DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-3 (180)-25-29

Моделювання і впровадження в практику навчальної та самостійної роботи професійно орієнтованого освітнього середовища студентів-медиків

Наталія Миколаївна Куліш, Вікторія Ігорівна Куковська, Наталія Борисівна Решетілова

Анотація


Висвітлені особливості моделювання і впровадження в практику навчальної та самостійної роботи професійно орієнтованого освітнього середовища студентів-медиків, визначене поняття комфортного освітнього середовища та проаналізована специфіка явища медичної практики як одного із основних чинників формування особистості майбутнього лікаря. 

Ключові слова


професійно орієнтоване освітнє середовище; студенти-медики; медична практика; майбутній лікар

Посилання


Алексеев H. А. Личностно-ориентированное обучение. Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. 332 с.

Білинський А. М. Творче освітньо-інформаційне середовище як чинник розвитку особистості вчителя. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / гол. ред. Г. Терещук ; редкол.: Л. Вознюк, В. Кравець, В. Мадзігон [та ін.]. Тернопіль, 2012. №2. С. 15–21.

Білоус О., Маслова-Лисичкіна Н. Глобалізація розвитку і соціальна безпека. Віче, 2001. № 5. С. 22–44.

Вікторов В. Г. Регулювання якості освіти як філософсько-освітянська проблема: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. докт. філос. наук: 09.00.10. Інститут вищої освіти АПН України. Київ, 2006. 30 с.

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я». URL: http://bs-staff.com.ua/pb_ot/1085_165_37.html.

Згуровський М. З. Вища технічна освіта і Болонський процес. Доповідь на Всеукраїнської нараді ректорів вищих технічних навчальних закладів 17–18 березня 2004 р., м. Харків. Київський політехнік, 2004. №12.

Зязюн І. А. Педагогіка добра: ідеали і реалії : наук.-метод. посіб. Київ: МАУП, 2000. 312 с.

Качалов А. В. Педагогические условия формирования творческой самостоятельности студентов педвуза. Известия Уральского государственного университета, 2009. №1/2(62). С. 212–217.

Лошакова Т. Ф. Педагогическое управление процессом создания комфортной среды в образовательном учреждении: монография. Екатеринбург, 2001. 416 с.

Педагогический энциклопедический словарь / гл. ред. Б.М. Бим-Бад; редкол.: М. М. Безрукий, В. А. Болотов, Л. С. Глебова и др. Москва: Большая Российская энциклопедия, 2003. 528 с.

Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України: Наказ №93 Міністерства освіти і науки України від 08.04.1993 р.). URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0035-93.

Полонский В. М. Словарь по образованию и педагогике / В. М. Полонский. Москва: Высшая школа, 2004. 512 с.

Словник-довідник з професійної педагогіки / ред.-упор. А.В. Семенова. Одеса: Пальміра, 2006. 272 с.

Полякова Г. Вплив освітнього середовища ВНЗ на формування професійної компетентності фахівців. Вища школа, 2010. №10. С. 78–87.

Приходченко К. Формування особистісних якостей навчаючих у творчому освітньо-виховному середовищі навчального закладу. Наукова скарбниця освіти Донеччини. 2011, № 1 (8). С. 42–46.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.