Ретроспектива розвитку методичної художньо-промислової освіти

Автор(и)

  • Алла Володимирівна Дяченко Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4496-5931

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-3(186)-44-47

Ключові слова:

дизайн, дизайн-освіта, художньо-промислова освіта, професійний дизайн, тенденції, розвиток, ретроспектива

Анотація

Досліджено етапи становлення художньо-промислової освіти у історико-педагогічній ретроспективі. Дається обґрунтування поняття "дизайн-освіта". Проведено аналіз становлення художньо-промислової освіти. З’ясовано організаційно-педагогічні засади методичної освіти. Виокремлено та систематизовано етапи дизайнерської підготовки. Наведено тенденції та перспективи розвитку методичної художньо-промислової освіти.

Біографія автора

Алла Володимирівна Дяченко, Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри промислового дизайну і комп’ютерних технологій

Посилання

Аронов В. Р. Теоретические концепции зарубежного дизайна. Москва : ВНИИТЭ, 1992. 122 с.

Бахтеева Л. А. Дизайн как средство творческого развития учащихся на парах технологи. URL : http://ir.nul.nagoyau.ac.jp/jspui/bitstream/2237/15862/1/v8_p54.pdf.

Даниленко В. Я. Дизайнерська освіта України у європейському контексті. Вісник Львівської академії мистецтв. Львів : ЛАМ, 1999. Спецвипуск. С. 173–177.

Даниленко В. Я. Витоки дизайн-освіти (за матеріалами провідних дизайнерських шкіл світу). Вісник Харк. держ. академії дизайну і мистецтв. Харків, 2002. № 4. С. 38–48.

Даниленко В. Я. Особливості становлення дизайну в Україні. Діалог культур: Україна у світовому контексті : матеріали перших міжнар. філософ.- культуролог. читань /ред. кол.: С .О. Черепанова (відп. ред.), І. А. Зязюн, В. Г. Скотний, Е. П. Мисько. Львів : Каменяр, 1996. Вип. 2. С. 228–230.

Ковешникова Н. А. Дизайн: история и теория : учеб. пособ. Москва : Омега-Л, 2006. 224 с.

Конышева Н. М. Методика трудового обучения младших школьников. Основы дизайнобразования : учеб. пособ. для студ. сред. пед. учеб. завед. Москва : Академия, 1999. 192 с.

Крвавич Д. Мистецька освіта в Україні на сучасному етапі. Діалог культур: Україна у світовому контексті: Філософія освіти : зб. наук. пр. / [ред. кол.: І. А. Зязюн (гол. ред.), С. О. Черепанова (упоряд. і відп. ред.), Н. Г. Ничкало, В. Г. Скотний та ін.]. Львів : Світ, 1999. Вип. 4. С. 166–171.

Побірченко О. М. Дизайн-освіта як засіб гармонійного розвитку особистості. Умань : ПП Жовтий, 2013. С. 136-138.

Святкина Н. А., Юдина Г. В. Развитие дизайнерского мышления младших школьников в процессе работы с бумагой на парах технологии и художественного труда в начальных классах. Педагогика: традиции и инновации (II) : материалы междунар. заоч. науч. конф., (г. Челябинск, октяб. 2012 г.). Челябинск, 2012. С. 100–103.

Татіївський П. М. Особливості становлення та перспективи розвитку дизайну в Україні : дис... канд. техн. наук: 05.01.03 / НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Рильського. Київ, 2002. 190 с..

Тягур В. М Розвиток професійної художньо-промислової освіти в Німеччині (перша половина ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 /. Київ : Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 2013. 20 с.

Чебикін А. Художня освіта в Україні ХХІ століття (культуротворчий аспект). Діалог культур: Україна у світовому контексті. Художня освіта : зб. наук. пр. / [ред. кол.: І. А. Зязюн (гол. ред.), С. О. Черепанова (упоряд. і відп. ред.), Н. Г. Ничкало, О. П. Рудницька та ін.]. Львів : Світ, 2000. Вип. 5. С. 30–39.

Шмагало Р. Т. Мистецька освіта в Україні середини ХІХ – середини ХХ століття: структурування, методологія, художні позиції. Львів : Українські технології, 2005. 528 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-13

Як цитувати

Дяченко, А. В. (2019). Ретроспектива розвитку методичної художньо-промислової освіти. Імідж сучасного педагога, (3(186), 44–47. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-3(186)-44-47