Упровадження громадсько-державного управління закладом загальної середньої освіти в контексті законодавчих змін

Оксана Костянтинівна Михасюк

Анотація


Здійснено огляд нормативності з питань управління закладом загальної середньої освіти в умовах становлення громадсько-державного управління. Проаналізовано участь громадськості в означеному процесі. Розглянуто основні теоретичні аспекти громадсько-державного управління закладом загальної середньої освіти.


Ключові слова


Здійснено огляд нормативності з питань управління закладом загальної середньої освіти в умовах становлення громадсько-державного управління. Проаналізовано участь громадськості в означеному процесі. Розглянуто основні теоретичні аспекти громадсько-державн

Повний текст:

PDF

Посилання


Єльникова, Г. В. Наукові основи адаптивного управління закладами та установами загальної середньої освіти : автореф. дис. … на здоб. наук. ступ. докт. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Г. В. Єльникова. – Луганськ, 2005. – 44 с.

Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс] / Верховна Рада України – 2017. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.

Калініна, Л. М. Проблеми та реалії державно-громадського управління освітою на сучасному етапі розвитку демократичного суспільства / Л. М. Калініна // Постметодика. – 2012. – №3. – С. 2–10.

Королюк, С. В. Особливості громадсько-державного управління в діяльності сучасної школи [Електронний ресурс] / С. В. Королюк // Теорія та методика управління освітою. – 2010. – № 3. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/ttmuo/2010_3/10kormsa.pdf

Михасюк, О. К. Теоретичні аспекти державно-громадського управління загальноосвітнім навчальним закладом / О. К. Михасюк // Науковий журнал «ScienceRise». Педагогічна освіта. – 2016. – № 2/5. – С. 46–50.

Михасюк, О. К. Теоретичні основи громадсько-державного управління загальноосвітнім навчальним закладом [Електронний ресурс] / О. К. Михасюк // Електронне наукове видання «Адаптивне управління: теорія і практика». Серія «Педагогіка» – 2017. – № 2. – Режим доступу : http://am.eor.by/images/adapt/vol3p/17_am_02_03_mykhasiuk.pdf

Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи [Електронний ресурс] / Міністерство науки і освіти України – 2017. – Режим доступу : http://nus.org.ua/wp-content/uploads/2017/07/konczepcziya.pdf

Пастовенський, О. В. Громадсько-державне управління загальною середньою освітою в регіоні : автореф. дис. … на здоб. наук. ступ. докт. пед. наук : спец. 13.00.06 «Теорія та методика управління освітою» / О. В. Пастовенський. – Київ, 2015. – 44 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2522-9729 (online)