Акмеологічний підхід до професійного розвитку викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти

Автор(и)

  • Наталія Миколаївна Сиско Науково-методичний центр професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-2(179)-23-26

Ключові слова:

акмеологія, акмеологічний підхід, викладач, професійно-педагогічна компетентність, професійний розвиток, заклад професійної (професійно-технічної) освіти

Анотація

Проаналізоване поняття «акмеологія», його зв’язок із професіоналізмом фахівця. Обґрунтована актуальність використання акмеологічного підходу до професійного розвитку викладачів. Встановлено, що акмеологічний підхід до професійного розвитку викладачів тісно пов’язується з досягненням педагогом найвищого рівня професійно-педагогічної компетентності, дозволяє оптимізувати процес його професійного розвитку, сприяє розкриттю творчого потенціалу та результативності педагогічної праці.

Біографія автора

Наталія Миколаївна Сиско, Науково-методичний центр професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області

кандидат психологічних наук, докторант Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, завідувач лабораторії Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області

Посилання

Деркач А., Зазыкин В. Акмеология: учеб. пособ. Сан-Петербург: Питер, 2003. 256 с.

Бранский В. П., Пожарский С. Д. Социальная синергетика и акмеология. Сан-Петербург: Политехника, 2002.

Вовк М. П. Акмеологічний підхід до аналізу системи підготовки словесника-фольклориста в університетах України. Наукова скарбниця освіти Донеччини. Донецьк, 2012. №2(11). С. 58–62.

Гладкова В. М., Пожарський С. Д. Основи акмеології: підручник. Львів: Новий Світ, 2000, 2007. 320 с.

Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. Вид. друге, доповн. й виправл. Рівне: Волинські обереги, 2011. 552 с.

Зязюн І. А. Філософія неперервної освіти. Система неперервної освіти: здобутки, пошуки, проблеми: Міжн. наук.-практ. конф.: матеріали у 6 кн. Чернівці: Митець, 1996. Кн. 1. С. 13.

Кузьмина-Гаршина Н. В. Акмеологические законы развития продуктивной компетентности специалиста фундаментального образования. Модернізація вищої освіти у контексті євроінтергаційних процесів: Зб. наук. праць учасників Всеукр. методолог. семінару з міжн. участю. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2007. С. 7–43.

Кузьмина Н. В. Акмеологическая теория повышения качества подготовки специалистов образования. Москва: ИЦПКПС, 2001. – 144 с.

Кузьмина Н. В. (Головко-Гаршина). Предмет акмеологии. – 2-е изд., испр. и доп. Сан-Петербург: Политехника, 2002. 189 с.

Лук’янова Л. Б. Акмеологічний ресурс андрагогічної моделі навчання. Проблеми освіти: зб. наук. праць. Вип. 84. Житомир-Київ, 2015. С. 31–36.

Ничкало Н. Г. Трансформація професійно-технічної освіти в Україні: монографія. Київ: АРТЕК, 2002. 201 с.

Сидоренко В. В. Періодизація педагогічного акмепрофесіогенезу в умовах післядипломної освіти. Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 травня 2017 р.). Київ, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2017. 144 с. URL: http://inpsy.naps.gov.ua/files/pdf/zb_1509980340.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-04-18

Як цитувати

Сиско, Н. М. (2018). Акмеологічний підхід до професійного розвитку викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Імідж сучасного педагога, (2(179), 23–26. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-2(179)-23-26