DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-4 (181)-13-17

Правова компетентність у структурі професійної готовності фахівців

Вікторія Михайлівна Прилипко

Анотація


На підставі аналізу комплексу культурологічних, філософських, юридичних, педагогічних джерел з’ясована  наукова потреба узгодження понять «правова культура» і «правова компетентність» у контексті завдань професійної підготовки фахівців неюридичних спеціальностей; визначені базові філософсько-правові основи формулювання поняття «правова культура» з урахуванням низки спеціальних і загальнопедагогічних наукових підходів (антропологічного, аксіологічного, гносеологічного, герменевтичного, компетентнісного тощо); простежені взаємозв’язки понять «правова освіта», «правове виховання», «правові цінності», визначені місце і роль правової компетентності як складника правової культури фахівців у контексті забезпечення високої якості професійної підготовки і конкурентоздатності кожного фахівця на ринку праці.


Ключові слова


На підставі аналізу комплексу культурологічних, філософських, юридичних, педагогічних джерел з’ясована наукова потреба узгодження понять «правова культура» і «правова компетентність» у контексті завдань професійної підготовки фахівців неюридичних спеціал

Повний текст:

PDF

Посилання


Гуз А. М. Становлення та розвиток шкільної правової освіти в Україні (1991–2007 рр.): історичний і теоретико-методологічний аспект : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01. Київ, 2010. 40 c.

Данильян О. Г. Специфіка формування правової культури в транзитивному суспільстві // Наук. зап. Харк. ун-ту Повітр. Сил. Соціал. філософія, психологія. Харків: ХУПС, 2006. Вип. 2 (26). С. 3–9.

Краснокутський О. В. Культурно-правовий чинник оптимізації розвитку ідеології державотворення в Україні // Антропологічні виміри філософських досліджень. 2014. № 6. С. 89–100.

Максимов С. І. Українська правова культура та її вплив на політичну культуру // Політична культура суспільства: джерела, впливи, стереотипи : зб. ст. і тез за матеріалами Всеукр. наук.-теорет. конф. – ХХ Харк. політолог. читання. Харків: НЮАУ ім. Ярослава Мудрого ; НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування АПрН України, 2008. С. 211–214.

Панов М. І. Політична і правова культура як фундаментальні чинники державотворення в Україні // Політична культура суспільства: джерела, впливи, стереотипи : зб. ст. і тез за матеріал. Всеукр. наук.-теорет. конф. – ХХ Харк. політолог. читання. Харків : НЮАУ ім. Ярослава Мудрого; НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування АПрН України, 2008. С. 3–6.

Певцова Е. А. Основные концепции правового образования // Теоретические и методические основы преподавания права в школе. Москва: Новый учебник, 2002. 448 с.

Правове виховання в сучасній Україні: монографія / А. П. Гетьман, Л. М. Герасіна, О. Г. Данильян та ін. ; за ред. В. Я. Тація, А. П. Гетьмана, О. Г. Данильяна. Харків: Право, 2010. 368 c.

Правосвідомість і правова культура як базові чинники державотворчого процесу в Україні: монографія / Л. М. Герасіна, О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань та ін. Харків: Право, 2009. 352 с.

Про Національну програму правової освіти населення : Указ Президента України (№ 992/2001 від 18.10.2001 р.) / Офіційний портал Верховної Ради України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/992/2001.

Соколова С. В. Формування правової культури майбутніх інженерів-педагогів у вищих технічних навчальних закладах: автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.04. Київ, 2016. 23 с.

Твердохліб Л. В. Формування правової культури старшокласників у навчальних закладах нового типу: автореф. дис… канд. пед. наук: спец. 13.00. Луганськ, 1999. 17 с.

Требін М. П. Правова культура громадян в українському суспільстві // Наук. зап. Харк. ун-ту Повітр. Сил. Соціал. філософія, психологія. Харків: ХУПС, 2007. Вип. 1 (27). С. 3–9.

Чудинов О. Р. Формирование правовой компетентности студентов технического вуза // Вестник ПНИПУ : История. Культура. Философия. Право. 2013. № 7 (44). С. 107–115.

Юридична енциклопедія: В. 6 т. / Редкол. : Ю. С. Шемшученко та ін. Київ: Укр. енцикл., 2003. Т. 5: П – С. 736 с.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.