Анімаційна педагогіка: сутність та перспективи розвитку явища

Автор(и)

  • Віктор Леонідович Мозговий Відокремлений підрозділ «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв», Громадська науково-педагогічна організація «Академія педагогічної майстерності та навчання дорослих імені І. А. Зязюна» Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9060-8244

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-3(186)-5-9

Ключові слова:

анімаційна педагогіка, анімаційно-педагогічна взаємодія, візуалізація, віртуальний учитель

Анотація

Обґрунтовано сутність поняття „анімаційна педагогікаˮ, охарактеризовано змістове наповнення поняття та його функціональність у контексті реалізації завдань сучасного освітнього процесу. Проаналізовано взаємозв’язки з такими поняттями, як: „візуалізаціяˮ і „віртуальне навчанняˮ. Доведено, що вказані поняття цілком відповідають сутнісній основі анімаційної педагогіки і в процесі свого історичного розвитку сформували відповідне науково-педагогічне підґрунтя для позиціонування нового семантичного наповнення досліджуваного явища. Визначено перспективи розвитку анімаційної педагогіки з урахуванням модернізаційних тенденцій у сучасному освітньому середовищ

Біографія автора

Віктор Леонідович Мозговий, Відокремлений підрозділ «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв», Громадська науково-педагогічна організація «Академія педагогічної майстерності та навчання дорослих імені І. А. Зязюна» Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри культурології,

директор

Посилання

Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. Київ ; Ірпінь : Перун, 2002. 1728 с.

Гич. Г. М. „Кліповеˮ мислення молоді: друг чи ворог навчання? Наукові праці: Педагогічні науки / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили. Миколаїв, 2016. Т. 269, вип. 257. С. 38–42

Енциклопедія освіти / АПН України; голов. ред. В. Г. Кремень ; [заст. голов. ред. О. Я. Савченко, В. П. Андрущенко; відп. наук. секр. С. О. Сисоєва]. Київ : Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.

Нова українська школа: концептуальні засади реформування середньої школи / упоряд.: Л. Гриневич, О. Елькін, С. Калашнікова, І. Коберник, В. Ковтунець, О. Макаренко, О. Малахова, Т. Нанаєва, Г. Усатенко, П. Хобзей, Р. Шиян ; МОН України. URL: www.mon.gov.ua/activity/education

Педагогика : большая современная энциклопедия / cост. Е. С. Рапацевич. Минск : Современная школа, 2005. 718 с.

Педагогика : современная энциклопедия / Е. С. Рапацевич ; под общ. ред. А. П. Астахова. Минск : Современная школа, 2010. 720 с.

Педагогический словарь : учеб. пособ. / под ред.: В. И. Зягвязинского, А. Ф. Закировой. Москва : Академия, 2008. 345 с.

Педагогический энциклопедический словарь / глав. ред. Б. М. Бин-Бад. Москва : Большая Российская энциклопедия, 2003. 527 с.

Професійна освіта : словник : навч. посіб. / за ред. Н. Г. Ничкало. Київ : Вища шк., 2000. 380 с.

Психолого-педагогический словарь: для учителей и руководителей общеобразовательных учереждений / авт.-сост. В. А. Мижериков. Ростов на Дону : Феникс, 1998. 540 с.

Савчук В. В. Словарные статьи: Иконический поворот. Философские науки. 2010. № 5. С. 134–139.

Селевко Г. К. Энциклопедия образовательных технологий : в 2 т. Москва : НИИ шк. технологии, 2006. Т. 2. 815 с.

Словарь-справочник по педагогике / под общ. ред. П. И. Пидкасистого. Москва : Сфера, 2004. 439 с.

Словарь по образованию и педагогике / сост. В. М. Полонский. Москва : Высш. шк., 2004. 512 с.

Снопкова Е. О. Внедрение модели виртуальной информационно-обучающей среды учреждения образования как направления инновационной деятельности. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. Київ ; Вінниця, 2014. Вип. 37. С. 161–165.

Ширшов Е. В. Информационно-педагогические технологии: ключевые понятия: словарь / под ред. Т. С. Буториной. Ростов на Дону : Феникс, 2006. 256 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-12

Як цитувати

Мозговий, В. Л. (2019). Анімаційна педагогіка: сутність та перспективи розвитку явища. Імідж сучасного педагога, (3(186), 5–9. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-3(186)-5-9