Концептуальна модель управління освітнім процесом закладу освіти на основі кейс-менеджменту

Автор(и)

  • Маріола Міровська Інститут педагогіки, відділ педагогічний Академії ім. Яна Длугоша в Ченстохові (Польща), Poland

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-3%20(180)-30-35

Ключові слова:

концептуальна модель, потреби здобувачів освіти, освітній процес, соціальний підхід в управлінні, кейс-менеджмент, колаборація

Анотація

Розроблена структура концептуальної моделі управління освітнім процесом закладу освіти на основі кейс-менеджменту. Детально описані потреби здобувачів освіти та шляхи підтримки студентів в освітньому процесі, зокрема через ведення випадку. Розкривається сутність поняття колаборація, схожість та відмінність його з такими термінами як співпраця та кооперація.

Біографія автора

Маріола Міровська, Інститут педагогіки, відділ педагогічний Академії ім. Яна Длугоша в Ченстохові (Польща)

доктор гуманістичних наук в галузі педагогіки, доцент, керівник департаменту праці соціальної та публічного здоров’я

Посилання

Бевз Г. Психологічна робота в практиці кейс-менеджменту: аналіз досвіду впровадження. Психологічний часопис: зб. наук. праць / за ред. С. Д. Максименка. Київ: Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2018. № 3. Вип. 13. С. 9–25.

Брунець І. В. Методи та засоби організації колаборативних процесів в електронному урядуванні. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Інформаційні системи та мережі. 2010. № 673. С. 50–59.

Кліманська М. Психологічні чинники схильності молоді до соціального дис. … канд. психол. наук : 19.00.05 / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. Львів, 2001. 192 с.

Кооперація. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Соціальна_співпраця.

Краснов В. В. Контентна колаборація як перспектива забезпечення якості освіти. Медична інформатика та інженерія. 2013. № 3. С. 19–23. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mii_2013_3_6.

Методичні рекомендації з ведення випадку (case-management) внутрішньо переміщених осіб. Депонований рукопис «Проект ПРООН «Швидке реагування на соціальні та економічні проблеми ВПО». Київ, 38 с.

Пикельная В. С. Теория и методика моделирования управленческой деятельности (школоведческий аспект): дис … д-ра пед. наук : 13.00.01. / Криворож. пед. ин-т. Кривой Рог, 1993. 374 с.

Пригожин А. И. Социологические аспекты управления. Москва: Знание, 1974. 64 с.

Романова Н. Ф. Організація і управління діяльністю студентських соціальних служб у вищих навчальних закладах України: дис ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Центральний ін-т післядипл. пед. освіти АПН України. Київ, 2005. 260 с.

Рябова З. В. Моделювання процесу управління якістю освіти в навчальному закладі. Теорія і методика професійної освіти: електронне наукове фахове видання. 2016. №9 (1). URL: http://tmpe.eor.by/images/Vol._9/3_16_tmpo_9_ryabova.pdf.

Словарный запас: колаборация. URL: http://strelka.com/ru/magazine/2015/09/17/vocabulary-collaboration.

Словник термінів. URL: http://www.dictionary.com/browse/collaborationist?qsrc=2446.

Співпраця VS Взаємодія. URL: http://open.kmbs.ua/ua/blogs/mark/17587/spivpracya-vs-vzajemodiya.

Управлінські аспекти соціальної роботи. Курс лекцій / М. Ф. Головатий (кер. авт. кол.), М. П. Лукашевич, Г. А. Дмитренко та ін. Київ: МАУП, 2004. 368 с.

Швець Д. Є. Організаційна сутність соціального управління як суспільного феномену. Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право: зб. наук. праць. 2011. № 1 (9). С. 93–98.

Collaboration. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Collaboration.

KamLAND. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/KamLAND.

Mirowska M. Case management (zarządzanie przypadkiem) jako technologia przyszłości w szkole wyższej. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал / гол. ред. А. А. Сбруєва. Суми: Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. № 6 (70). С. 108–116.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-02

Як цитувати

Міровська, М. (2018). Концептуальна модель управління освітнім процесом закладу освіти на основі кейс-менеджменту. Імідж сучасного педагога, (3 (180), 30–35. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-3 (180)-30-35

Номер

Розділ

ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН