DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-1(184)-12-18

Професійно-комунікативна культура вихователя закладу дошкільної освіти як наукова проблема

Леся Вікторівна Мороз-Рекотова

Анотація


Обґрунтовано та запропоновано визначення поняття “професійно-комунікативна культура вихователя закладу дошкільної освіти” на основі детального розгляду понять “культура”, “професійна культура”, “комунікативна культура” у контексті культурологічного та гуманістичного підходів. З’ясовано, яким чином та в яких аспектах дотичні до професії вихователя категорії, позначені цими поняттями, розглянуто вплив загальної культури фахівця на його професійну культуру.

Ключові слова


культура; професія; комунікація; спілкування; педагогічне спілкування; професійна культура; комунікативна культура; професійно-комунікативна культура

Повний текст:

PDF

Посилання


Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : підруч. для студ. вищ. навч. закл. 2-ге вид., доп. Київ: Академія, 2009. 376 с.

Бєлєнька Г. В. Вихователь дітей дошкільного віку: становлення фахівця в умовах навчання: монографія. Київ: Світич, 2006. 304 с.

Горобець Л. Н. Риторическая компетенция учителя: проблемы исследования и практика формирования. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ritoricheskaya-kompetentsiya-uchitelya-problemy-issledovaniya-i-praktika-formirovaniya (дата звернення: 13.02.2018).

Гриньова В. М. Формування педагогічної культури майбутнього вчителя (теоретичний та методичний аспекти): автореф. дис. … д-ра. пед. наук: 13.00.04 / Ін-т педагогіки і психології професійної освіти. Київ, 2001. 45 с.

Мазаева И. А. Профессиональная коммуникативная культура в содержании подготовки специалиста (на материале профессий «человек-человек»): дисс. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов. Москва, 2003. 242 с.

Максимкина О. И. Формирование профессиональной коммуникативной культуры будущего педагога дошкольного образовательного учреждения: содержательный и процессуально-деятельностный компоненты: дисс. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Мордовский гос. пед. ин-т имени М. Е. Евсевьева. Саранск, 2002. 228 с.

Миколаєнко Н. М. Сутнісна характеристика поняття «професійна культура». Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку: зб. наук. пр. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. С. 539–545.

Остраус Ю. М. Підходи до визначення сутності поняття професійно-комунікативна культура майбутніх сімейних лікарів. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. Вінниця, 2014. Вип. 42 (1). С. 242–247.

Сабатовська І. С. Професійна культура особистості: структура та критерії вимірювання. URL: http://www.confcontact.com/20110531/so_sabat.htm (дата звернення: 12.10.2016).

Тульська О. Л. Критерії, показники та рівні сформованості професійної культури майбутніх екологів. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2010. Вип. 3. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2010_3_16 (дата звернення: 22.12.2017).
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.