DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-5 (182)-30-33

Результати експерименту з організації самостійної пізнавальної діяльності вчителів у процесі підвищення кваліфікації

Олена Шимонівна Тонне

Анотація


Показана актуальність проведення експериментального дослідження з організації самостійної пізнавальної діяльності вчителів у процесі підвищення кваліфікації. Висвітлені теоретичні основи і план педагогічного експерименту з перевірки ефективності моделі організації самостійної пізнавальної діяльності вчителів. Проаналізовані і представлені результати педагогічного експерименту. Визначені перспективні напрямки дослідження.


Ключові слова


організація; самостійна пізнавальна діяльність; вчителі; підвищення кваліфікації; експеримент

Повний текст:

PDF

Посилання


Генкал С. Е. Організація самостійної пізнавальної діяльності учнів профільних класів на основі індивідуальних освітніх проектів: автореф. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук: 13.00.09. Київ, 2008. 24 с.

Ковтонюк Г. М. Формування професійної готовності майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін до організації самостійної пізнавальної діяльності школярів: дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук: 13.00.04. Вінниця, 2013. 266 с.

Корогод Т. О. Компетентнісний підхід до організації самостійної пізнавальної діяльності студентів немовних спеціальностей у процесі навчання іншомовного професійного спілкування. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні науки, 2013. Вип. 108.2. URL: www.nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2013_2_108_40

Переславська С. О. Організація самостійної пізнавальної діяльності майбутніх учителів інформатики в умовах застосування мультимедійних елементів дистанційного навчання: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук: 13.00.04. / Луганський нац. пед. ун-т. Луганськ, 2011. 20 с.

Рябченко Л. О. Управління самостійною пізнавальною діяльністю майбутніх економістів: дис. … на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук: 13.00.04. Запоріжжя, 2011. 226 с.

Савош В. Розвиток готовності майбутніх вчителів фізики до організації самостійної пізнавальної діяльності старшокласників засобами моделювання: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук: 13.00.04. Умань, 2017. 23 с.

Солдатенко М. М. Теоретичні аспекти пізнавальної діяльності. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки, 2011. Вип. 1.33. С. 27–31. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2011_1.

Сущенко Л. О. Стимулювання професійного самовдосконалення вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук: 13.00.04. Київ, 2009. 20 с.

Фрицюк В. А. Теоретичні та методичні засади підготовки майбутніх педагогів до безперервного професійного саморозвитку: дис. на здоб. наук. ступ. д-ра пед. наук: 13.00.04. Віниця, 2017. 532 с.
ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.