Правова компетентність у структурі професійної готовності фахівців

Автор(и)

  • Вікторія Михайлівна Прилипко Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-4%20(181)-13-17

Ключові слова:

На підставі аналізу комплексу культурологічних, філософських, юридичних, педагогічних джерел з’ясована наукова потреба узгодження понять «правова культура» і «правова компетентність» у контексті завдань професійної підготовки фахівців неюридичних спеціал

Анотація

На підставі аналізу комплексу культурологічних, філософських, юридичних, педагогічних джерел з’ясована  наукова потреба узгодження понять «правова культура» і «правова компетентність» у контексті завдань професійної підготовки фахівців неюридичних спеціальностей; визначені базові філософсько-правові основи формулювання поняття «правова культура» з урахуванням низки спеціальних і загальнопедагогічних наукових підходів (антропологічного, аксіологічного, гносеологічного, герменевтичного, компетентнісного тощо); простежені взаємозв’язки понять «правова освіта», «правове виховання», «правові цінності», визначені місце і роль правової компетентності як складника правової культури фахівців у контексті забезпечення високої якості професійної підготовки і конкурентоздатності кожного фахівця на ринку праці.

Біографія автора

Вікторія Михайлівна Прилипко, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

викладач кафедри теорії, історії держави та права

Посилання

Гуз А. М. Становлення та розвиток шкільної правової освіти в Україні (1991–2007 рр.): історичний і теоретико-методологічний аспект : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01. Київ, 2010. 40 c.

Данильян О. Г. Специфіка формування правової культури в транзитивному суспільстві // Наук. зап. Харк. ун-ту Повітр. Сил. Соціал. філософія, психологія. Харків: ХУПС, 2006. Вип. 2 (26). С. 3–9.

Краснокутський О. В. Культурно-правовий чинник оптимізації розвитку ідеології державотворення в Україні // Антропологічні виміри філософських досліджень. 2014. № 6. С. 89–100.

Максимов С. І. Українська правова культура та її вплив на політичну культуру // Політична культура суспільства: джерела, впливи, стереотипи : зб. ст. і тез за матеріалами Всеукр. наук.-теорет. конф. – ХХ Харк. політолог. читання. Харків: НЮАУ ім. Ярослава Мудрого ; НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування АПрН України, 2008. С. 211–214.

Панов М. І. Політична і правова культура як фундаментальні чинники державотворення в Україні // Політична культура суспільства: джерела, впливи, стереотипи : зб. ст. і тез за матеріал. Всеукр. наук.-теорет. конф. – ХХ Харк. політолог. читання. Харків : НЮАУ ім. Ярослава Мудрого; НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування АПрН України, 2008. С. 3–6.

Певцова Е. А. Основные концепции правового образования // Теоретические и методические основы преподавания права в школе. Москва: Новый учебник, 2002. 448 с.

Правове виховання в сучасній Україні: монографія / А. П. Гетьман, Л. М. Герасіна, О. Г. Данильян та ін. ; за ред. В. Я. Тація, А. П. Гетьмана, О. Г. Данильяна. Харків: Право, 2010. 368 c.

Правосвідомість і правова культура як базові чинники державотворчого процесу в Україні: монографія / Л. М. Герасіна, О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань та ін. Харків: Право, 2009. 352 с.

Про Національну програму правової освіти населення : Указ Президента України (№ 992/2001 від 18.10.2001 р.) / Офіційний портал Верховної Ради України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/992/2001.

Соколова С. В. Формування правової культури майбутніх інженерів-педагогів у вищих технічних навчальних закладах: автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.04. Київ, 2016. 23 с.

Твердохліб Л. В. Формування правової культури старшокласників у навчальних закладах нового типу: автореф. дис… канд. пед. наук: спец. 13.00. Луганськ, 1999. 17 с.

Требін М. П. Правова культура громадян в українському суспільстві // Наук. зап. Харк. ун-ту Повітр. Сил. Соціал. філософія, психологія. Харків: ХУПС, 2007. Вип. 1 (27). С. 3–9.

Чудинов О. Р. Формирование правовой компетентности студентов технического вуза // Вестник ПНИПУ : История. Культура. Философия. Право. 2013. № 7 (44). С. 107–115.

Юридична енциклопедія: В. 6 т. / Редкол. : Ю. С. Шемшученко та ін. Київ: Укр. енцикл., 2003. Т. 5: П – С. 736 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-07-02

Як цитувати

Прилипко, В. М. (2018). Правова компетентність у структурі професійної готовності фахівців. Імідж сучасного педагога, (4 (181), 13–17. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-4 (181)-13-17