Інноваційна діяльність журналу «Імідж сучасного педагога»: 20-річний ювілей

Автор(и)

  • Віталій Володимирович Зелюк Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6359-9936
  • Надія Іванівна Білик Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2344-5347

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-2(185)-8-12

Ключові слова:

електронний науковий фаховий журнал «Імідж сучасного педагога», педагогічні науки, післядипломна освіта, етапи становлення та розвитку

Анотація

Представлено журнал «Імідж сучасного педагога», що є електронним науковим фаховим виданням України, з яким протягом 20 років співпрацюють відомі педагоги країни. Наголошується на унікальності цього часопису педагогічного спрямування, у якому розкриваються набутки і досвід освітян України та інших країн світу вітчизняними і зарубіжними вченими та педагогами-практиками. Завдяки ентузіазму редакційної колегії діяльність журналу носить яскраво виражений інноваційний характер. Простежуються етапи (підготовчий, творчо-розвивальний, інноваційний) становлення та розвитку журналу, виокремлено здобутки видання за 20-річний шлях його існування.

Біографії авторів

Віталій Володимирович Зелюк, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського

ректор, кандидат педагогічних наук, доцент

 

Надія Іванівна Білик, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогічної майстерності та інклюзивної освіти

Посилання

Білик Н. І. Діяльність журналу «Імідж сучасного педагога» у контексті міжнародної співтворчості освітніх закладів післядипломної освіти. Міжнародна діяльність як складова розвитку навчальних закладів системи ППО : матер. Міжн. Інтернет-конф. ДВНЗ УМО НАПН України. 21.11.2013. URL : http://umo.edu.ua/konferencz-ta-semnari

Білик Н. І. Імідж сучасного педагога / Полтавіка. Полтавська Енциклопедія [Текст] = Poltavika. Poltava Encyclopaedia: у 12 тт. / гол. ред. О. А. Білоусько; Центр дослід. іст. Полтавщ. Полт. обл. ради. Т. 6: Освіта і наука = Education and Science. кн. 1: Aбаза–Крекотень = Abaza–Krekoten’: редкол. тому: О. А. Білоусько (гол. ред. та ін.). Полтава : ПЦ «Мозаїка», 2017. С. 947–949.

Білик Н.І. «Імідж сучасного педагога» – 1999. Діяльність періодичних видань ПОІППО з розвитку освітнього простору області у 2010–2012 рр. Аналітичні матеріали для вченої ради ПОІППО / Білик Н. І., Кіптілий І. О., Королюк С. В., Пашко Л. Ф. / за ред. С. Ф. Клепка (е-книга). Полтава : ПОІППО, 2013. С. 6–11. URL : http://poippo.pl.ua/images/FILES/nml/drukov_produk_POIPPOPDF/Periodychni_vydannya_POIPPO-24-05-2013%28 poippo.pl.ua%29.pdf

Білик Н. І. «Імідж сучасного педагога» як інформаційний партнер шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників. Сучасні видавництва вищих навчальних закладів : матер. Першої Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 23–26 верес. 2014 р.) / відп. ред. Л. Ф.Дьяченко; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечников, Держ. наук. установа «Кн. палата України». Одеса : ОНУ, 2014. С. 186–198.

Білик Н. І. Науково-методичне забезпечення педагога природничих дисциплін Полтавщини через журнал «Імідж сучасного педагога». Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі : матер. Міжн. наук.-практ. конф. (ХХІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ) (м. Полтава, 29–30 травня 2014 р.) / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. Полтава, 2014. С. 29–32.

Білик Н. І. Педагогічна преса як засіб співпраці вищих навчальних закладів регіонів. Зб. наук. праць Полт. держ. пед. ун. ім. В.Г.Короленка. Вип. 7 (46). Серія «Педагогічні науки». Полтава : Техсервіс, 2005. С. 207–213.

Білик Н. І. 15-річний ювілей Всеукраїнського науково-практичного освітньо-популярного журналу «Імідж сучасного педагога». Імідж сучасного педагога. 2014. № 1. 2 с. обкл.

Білик Н. І. Розвиток творчості педагога засобами періодичної преси. Нові технології навчання: методичні засади, практика, перспективи : зб. тез обл. наук.-метод. конф. Полтава, 2002. С. 1–3.

Білик Н. І. Саморозвиток професійних якостей учителя засобами педагогічної преси. Педагогічна майстерність як сучасна технологія розвитку особистості вчителя : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. 4–6 березня 2002. Полтава : ПДПУ ім. В. Г. Короленка. С. 63–66.

Білик Н. І. Тематика номерів Всеукраїнського науково-практичного oсвітньо-популярного журналу «Імідж сучaсного педагога» за 2015 рік. Імідж сучасного педагога. 2016. № 1. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/isp_2016_1_21

Білик Н. І. Теоретичні і методичні засади управління адаптивно-педагогічним проектуванням регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників : автореф. дис. … д-ра пед. наук : спец.: 13.00.06; Черкаський нац. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. Черкаси : Бізнес-інновац. центр Черкаського нац. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2016. 40 с.

Білик Н. І. Точка зору редактора часопису «ІМІДЖ». Імідж сучасного педагога. 1999. № 1. С. 3–4.

Білик Н. І. Управління адаптивно-педагогічним проектуванням регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників : монографія. Полтава : ТОВ «АСМІ», 2015. 461 с.

Білик Н. І. Фаховий журнал «Імідж сучасного педагога». Звіт про роботу Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського за 2012 рік / МОНМСУ України, НАПН України, Департамент освіти і науки Полтавської облдержадміністрації, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського. Полтава : РВВ ПОІППО, 2012. С. 171. URL : http://poippo.pl.ua/files/zvit_POIPPO-2012.pdf

Діяльність періодичних видань ПОІППО з розвитку освітнього простору області у 2010–2012 рр. Аналітичні матеріали для вченої ради ПОІППО / Білик Н. І., Кіптілий І. О., Королюк С. В., Пашко Л. Ф. / за ред. С. Ф. Клепка (е-книга). Полтава : ПОІППО, 2013. 52 с. URL : http://poippo.pl.ua/images/FILES/nml/drukov_produk_POIPPOPDF/Periodychni_ vydannya_POIPPO-24-05-2013% 28poippo.pl.ua%29.pdf

Зелюк В. В. Журнал «Імідж сучасного педагога» як трибуна розвитку інноваційного потенціалу педагогів України. Імідж сучасного педагога. 2014. № 1(140). С. 4–8.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-26

Як цитувати

Зелюк, В. В., & Білик, Н. І. (2019). Інноваційна діяльність журналу «Імідж сучасного педагога»: 20-річний ювілей. Імідж сучасного педагога, (2(185), 8–12. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-2(185)-8-12

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>