Теоретичні основи функціонування системи професійного розвитку викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти

Автор(и)

  • Наталія Миколаївна Сиско докторант Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7665-8325

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-1(184)-30-34

Ключові слова:

система, педагогічна система, складники системи, професійний розвиток, викладач закладу професійної (професійно-технічної) освіти, система професійного розвитку викладачів закладів (професійно-технічної) освіти

Анотація

Проаналізовано сутнісне поняття «система». З’ясовано поняття «педагогічна система» та представлено теоретичні засади її функціонування у дослідженнях низки вчених. Визначено, що система професійного розвитку викладачів закладів (професійно-технічної) освіти має бути динамічним утворенням різних, але об’єднаних спільною метою складників, яке розвивається відповідно до нових реалій і перспектив соціально-економічного розвитку країни, та функціонує з метою розширення їхнього професійно-педагогічного профілю.

Біографія автора

Наталія Миколаївна Сиско, докторант Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

кандидат психологічних наук, докторант Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Посилання

Аніщенко О. Технологічність навчання в освіті дорослих. Професійне становлення особистості: псих.-пед. наук. журн. Хмельницький, 2013. № 2. С. 8–12.

Безрукова В. С. Педагогика: учеб. для инж.-педаг. спец. / Екатеринбург. обл. ин-т развития регионального образования. Екатеринбург: Изд-во Свердловского инж.-пед. ин-та, 1993. 320 с.

Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии. Москва: Педагогика, 1989. 192 с.

Білик Н.І. Феномен регіональної освітньої системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Міжнародний науковий журнал «ScienceRise». 2015. № 12 (17). С. 4–9.

Володько В. Педагогічна система навчання: теорія, практика, перспективи: [навч. посіб. для викл., студ. вищ. навч. закл. освіти ]. Київ: Пед. преса, 2000. 198 с.

Гершунский Б. С. Дидактическая прогностика. Некоторые актуальные проблемы теории и практики: монография. Киев: Вища шк., 1979. 240 с.

Гершунский Б. С. Философия образования для ХХІ века. Москва: Совершенство, 1998. 561с.

Дубасенюк О. А. Розвиток системних досліджень у науковому знанні: історія, досвід, перспективи. Професійна педагогічна освіта: системні дослідження: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. С. 12–28.

Закон України «Про освіту». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Зязюн І. А. Філософія педагогічної дії: монографія. Черкаси: ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. 608 с.

Каньковський І. Є. Система професійної підготовки інженерів-педагогів автотранспортного профілю: монографія / за ред. Н. Г.

Ничкало. Хмельницький: ФОП Цюпак А. А., 2014. 562 с.

Киричук О. В. Принципи розбудови інноваційної педагогічної системи освітнього закладу. Рідна школа. 2000. № 10. С. 3–7.

Ковалёв А. П. Педагогические системы: оценка текущего состояния и управления. Харьков: Изд-во ХГУ, 1990. 114 с.

Кузьмина Н. В. Методы системного педагогического исследования. Ленинград: Изд-во ЛГУ, 1980. 172 с.

Кузьмінський А. І. Теоретико-методологічні засади післядипломної педагогічної освіти в Україні: автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04. Київ, 2003. 42 с.

Луговий В. І. Тенденції розвитку педагогічної освіти в Україні (теоретико-методологічний аспект): автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04 / ІПППО АПН України. Київ, 1995. 48 с.

Лук’янова Л. Б. Теорія і практика екологічної освіти у професійно-технічних навчальних закладах: дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. Київ, 2006. 465 с.

Лук’янова Л. Б., Аніщенко О. В. Освіта дорослих: короткий термінологічний словник. Київ; Ніжин: Вид-ць ПП Лисенко М. М., 2014. 108 с.

Маслов В. Функції процесу управління навчальним закладом як наукова основа розробки змісту і методів підвищення посадово-функціональної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів. Післядипломна освіта в Україні. 2012. № 1 (20). С. 27–32.

Ничкало Н. Г. Теоретико-методологічні проблеми і перспективи розвитку досліджень з неперервної професійної освіти. Неперервна професійна освіта: теорія і практика: зб. наук. праць / за ред. І. А. Зязюна, Н. Г. Ничкало. Київ, 2001. Ч. І. С. 35–43.

Новиков А. М. Проектирование педагогических систем. Специалист. 1998. № 5. С. 23–29.

Побірченко Н. Формування безперервної педагогічної освіти як системи (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). Безперервна професійна освіта в контексті Європейської інтеграції: теорія, досвід, прогноз: зб. наук. методолог. семінару, 17 берез. 2010 р.: у 2 ч. / [за ред. В. І. Лугового, Н. Г. Ничкало]. Київ: Пед. думка, 2010. Ч. 1. 208 с.

Професійна освіта: словник: навч. посіб. / уклад. С. У. Гончаренко та ін.; за ред. Н. Г. Ничкало. Київ: Вища шк., 2000. 380 с.

Пуховська Л. П. Теоретичні засади професійного розвитку вчителів: рух до концептуальної карти. Порівняльна професійна педагогіка. 2011. № 1. С. 97–106.

Советский энциклопедический словарь. Москва: Сов. энциклопедия. 1984. 1600 с.

Устемиров К. Шаметов Н., Васильев И. Профессиональная педагогика: учеб. для уч-ся колледжей и студ. вузов. Киев; Алматы: Анкур и Ко, 2005. 432 с.

Філософський енциклопедичний словник / НАН України, Ін-т філософії імені Г. С. Сковороди; [редкол.: В. І. Шинкарук (гол.) та ін.]. Київ: Абрис, 2002. VI, 742 с.

Хакен Г. Синергетика как мост между естественными и социальными науками. Синергетическая парадигма, Человек и общество в условиях нестабильности. Москва: Прогресс-Традиция, 2003. С. 106–123.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-02-17

Як цитувати

Сиско, Н. М. (2019). Теоретичні основи функціонування системи професійного розвитку викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Імідж сучасного педагога, (1(184), 30–34. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-1(184)-30-34

Номер

Розділ

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА