Управління освітнім процесом у закладах вищої освіти: міждисциплінарний підхід

Автор(и)

  • Маріола Міровська Інститут педагогіки, педагогічний факультет, Університет імені Яна Длугоша в Ченстохові, Poland

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-5%20(182)-10-13

Ключові слова:

соціально-педагогічна система, управління освітнім процесом, потреби здобувачів освіти, освітній процес, кейс-менеджмент

Анотація

Розкривається сутність управління освітнім процесом у закладах вищої освіти. Робиться акцент на міждисциплінарному характері зазначеної проблеми. Надається характеристика соціально-педагогічної системи. Описується кейс-менеджмент (ведення випадку) як провідна технологія забезпечення якості освітнього процесу в закладі вищої освіти.

Біографія автора

Маріола Міровська, Інститут педагогіки, педагогічний факультет, Університет імені Яна Длугоша в Ченстохові

кандидат гуманітарних наук у галузі педагогіки, керівник закладу соціальної роботи і громадського здоров’я

Посилання

Адаптивне управління: міжгалузеві зв’язки, науково-прикладний аспект: кол. монографія / Г. В. Єльникова, Т. А. Борова, З. В. Рябова та ін.; за заг. і наук. ред. Г. В. Єльникової. Харків: Мачулін, 2017. 440 с.

Бевз Г. Психологічна робота в практиці кейс-менеджменту: аналіз досвіду впровадження. Психологічний часопис: зб. наук. праць / за ред. С. Д. Максименка. № 3. Вип.13. Київ: Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, 2018. С.9–25.

Білик Н. І. Теоретичні і методичні засади управління адаптивно-педагогічним проектуванням регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників : автореф. дис. … докт. пед. наук : спец.: 13.00.06; Черкаський нац. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. Черкаси: Бізнес-інновац. центр Черкаського нац. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2016. 40 с.

Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Соціальна_система.

Гольдштейн Г. Я. Основы менеджмента: конспект лекций. Таганрог: ТРТУ, 1995. 148 с.

Закон України «Про вищу освіту». URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

Закон України «Про освіту». URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Калініна Л. М. Система інформаційного забезпечення управління загальноосвітнім навчальним закладом: автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.06; Держ. вищ. навч. закл. «Ун-т менеджменту освіти». Київ, 2008. 41 с

Оксфордский толковый словарь по психологии / под ред. А. Ребера. Oxford, Penguin NonClassic, 2002. 864 с.

Олійник В. В. Культура цільового управління в національній системі освіти: гуманістичний контекст [Текст]: кол. моногр. / О. Л. Ануфрієва, Т. І. Бурлаєнко, Г. А. Дмитренко [та ін.]; за заг. ред. Г. А. Дмитренка, В. В. Олійника. Луцьк: Вежа-Друк, 2017. 412 с.

Педагогіка вищої школи: навч. посіб. / З. В. Рябова, І. І. Драч, Н. О. Приходькіна, Н. В. Любченко [та ін.]. Київ: НАПН України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2017. 316 с

Пригожин А. И. Методы развития организаций. Москва: МЦФЭР, 2003. 863 с.

Соціологія: навч. посіб. / А. А. Герасимчук, Ю. І. Палеха, О. М. Шиян. Київ, Вид-во Європейського університету, 2004. 246 с.

Філософський енциклопедичний словник / В. І. Шинкарук (гол. редколегії) та ін.; Л. В. Озадовська, Н. П. Поліщук (наук. ред.); І. О. Покаржевська (худ. оформл.). Київ: Абрис, 2002. 742 с.

Niklas Luhmann: Soziale Systeme. Frankfurt am Main, 1984.

Reputacja. [електронний ресурс]. URL: https://sjp.pwn.pl/so/reputacja;4503876.html.

Swenson K. D., editor. Mastering the Unpredictable: How Adaptive Case Management Will Revolutionize the Way That Knowledge Workers Get Things Done. Meghan-Kiffer Press, 1st edition, 2010.

Szczepański Jan. Konsumpcja a rozwój człowieka. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1981. 349 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-10-10

Як цитувати

Міровська, М. (2018). Управління освітнім процесом у закладах вищої освіти: міждисциплінарний підхід. Імідж сучасного педагога, (5 (182), 10–13. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-5 (182)-10-13