Сутність і структура правової компетентності вчителів технологій

Автор(и)

  • Олег Станіславович Армейський Пісочинська селищна рада Харківський район Харківська область, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-4%20(181)-39-45

Ключові слова:

правова компетентність, система післядипломна освіти, складові правової компетентності, диференційований підхід, пізнавальна діяльність, професійна компетентність

Анотація

Висвітлена одна з проблем розвитку правової компетентності вчителів технологій, а також проаналізована розбудова правової держави в умовах поляризації думок і громадських рухів, динамічного оновлення законодавства; модернізація системи освіти в Україні, зумовлена зростанням правової активності вчителів, необхідність розвитку свідомої основи правомірної поведінки учасників освітнього процесу з метою максимального зменшення можливості виникнення ризиків у цьому середовищі. Це актуалізує проблему формування правової компетентності вчителів, які є нині активними учасниками освітньої політики держави.

У сучасних реаліях, коли істотно змінилися не тільки методи регулювання прав й обов’язків учителів, але й здійснюється систематичне оновлення законодавства про освіту, відбувається диверсифікація освітніх програм, учитель технологій як ініціатор професійного самовизначення учнів повинен не тільки сприяти формуванню в них стійкої поваги до закону, а й сам рівень володіння здобувачами освіти правовою компетентністю повинен дозволяти ефективно вирішувати проблемні правові ситуації освітнього процесу, вчитель технологій виступати захисником прав та інтересів учнів, готувати їх до правомірного використання сучасних технологій, обладнання та інструменту, що засвідчено в Указі Президента України «Про національну програму правової освіти населення», законах України «Про освіту», «Про вищу освіту». Активно освоювати необхідний правовий простір. Це породжує суспільну потребу в розробці та реалізації на всіх етапах підготовки вчителя такої системи розвитку  правової компетентності, яка відображала би всі види соціальної взаємодії та професійної діяльності (загальносоціальної, загальнопрофесійної та спеціальнопрофесійної). Однак особливої уваги вимагає дослідження цих питань у процесі післядипломної педагогічної освіти вчителів технологій, що обумовлене швидкою зміною нормативної правової бази в умовах становлення українського громадянського суспільства.

Біографія автора

Олег Станіславович Армейський, Пісочинська селищна рада Харківський район Харківська область

спеціаліст юрис-консульт

Посилання

Аграновская Е. В. Правовая культура и обеспечение прав личности Москва : Наука, 1988. 142 с.

Адольф В. А., Ильина Н. Ф. Подготовка педагога к инновационной деятельности в процессе профессионального становлення // Альма Матер. Москва. 2006. № 10. С. 18–20.

Андрощук І. П. Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх учителів технологій // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. Вип. 54. С. 10–14.

Армейська Л. В., Армейський О. С. , Коваль О. А. Аспекти розвитку мотивації самоосвіти педагогів у навчальному процесі курсів підвищення кваліфікації // Theoretical and applied researches in the field of pedagogy, psychology and social sciences: international scientific-practical conference (Kielce, December 28–29, 2016). Kielce, 2016. P. 210–214.

Армейський О. С. Дослідження особливостей форм правової компетентності педагогів у системі післядипломної освіти // Особливості впровадження Національної рамки кваліфікації в післядипломній педагогічній освіті: матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Харків, 26 листопада 2015 р.). Харків, 2015. URL: http://conf-hano.at.ua/load/zbirniki /elektrnnij_zbirnik_materialiv/4-1-0-638 (дата звернення: 28.02.2018).

Армейський О. С. Методи і засоби формування правової компетентності вчителів технології у системі післядипломної освіти // Імідж сучасного педагога. 2016. №7 (166). С. 13–18.

Безукладников К. Э., Новосёлов М. Н. Технологическое обеспечение компетентностного подхода к профессиональной подготовке будущего учителя иностранного языка // Педагогическое образование и наука. 2014. № 5. С. 104–107.

Введенский В. Н. Моделирование профессиональной компетентности педагога // Педагогика. 2003. № 10. С. 51–55.

Волох Т. С. Развитие социально-правовой компетентности будущего учителя: на материале педагогических дисциплин: автореф. дисс…. канд. пед. наук: 13.00.04. Омск, 2006. 20 с.

Галузева концепція розвитку неперервної освіти в Україні : наказ МОН України від 14.08.2013 р. № 1176 // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL : http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016 (дата звернення: 14.08.2014 р).

Гурин С. В. Формирование правовой компетентности будущего учителя в учебно-воспитательном процессе: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Мурман. гос. пед. ун-т. Мурманск, 2005. 144 с.

Єрмаков І. Г. Життєва компетентнісність особистості: від теорії до практики: наук.-метод. посіб. Запоріжжя: Центріон, 2005. 640 с.

Змеев С. И. Андрагогика: основы теории и технологии обучения взрослых. Москва: ПЕР СЭ, 2003. 207 с.

Іваній О. М. Структурно-змістова модель формування правової компетентності майбутнього вчителя у навчально-виховному процесі університету: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. Харків, 2012. 20 с.

Кічук Я. В. Соціальний педагог – професія захисту, домінанта сучасних наукових досліджень // Соціальна педагогіка: теорія та практика. 2012. № 2. С. 71–77.

Козловцев М. П. Юридические знания как фактор развития правовой компетентности будущих педагогов // Дополнительное профессиональное образование. 2008. № 4. С. 24–25.

Молчанова А. В. Формирование профессионально-правовой компетентности социального педагога в вузе: дисс. … канд. пед. наук: 13.00.04. Москва, 2008. 219 с.

Післядипломна освіта в умовах євроінтеграції: сутність, зміст, технології, готовність до змін: навч.-метод. посіб. /

Л. П. Пуховська та ін. Київ : Педагогічна думка, 2012. 122 с.

Титаренко В. Поліфункціональність професійної діяльності вчителя технологічної освіти // Витоки педагогічної майстерності. 2015. № 15. С. 295–300.

Huntly1 Helen. Teachers’ work: Beginning teachers’ conceptions of competence // The Australian Educational Researcher. 2008. № 4. Р. 125–145.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-07-28

Як цитувати

Армейський, О. С. (2018). Сутність і структура правової компетентності вчителів технологій. Імідж сучасного педагога, (4 (181), 39–45. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-4 (181)-39-45

Номер

Розділ

ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА