Діагностика лідерських якостей майбутніх психологів за допомогою методу анкетування

Автор(и)

  • Вікторія Вадимівна Каблаш Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2133-4427

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-4(187)-77-80

Ключові слова:

лідерство, лідерські якості, розвиток лідерських якостей, майбутні фахівці, результати анкетування, майбутні психологи.

Анотація

Представлено результати анкетування майбутніх психологів; розглянуто та проаналізовано підходи до вивчення феномену «лідерство» у сучасному світі; показано важливість професії психолога у сучасній Україні; розглянуто й обґрунтовано важливість формування та розвинення лідерських якостей у майбутніх психологів для сучасної України та на запит їх на ринку праці; розкрито роль закладів вищої освіти у формуванні лідерських якостей у майбутніх психологів.

Біографія автора

Вікторія Вадимівна Каблаш, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

аспірант кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами ім.акад.І.А.Зязюна

Посилання

Бендас Т. В. Психология лидерства. Санкт-Петербург : Питер, 2009. 448 с.

Друкер П. Ф. Эффективное управление предприятием : учеб. пособ. Москва : Вильямс, 2009. 224 с.

Кокун О. М. Психологія професійного становлення сучасного фахівця : монографія. Київ : ДП «Інформ.-аналіт. Агенство», 2012. 200 с.

Кричевский Р. Л. Психология лидерства : учеб. пособ. Москва : Статус, 2007. 541 с.

Лідерські якості в професійній діяльності / за заг. ред. О. Г. Романовського. Харків : НТУ «ХПІ», 2017. 142 с.

Максименко С. Д. Лідерство як функція професійної психологічної компетентності особистості. Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. / КПНУ імені Івана Огієнка, Ін-т психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Київ, 2014. Вип. 24. С. 7–16.

Парыгин Б. Д. Социальная психология. Истоки и перспективы. Санкт-Петербург : Изд-во СПбГУП, 2010. 538 с.

Романовский А. Г. Основы теории управления социальными системами : учеб. пособ. Харьков : НТУ «ХПИ», 2001. 194 с.

Сельчонок К. В. Психология лидерства : хрестоматия. Москва : Харпест, 2004. 368 с.

Слюсаренко О. Поняття "лідер" і "лідерство" в сучасній науковій літературі. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. Ужгород, 2016. Вип. 2. С. 22–46.

Kotter J. Leading Change. Boston : Harvard Business School Press, 1996. 208 p.

Статистика зарплат в Україні. URL: https://www.work.ua/ru/salary/

References

Bendas, T. V. (2009). Psikhologiia liderstva. Sankt-Peterburg: Piter [in Russian].

Druker, P. F. (2009). Effektivnoe upravlenie predpriiatiem. Moskva: Viliams [in Russian].

Kokun, O. M. (2012). Psykholohiia profesiinoho stanovlennia suchasnoho fakhivtsia. Kyiv: DP «Inform.-analit. ahenstvo» [in Ukrainian].

Krichevskii, R. L. (2007). Psikhologiia liderstva. Moskva: Status [in Russian].

Romanovskiy, O. H. (2017). Liderski yakosti v profesiinii diialnosti. Kharkiv: NTU «KhPI» [in Ukrainian].

Maksymenko, S. D. (2014). Liderstvo yak funktsiia profesiinoi psykholohichnoi kompetentnosti osobystosti. Problemy suchasnoi psykholohii, 24, 7–16 [in Ukrainian].

Parygin, B. D. (2010). Sotsialnaia psikhologiia. Istoki i perspektivy. Sankt-Peterburg: Izd-vo SPbGUP [in Russian].

Romanovskiy, A. H. (2001). Osnovy teorii upravleniia sotcialnymi sistemami. Kharkiv: NTU «KhPI» [in Russian].

Selchonok, K. V. (2004). Psikhologiia liderstva. Moskva: Kharpest [in Russian].

Sliusarenko, O. (2016). Poniattia “lider” i “liderstvo” v suchasnii naukovii literaturi. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Pedahohika. Sotsialna robota, 2, 22–46 [in Ukrainian].

Kotter, J. P. (1990). A Force for Change: How Leadership Differs from Management. New York: Free Press [in English].

Statistika zarplat v Ukraine. Retrieved from https://www.work.ua/ru/salary/ [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-15

Як цитувати

Каблаш, В. В. (2019). Діагностика лідерських якостей майбутніх психологів за допомогою методу анкетування. Імідж сучасного педагога, (4(187), 77–80. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-4(187)-77-80

Номер

Розділ

ПОРАДИ СПЕЦІАЛІСТА