47–55.

Шуміліна О. Музичне прочитання тексту 70-го псалма в хоровій творчості середини ХVІІІ століття (текстологічний аспект дослідження). Мистецтвознавство України / Академія мистецтв України. Київ, 2008. Вип. 9. С. 99–106.

Шуміліна О. Про перехідні тенденції у партесній творчості середини ХVІІІ століття. Студії мистецтвознавчі. Київ : Вид-во ІМФЕ, 2005. Число 2. С. 36–41.

Шуміліна О. А. Хорові твори українських композиторів другої половини ХVІІІ століття (за матеріалами рукописної пам’ятки). Мистецтвознавство України / Академія мистецтв України. Київ, 2004. Вип. 4. С. 113–117.

Юрченко М. Невідомий концерт Максима Березовського. Музика. 1995. № 5. С. 18–21.

References

Hamova, I. (2003). Khorova polifoniia M. Berezovskoho v konteksti zakhidnoievropeiskoi tradytsii. In Mystetski obrii’2001–2002 (Is. 4–5, pp. 175–182). Kyiv [in Ukrainian].

Husarchuk, T. V. (1997). Ukrainska khorova spadshchyna druhoi polovyny ХVІІІ stolittia v notnykh dzherelakh. In Zbirnyk naukovykh prats molodykh vchenykh ta aspirantiv (Vol. 2, pp. 123–159). Kyiv [in Ukrainian].

Kornii, L. (1998). Istoriia ukrainskoi muzyky. Ch. 2: Druha polovyna ХVІІІ stolittia. Kyiv; Kharkiv; Niu-Iork [in Ukrainian].

Kutasevych, A. V. (2016). Dukhovno-muzychni tvory Stepana Dehtiarova u kyivskykh rukopysnykh notnykh zibranniakh. Chasopys NMAU imeni P. I. Chaikovskoho, 4 (33), 4–24 [in Ukrainian].

Kutasevych, A. V. (2010). Stepan Dehtiarov. Kontsert «Ty moia kripost, Hospody». Pytannia avtorstva. In Naukovyi visnyk NMAU imeni P. I. Chaikovskoho (Is. 85, pp. 163–189). Kyiv [in Ukrainian].

Lebedeva-Emelina, A. V. (2004). Russkaia dukhovnaia muzyka epokhi klassitcizma (1765–1825). Moskva: Progress-Traditciia [in Russian].

Shumilina, O. A. (2009). Dukhovna tvorchist Andriia Rachynskoho: tekstolohichni problemy doslidzhennia. In Muzychne mystetstvo (Is. 9, pp. 47–55). Donetsk; Lviv: Yuho-Vostok [in Ukrainian].

Shumilina, O. (2008). Muzychne prochytannia tekstu 70-ho psalma v khorovii tvorchosti seredyny ХVІІІ stolittia (tekstolohichnyi aspekt doslidzhennia). In Mystetstvoznavstvo Ukrainy (Is. 9, pp. 99–106). Kyiv [in Ukrainian].

Shumilina, O. (2005). Pro perekhidni tendentsii u partesnii tvorchosti seredyny ХVІІІ stolittia. Studii mystetstvoznavchi, 2, 36–41 [in Ukrainian].

Shumilina, O. A. (2004). Khorovi tvory ukrainskykh kompozytoriv druhoi polovyny ХVІІІ stolittia (za materialamy rukopysnoi pam’iatky). In Mystetstvoznavstvo Ukrainy (Is. 4, pp. 113–117). Kyiv [in Ukrainian].

Yurchenko, M. (1995). Nevidomyi kontsert Maksyma Berezovskoho. Muzyka, 5, 18–21 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-15

Як цитувати

Гобдич, М. М. (2019). Духовні концерти Андрія Рачинського: від наукової реконструкції до виконання. Імідж сучасного педагога, (4(187), 100–104. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-4(187)-100-104

Номер

Розділ

ВІНОК МИТЦІВ І МИСТКИНЬ