Історико-педагогічне становлення лінгвометодичної підготовки майбутніх викладачів іноземних мов у період Просвітництва

Автор(и)

  • Тетяна Анатоліївна Кокнова Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-5%20(182)-55-58

Ключові слова:

«компетентність», «лінгвометодична компетентність», «лінгвометодична підготовка», «підготовка майбутніх фахівців», «викладач іноземної мови», «період Просвітництва»

Анотація

Проаналізовано історико-педагогічну ґенезу становлення лінгвометодичної підготовки майбутніх викладачів іноземних мов у період Просвітництва. Визначено, що викладач іноземних мов був взірцем моральності; проявляв любов до професії, до вихованців; досконало володів дисципліною, яку викладав; мав потяг до самоосвіти та самовдосконалення. Педагогічний діяч періоду Просвітництва орієнтувався навчити не тільки читати та перекладати тексти іноземною мовою, він прагнув зробити наставника стати активним учасником іншомовної комунікації.

Біографія автора

Тетяна Анатоліївна Кокнова, Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри романо-германської філології

Посилання

Антонюк Г. Освіта у Києво-Могилянській академії та формування нової педагогічної культури України в період XVII–XVIIIст. Педагогіка і психологія професійної освіти. Сер. Історія професійної освіти. 2012. № 5. С. 112–121.

Антонюк Г. Про викладання іноземних мов у Києво-Могилянській академії (XVII–XVIII ст.). Наукові записки. Сер. Філологічні науки. 2009. Вип. 81 (2), С. 341–345.

Безлюдна В. В. Теорія і практика професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах України (1948–2016): дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.01, 13.00.04 / Уманський держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Тичини, Рівненський держ. гуманіт. ун-т. Рівне, 2017. 520 с.

Висоцький О. Ю. Історія української культури: навч. посіб. Дніпропетровськ: НМетАУ, 2009. 130 с

Воронцова В. Г. О гуманистической сущности учительского звания. Монологи об учителе: монография. / науч. ред. В. Ю. Кричевский; сост. Е. В. Люликова. Санкт-Петербург: СПбАППО, 2003. С. 5–20

Греченко В. А., Чорний І. В., Кушнерук В. А., Режко В. А. Історія світової та української культури: підруч. для вищ. закл. освіти. Київ: Літера, 2000. 464 с.

Донская Т. К. Краткие очерки по истории методики русского языка. Санкт-Петербург: Сударыня, 2003. 144 с.

Дружинский А. Н. История образования и педагогической мысли: учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед. Москва, 2004. 136 с.

Коменский Я. А. Локк Д. Руссо Ж.-Ж. Песталоцци И. Г. Педагогическое наследие / сост. В. М. Кларин, А. Н. Дружинский. Москва: Педагогика, 1989. 416 с.

Кришко А. Особливості розвитку мовної освіти в Україні у ХІХ–поч. ХХ ст. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: зб. наук. пр. УДПУ ім. Павла Тичини. Умань: ПП Жовтий О. О., 2012. № 42. С. 246–245.

Синичкина Н. Е. Формирование лингвометодической компетенции будущего учителя родного русского языка в современном вузе: дисс. … д-ра пед. наук: 13.00.08 / Новгород. гос. ун-т им. Ярослава Мудрого. Великий Новгород, 2010. 365 с.

Мозгова І. І. Іноземні мови в Острозькій колегії, братських школах і Києво-Могилянській академії (кін. XVI–поч. ХІХ ст.). Суми, СумДПУ ім. А. С. Макаренка: Препринт. 2004. 56 с.

Історія України: навч. посіб. Вид. 2-ге, доп. / Панібудьласка В. Ф., Деревінський В. Ф. Макогон В. П. та ін. Київ: КНУБА, 2008. 133 с.

Серебренников В. Киевская академия с половины XVIII в. до преобразования её в 1819 г. Киев, 1897. 151 с.

Хижняк З. І. Києво-Могилянська академія. Київ: Вища шк., 1981. 236 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-10-11

Як цитувати

Кокнова, Т. А. (2018). Історико-педагогічне становлення лінгвометодичної підготовки майбутніх викладачів іноземних мов у період Просвітництва. Імідж сучасного педагога, (5 (182), 55–58. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-5 (182)-55-58

Номер

Розділ

КАЛЕЙДОСКОП МОВ