DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-4 (181)-68-71

Формування загальнокультурної компетентності студентів під час викладання іноземної мови

Наталія Алімджанівна Молодиченко, Тетяна Анатоліївна Дем'яненко

Анотація


Розкривається питання формування загальнокультурної компетентності студентів під час викладання іноземної мови у закладах вищої освіти, яка визначається як пріоритетна серед ключових компетентностей у контексті реалізації вимог компетентнісного підходу. На основі проаналізованих наукових підходів виокремлюються основні організаційно-педагогічні умови, які сприятимуть означеному процесу.


Ключові слова


компетентнісний підхід; загальнокультурна компетентність; іноземна мова; заклад вищої освіти

Повний текст:

PDF

Посилання


Айзікова Л. В. Соціокультурна підготовка вчителя в умовах формування загальноєвропейського культурного простору // Сучасні технології викладання іноземних мов у професійній підготовці фахівців: зб. наук. ст. Київ: Київський ін-т туризму, економіки і права, 2000. C. 298–308.

Бібік Н. М., Овчарук О. В. Компетентнісний підхід: рефлексивний аналіз застосування // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи / під заг. ред. О. В. Овчарук. Київ, 2004.

с.

Браже Т. Г. Из опыта развития общей культуры учителя // Педагогика. 1993. № 2. С. 70–75.

Дубасенюк О. А., Вознюк О. В. Концептуальні підходи до професійно-педагогічної підготовки сучасного педагога. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. 114 с.

Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / [наук. ред. укр. вид. докт. пед. наук, проф. С. Ю. Ніколаєва]. Київ: Ленвіт, 2003. 273 с.

Нова українська школа. Концепція. URL: https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola.

Хомич Л. О., Султанова Л. Ю., Шахрай Т. О. Полікультурна освіта в контексті загальнокультурного розвитку особистості педагога: монографія. Кіровоград: Імекс – ЛТД, 2014. 212 с.

Четова Н. Й. Особливості методики відбору лінгвокраїнознавчого матеріалу для формування соціокультурної компетенції студентів / Н. Й. Четова // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 17.

Теорія і практика навчання і виховання : зб. наук. пр. Київ: НПУ, 2011. Вип. 17. С. 231–235.

Шпиталевська Г. Р. Зміст і структура загальнокультурної компетентності молодших школярів // Зб. наук. праць Бердянського державного педагогічного університету. Бердянськ: БГПУ, 2012. С. 302–308. (Серія «Педагогічні науки»).
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.