DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-6 (183)-14-18

Педагогічна майстерність учителя як основа педагогіки добра І. А. Зязюна

Марина Вікторівна Гриньова

Анотація


Розглядається педагогіка добра академіка Івана Зязюна, яка стала змістом його життя, глибоким переконанням ученого в тому, що в педагогічній дії є два рівнозначні суб’єкти Людина і Людина, які мають створювати один одному відчуття спокою, рівноваги, благополуччя, щастя. Педагогічна майстерність спрямована на розвиток гуманізму вчителя і є на межі людської культури, а культура людини знаходиться на межі гуманізму. Культура і гуманізм, які є основою педагогічної майстерності, висвітлюють красу педагогічної технології та неповторність особистості вчителя в реальному освітньому процесі.


Ключові слова


педагогічна майстерність; педагогіка добра; І. А. Зязюн; гуманізм; моральні переконання; педагогічний талант

Повний текст:

PDF

Посилання


Гриньова М. В., Пивовар Н. М. Сучасний стан розвитку навчальної дисципліни «Основи педагогічної майстерності». Наукова школа академіка Івана Зязюна у працях його соратників та учнів: матеріали IV Міжн. наук.-практ. конфер. Харків: НТУ «ХПІ», 2018. С. 221–225.

Зязюн І. А. Безсвідоме і творча інтуїція. Професійна освіта: педагогіка і психологія: укр.-польськ. журнал за ред. І. Зязюна, Т. Левовицького, Н. Ничкало, І. Вільш. Чехонстова – Київ: Вид-во Вищої Педагогічної Школи у Чехонстові, 2003. Вип. 4. С. 121–135.

Зязюн І. А. Концептуальні засади теорії освіти в Україні. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2000. № 1. С. 11–24.

Зязюн І. А. Технологізація освіти як історична неперервність. Неперервна професійна освіта: теорія і практика: наук.-метод. журнал. 2001. №1. С. 73–85.

Зязюн І. Педагогіка добра: ідеали і реалії: наук.-метод, посіб. Київ: МАУП, 2000. 312 с.

Зязюн І. А. Естетичний досвід особи: формування і сфери вияву. Київ: Вища школа, 1976. 174 с.

Зязюн І. А. Естетичні регулятиви педагогічної майстерності. Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: зб. матеріалів VІІ педагогічно-мистецьких читань пам’яті професора О. П. Рудницької / [за заг. ред. О. М. Отич]. Чернівці: Зелена Буковина, 2010. С. 17–23.

Зязюн І. А. Людина в контексті гуманітарної філософії. Професійна освіта: педагогіка і психологія: укр.-польськ. журнал за ред. І. Зязюна, Т. Левовицького, Н. Ничкало, І. Вільш. Ченстохова – Київ: Вид-во Вищої Педагогічної школи у Ченстохові, 1999. Вип. № 1. С. 323–333.

Зязюн І. А. Освітні парадигми в контексті філософських ідей. Професійна освіта: педагогіка і психологія: укр.-польськ. журнал за ред. І. Зязюна, Т. Левовицького, Н. Ничкало, І. Вільш. Ченстохова – Київ: Вид-во Вищої Педагогічної школи у Ченстохові, 2003. Вип. № 5. С. 213–226.

Зязюн І. А. Роль підсвідомості у розвитку особистості. Професійна освіта: педагогіка і психологія: укр.-польськ. журнал. За ред. І. Зязюна, Т. Левовицького, Н. Ничкало, І. Вільш. Київ – Ченстохова: Вид-во ЗАТ «Віпол» ДК № 15, 2000. Вип. 2. С. 183–215.

Концепція гуманізму в становленні та розвитку професійної освіти. Матеріали Міжн. наук.-практ. конференції 1–2 жовтня 1997 р. / І. А. Зязюн (ред.); Ін-т пед. і психолог. Професійної освіти. О.: Істро-Принт, 1998. 212 с.

Лещенко М. П. Ідеали педагогіки добра в життєвих реаліях Івана Зязюна. Рідна школа. 2001. №8. С. 49–51.

Педагогічна майстерність: підручник / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін.; за ред. І. А. Зязюна. Київ: Вища школа, 1997. 349 с.

Сухомлинський В. О. Будьте доброзичливими. Сто порад учителеві. Вибр. твори у 5-ти т. Т. 2. Київ: Рад. школа, 1976. 670 с.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.