DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-3(186)-76-80

Виховання духовності на уроках української літератури: творчість Григорія Квітки-Основ’яненка

Наталія Микитівна Левченко

Анотація


Визначено основні виклики й  критерії духовного виховання учнів. Підкреслено, що твори української літератури, зокрема сентиментальні повісті й оповідання Григорія Квітки-Основ’яненка, відіграють важливу роль в системі укладання шкали загальнолюдських цінностей. Наголошено, що художній текст спонукає до духовного очищення.


Ключові слова


урок літератури; система виховання; духовні цінності; християнська мораль; біблійна герменевтика

Повний текст:

PDF

Посилання


Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов / Пер., вступ. статья, библиография и примечания В.В. Эрлихмана. Санкт–Петербург : Алетейя, 2001. 363 с.

Бех І. Психологічні основи застосування генетико-моделюючого методу у моральному вихованні особистості // Психологія: Республік. наук.-метод. зб. / Наук.-дослід. ін-т психології України. Київ, 1992. Вип. 38. С. 11–19.

Вільна Я. Ідейно-естетичний феномен творчості Г.Квітки-Основ’яненка: Герменевтичний аспект. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук, спеціальність : 10.01.01. Київ, 2006. 31 с.

Галятовський Іоаникій. Месіа правдивый. Київ : Друк. Києво-Печерської Лаври, 1669. XII+429+5 арк, арк.

Дистервег А. Избранные педагогические сочинения. Москва : Учпедгиз, 1956. 376 с.

Квітка-Основ’яненко Г. Повісті та оповідання. Драматичні твори. Київ : Наукова думка, 1982. 544 с.

Квітка-Основ’яненко Г. Твори: У 7-ми т. Київ : Наукова думка, 1981. Т. 3. 482 с.

Ковалець Л. Релігійність образів-персонажів повістевої прози Г. Квітки-Основ’яненка як запорука їх духовної краси // Біблія і культура : зб. наук. стат. Вип. 2 / за ред. А. Є. Нямцу. Чернівці : Рута, 2000.

Коменский Я. А. Панпедия. Искусство обучения мудрости / пер. с лат. Москва : УРАО, 2003. 319 с.

Корженко В.Філософія виховання: зміна орієнтацій. Київ : Вид-во УАДУ, 1998. 303 c.

Кремень В. Філософія людиноцентризму в стратегіях освітнього простору. Київ : Педагогічна думка, 2009. 520 с.

Матушек О. Проповіді Лазаря Барановича в дискурсі українського Бароко. Харків : Майдан, 2013. 359 с.

Песталоцці І. Г. Вибрані педагогічні твори: У 2-х т. / за ред. В. А. Ротенберг, В. М. Кларін. Т.2. Москва : Педагогіка, 1981. 416 с.

Петров Н. Очерки истории украинской литературы XVIII столетия. Киев : Тип. И. и А. Давиденко, 1884. IV, 457, ХV c.

Сковорода Г. Повна академічна збірка творів / за редакцією проф. Леоніда Ушкалова. Харків : Майдан, 2010. 1400 с.

Сухомлинский В. Духовный мир школьника. Москва, 1961. 223 с.

Туптало Димитрій. Внутренній человѣк // Сочиненія святаго Димитріа, митрополіта Ростовскаго: В 3 ч. Киев, 1824. Ч. 1. С. 102–108.

Ушкалов Л. Дмитро Туптало та Григорій Сковорода: про одну паралель академіка Миколи Сумцова // Антипролог : зб. наук. праць, присвячених 60-річчю члена-кореспондента НАН України Миколи Сулими. : Вид. дім «Стилос», 2007. С. 231–249.

Ушкалов Л. Традиції українського бароко у творчості Григорія Квітки-Основ’яненка : зб. Харківського історико-філологічного товариства. Харків : Харківський держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, 2002. Т. 9. С.53–76.

Чижевський Д. До проблем бароко // Українське літературне бароко: Вибрані праці з давньої літератури. Київ : Обереги, 2003. 342 с.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.