Професійно-комунікативна культура вихователя закладу дошкільної освіти як наукова проблема

Автор(и)

  • Леся Вікторівна Мороз-Рекотова Бердянський державний педагоігчний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5161-721X

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-1(184)-12-18

Ключові слова:

культура, професія, комунікація, спілкування, педагогічне спілкування, професійна культура, комунікативна культура, професійно-комунікативна культура

Анотація

Обґрунтовано та запропоновано визначення поняття “професійно-комунікативна культура вихователя закладу дошкільної освіти” на основі детального розгляду понять “культура”, “професійна культура”, “комунікативна культура” у контексті культурологічного та гуманістичного підходів. З’ясовано, яким чином та в яких аспектах дотичні до професії вихователя категорії, позначені цими поняттями, розглянуто вплив загальної культури фахівця на його професійну культуру.

Біографія автора

Леся Вікторівна Мороз-Рекотова, Бердянський державний педагоігчний університет

асистент кафедри дошкільної освіти 

Посилання

Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : підруч. для студ. вищ. навч. закл. 2-ге вид., доп. Київ: Академія, 2009. 376 с.

Бєлєнька Г. В. Вихователь дітей дошкільного віку: становлення фахівця в умовах навчання: монографія. Київ: Світич, 2006. 304 с.

Горобець Л. Н. Риторическая компетенция учителя: проблемы исследования и практика формирования. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ritoricheskaya-kompetentsiya-uchitelya-problemy-issledovaniya-i-praktika-formirovaniya (дата звернення: 13.02.2018).

Гриньова В. М. Формування педагогічної культури майбутнього вчителя (теоретичний та методичний аспекти): автореф. дис. … д-ра. пед. наук: 13.00.04 / Ін-т педагогіки і психології професійної освіти. Київ, 2001. 45 с.

Мазаева И. А. Профессиональная коммуникативная культура в содержании подготовки специалиста (на материале профессий «человек-человек»): дисс. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов. Москва, 2003. 242 с.

Максимкина О. И. Формирование профессиональной коммуникативной культуры будущего педагога дошкольного образовательного учреждения: содержательный и процессуально-деятельностный компоненты: дисс. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Мордовский гос. пед. ин-т имени М. Е. Евсевьева. Саранск, 2002. 228 с.

Миколаєнко Н. М. Сутнісна характеристика поняття «професійна культура». Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку: зб. наук. пр. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. С. 539–545.

Остраус Ю. М. Підходи до визначення сутності поняття професійно-комунікативна культура майбутніх сімейних лікарів. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. Вінниця, 2014. Вип. 42 (1). С. 242–247.

Сабатовська І. С. Професійна культура особистості: структура та критерії вимірювання. URL: http://www.confcontact.com/20110531/so_sabat.htm (дата звернення: 12.10.2016).

Тульська О. Л. Критерії, показники та рівні сформованості професійної культури майбутніх екологів. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2010. Вип. 3. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2010_3_16 (дата звернення: 22.12.2017).

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-02-17

Як цитувати

Мороз-Рекотова, Л. В. (2019). Професійно-комунікативна культура вихователя закладу дошкільної освіти як наукова проблема. Імідж сучасного педагога, (1(184), 12–18. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-1(184)-12-18

Номер

Розділ

НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА