DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-2(185)-8-12

Інноваційна діяльність журналу «Імідж сучасного педагога»: 20-річний ювілей

Віталій Володимирович Зелюк, Надія Іванівна Білик

Анотація


Представлено журнал «Імідж сучасного педагога», що є електронним науковим фаховим виданням України, з яким протягом 20 років співпрацюють відомі педагоги країни. Наголошується на унікальності цього часопису педагогічного спрямування, у якому розкриваються набутки і досвід освітян України та інших країн світу вітчизняними і зарубіжними вченими та педагогами-практиками. Завдяки ентузіазму редакційної колегії діяльність журналу носить яскраво виражений інноваційний характер. Простежуються етапи (підготовчий, творчо-розвивальний, інноваційний) становлення та розвитку журналу, виокремлено здобутки видання за 20-річний шлях його існування.


Ключові слова


електронний науковий фаховий журнал «Імідж сучасного педагога»; педагогічні науки; післядипломна освіта, етапи становлення та розвитку

Повний текст:

PDF

Посилання


Білик Н. І. Діяльність журналу «Імідж сучасного педагога» у контексті міжнародної співтворчості освітніх закладів післядипломної освіти. Міжнародна діяльність як складова розвитку навчальних закладів системи ППО : матер. Міжн. Інтернет-конф. ДВНЗ УМО НАПН України. 21.11.2013. URL : http://umo.edu.ua/konferencz-ta-semnari

Білик Н. І. Імідж сучасного педагога / Полтавіка. Полтавська Енциклопедія [Текст] = Poltavika. Poltava Encyclopaedia: у 12 тт. / гол. ред. О. А. Білоусько; Центр дослід. іст. Полтавщ. Полт. обл. ради. Т. 6: Освіта і наука = Education and Science. кн. 1: Aбаза–Крекотень = Abaza–Krekoten’: редкол. тому: О. А. Білоусько (гол. ред. та ін.). Полтава : ПЦ «Мозаїка», 2017. С. 947–949.

Білик Н.І. «Імідж сучасного педагога» – 1999. Діяльність періодичних видань ПОІППО з розвитку освітнього простору області у 2010–2012 рр. Аналітичні матеріали для вченої ради ПОІППО / Білик Н. І., Кіптілий І. О., Королюк С. В., Пашко Л. Ф. / за ред. С. Ф. Клепка (е-книга). Полтава : ПОІППО, 2013. С. 6–11. URL : http://poippo.pl.ua/images/FILES/nml/drukov_produk_POIPPOPDF/Periodychni_vydannya_POIPPO-24-05-2013%28 poippo.pl.ua%29.pdf

Білик Н. І. «Імідж сучасного педагога» як інформаційний партнер шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників. Сучасні видавництва вищих навчальних закладів : матер. Першої Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 23–26 верес. 2014 р.) / відп. ред. Л. Ф.Дьяченко; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечников, Держ. наук. установа «Кн. палата України». Одеса : ОНУ, 2014. С. 186–198.

Білик Н. І. Науково-методичне забезпечення педагога природничих дисциплін Полтавщини через журнал «Імідж сучасного педагога». Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі : матер. Міжн. наук.-практ. конф. (ХХІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ) (м. Полтава, 29–30 травня 2014 р.) / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. Полтава, 2014. С. 29–32.

Білик Н. І. Педагогічна преса як засіб співпраці вищих навчальних закладів регіонів. Зб. наук. праць Полт. держ. пед. ун. ім. В.Г.Короленка. Вип. 7 (46). Серія «Педагогічні науки». Полтава : Техсервіс, 2005. С. 207–213.

Білик Н. І. 15-річний ювілей Всеукраїнського науково-практичного освітньо-популярного журналу «Імідж сучасного педагога». Імідж сучасного педагога. 2014. № 1. 2 с. обкл.

Білик Н. І. Розвиток творчості педагога засобами періодичної преси. Нові технології навчання: методичні засади, практика, перспективи : зб. тез обл. наук.-метод. конф. Полтава, 2002. С. 1–3.

Білик Н. І. Саморозвиток професійних якостей учителя засобами педагогічної преси. Педагогічна майстерність як сучасна технологія розвитку особистості вчителя : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. 4–6 березня 2002. Полтава : ПДПУ ім. В. Г. Короленка. С. 63–66.

Білик Н. І. Тематика номерів Всеукраїнського науково-практичного oсвітньо-популярного журналу «Імідж сучaсного педагога» за 2015 рік. Імідж сучасного педагога. 2016. № 1. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/isp_2016_1_21

Білик Н. І. Теоретичні і методичні засади управління адаптивно-педагогічним проектуванням регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників : автореф. дис. … д-ра пед. наук : спец.: 13.00.06; Черкаський нац. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. Черкаси : Бізнес-інновац. центр Черкаського нац. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2016. 40 с.

Білик Н. І. Точка зору редактора часопису «ІМІДЖ». Імідж сучасного педагога. 1999. № 1. С. 3–4.

Білик Н. І. Управління адаптивно-педагогічним проектуванням регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників : монографія. Полтава : ТОВ «АСМІ», 2015. 461 с.

Білик Н. І. Фаховий журнал «Імідж сучасного педагога». Звіт про роботу Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського за 2012 рік / МОНМСУ України, НАПН України, Департамент освіти і науки Полтавської облдержадміністрації, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського. Полтава : РВВ ПОІППО, 2012. С. 171. URL : http://poippo.pl.ua/files/zvit_POIPPO-2012.pdf

Діяльність періодичних видань ПОІППО з розвитку освітнього простору області у 2010–2012 рр. Аналітичні матеріали для вченої ради ПОІППО / Білик Н. І., Кіптілий І. О., Королюк С. В., Пашко Л. Ф. / за ред. С. Ф. Клепка (е-книга). Полтава : ПОІППО, 2013. 52 с. URL : http://poippo.pl.ua/images/FILES/nml/drukov_produk_POIPPOPDF/Periodychni_ vydannya_POIPPO-24-05-2013% 28poippo.pl.ua%29.pdf

Зелюк В. В. Журнал «Імідж сучасного педагога» як трибуна розвитку інноваційного потенціалу педагогів України. Імідж сучасного педагога. 2014. № 1(140). С. 4–8.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.