Моделювання і впровадження в практику навчальної та самостійної роботи професійно орієнтованого освітнього середовища студентів-медиків

Автор(и)

  • Наталія Миколаївна Куліш Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», Ukraine
  • Вікторія Ігорівна Куковська Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Ukraine
  • Наталія Борисівна Решетілова Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-3%20(180)-25-29

Ключові слова:

професійно орієнтоване освітнє середовище, студенти-медики, медична практика, майбутній лікар

Анотація

Висвітлені особливості моделювання і впровадження в практику навчальної та самостійної роботи професійно орієнтованого освітнього середовища студентів-медиків, визначене поняття комфортного освітнього середовища та проаналізована специфіка явища медичної практики як одного із основних чинників формування особистості майбутнього лікаря. 

Біографії авторів

Наталія Миколаївна Куліш, Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет»

старший викладач кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини

Вікторія Ігорівна Куковська, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

кандидат філологічних наук, асистент кафедри англійської мови, факультету іноземних мов

Наталія Борисівна Решетілова, Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет»

кандидат медичних наук, доцент кафедри анатомії людини імені М. Г. Туркевича

Посилання

Алексеев H. А. Личностно-ориентированное обучение. Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. 332 с.

Білинський А. М. Творче освітньо-інформаційне середовище як чинник розвитку особистості вчителя. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / гол. ред. Г. Терещук ; редкол.: Л. Вознюк, В. Кравець, В. Мадзігон [та ін.]. Тернопіль, 2012. №2. С. 15–21.

Білоус О., Маслова-Лисичкіна Н. Глобалізація розвитку і соціальна безпека. Віче, 2001. № 5. С. 22–44.

Вікторов В. Г. Регулювання якості освіти як філософсько-освітянська проблема: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. докт. філос. наук: 09.00.10. Інститут вищої освіти АПН України. Київ, 2006. 30 с.

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я». URL: http://bs-staff.com.ua/pb_ot/1085_165_37.html.

Згуровський М. З. Вища технічна освіта і Болонський процес. Доповідь на Всеукраїнської нараді ректорів вищих технічних навчальних закладів 17–18 березня 2004 р., м. Харків. Київський політехнік, 2004. №12.

Зязюн І. А. Педагогіка добра: ідеали і реалії : наук.-метод. посіб. Київ: МАУП, 2000. 312 с.

Качалов А. В. Педагогические условия формирования творческой самостоятельности студентов педвуза. Известия Уральского государственного университета, 2009. №1/2(62). С. 212–217.

Лошакова Т. Ф. Педагогическое управление процессом создания комфортной среды в образовательном учреждении: монография. Екатеринбург, 2001. 416 с.

Педагогический энциклопедический словарь / гл. ред. Б.М. Бим-Бад; редкол.: М. М. Безрукий, В. А. Болотов, Л. С. Глебова и др. Москва: Большая Российская энциклопедия, 2003. 528 с.

Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України: Наказ №93 Міністерства освіти і науки України від 08.04.1993 р.). URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0035-93.

Полонский В. М. Словарь по образованию и педагогике / В. М. Полонский. Москва: Высшая школа, 2004. 512 с.

Словник-довідник з професійної педагогіки / ред.-упор. А.В. Семенова. Одеса: Пальміра, 2006. 272 с.

Полякова Г. Вплив освітнього середовища ВНЗ на формування професійної компетентності фахівців. Вища школа, 2010. №10. С. 78–87.

Приходченко К. Формування особистісних якостей навчаючих у творчому освітньо-виховному середовищі навчального закладу. Наукова скарбниця освіти Донеччини. 2011, № 1 (8). С. 42–46.

Опубліковано

2018-06-01

Як цитувати

Куліш, Н. М., Куковська, В. І., & Решетілова, Н. Б. (2018). Моделювання і впровадження в практику навчальної та самостійної роботи професійно орієнтованого освітнього середовища студентів-медиків. Імідж сучасного педагога, (3 (180), 25–29. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-3 (180)-25-29

Номер

Розділ

ВИЩА ШКОЛА