DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-1(184)-47-51

Інтерпретація поетичного твору майбутніми філологами як лінгвосоціокультурного феномену

Наталія Василівна Сем'ян

Анотація


Досліджена проблема розуміння та інтерпретації поетичного твору шляхом визначення його лінгвальних та екстралінгвальних характеристик. Доведено, що поетичний текст є психолого-естетичним феноменом, який допускає необмежену кількість інтерпретацій, оскільки є результатом авторського задуму, створеного для вираження індивідуальних знань про світ за допомогою мовних засобів.


Ключові слова


лінгвосоціокультурна компетентність (ЛСКК); імплікат; інтерпретація; екстралінгвальні знання; вербалізація; підтекстова інформація; поетичний твір

Повний текст:

PDF

Посилання


Анохина Н. В. Роль пресуппозиции и импликации в процессе понимания научно-популярного текста. Вестник Башкирск. ун-та. 2009. №1. C. 92–94.

Будаев Э. В. Становление когнитивной теории метафоры. Лингвокультурология. 2007. №1. C. 19–35.

Галкина О. В. Метафора как инструмент познания: На материале терминов-метафор компьютерного интерфейса: автореф. дисc. ... канд. филол. наук: 10.02.19 / Твер. гос. ун-т. Тверь, 2004. 18 с.

Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. Москва: Изд-во ЛКИ, 2010. 264 с.

Крищук В. Функціонування прецедентних феноменів в історичному дискурсі кінця ХХ – початку ХХІ ст. Філологічний дискурс. Вип. 4, 2016. С. 233–242.

Лебхерц Е. П. Фреймовые структуры и культурные пресуппозиции в интерпретации рекламного дискурса: автореф. дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.19 / Ставроп. гос. ун-т. Ставрополь, 2008. 22 с.

Малова Н. Е. Лингвокогнитивные категории «Имплицитность» и «Подтекст». Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. №2. 2012. С. 211–214.

Молчанова Г. Г. Семантика художественного текста (импликативные аспекты коммуникации). Ташкент, 1988. 163 с.

Панич Г. А. Концепт і слово: гендерна диференціація логічних категорій добра та зла. Young scientist. Вип. 1 (53), 2018. С. 745–748.

Приходько А. Н. Концепты и концептосистемы. Днепропетровск, 2013. 307 с.

Селіванова О. Сучасна лінгвістика: Термінологічна енциклопедія. Полтава: Довкілля-К., 2009. 716 с.

Степанов Ю. С. Концепты. Тонкая пленка цивилизации. Москва: Языки славянских культур, 2007. 400 с.

Тен Ю. П. Символ в межкультурной коммуникации: автореф. дисс… д-ра филос. наук: 09.00.13 / Юж. федер. ун-т. Ростов-на-Дону, 2008. 46 с.

Шовковий В. М. Методична система навчання давньогрецької мови майбутніх філологів на засадах герменевтичного підходу: дис ... д-ра пед. наук: 13.00.02. Київ: Б.в., 2011. 604 с.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.