Науково-педагогічний аналіз понять «компетенція» та «компетентність»

Сергій Олексійович Кравченко

Анотація


Здійснено аналіз зарубіжних і вітчизняних науково-педагогічних джерел стосовно проблеми визначення сутності понять «компетенція» та «компетентність». На основі публікацій проведено порівняння особливостей змісту базових понять, присвячених проблемам становлення й розвитку компетентнісної освіти. Визначені передумови застосування даних дефініцій.


Ключові слова


компетентність; компетенція; сутність; особливості

Повний текст:

PDF

Посилання


Бурчак, Л. В. Формування дослідницької компетентності майбутнього вчителя хімії в системі вищої освіти : автореф. дисс. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Л. В. Бурчак; Полтава, 2011 – 23 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / [Уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел]. – Київ, Ірпінь : ВТФ «Перун», 2001. – 1440 с.

Головань, М. С. Компетенція і компетентність: досвід теорії, теорія досвіду / М. С. Головань // Вища освіта України. – 2008. – № 3. – С. 23–30.

Зеер, Э. Ф. Модернизация профессионального образования: компетентностный подход : учеб. пособ. для вузов / Э. Ф. Зеер, А. М. Павлова, Э. Э. Сыманюк. – Москва : Московский психолого-социальный институт, 2005. – 211 с.

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи (Бібліотека з освітньої політики) / (за заг. ред. О. В. Овчарук). – Київ : «К.І.С.», 2004. – 112 с.

Краткий психологический словарь : науч. изд. / Под общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. – 2-е изд., расш., испр. и доп. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. – 512 с.

Лебедик, Л. В. Педагогічна підготовка магістрів у вищих економічних навчальних закладах : монографія / Л. В. Лебедик. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 165 с.

Маркова, А. К. Психология профессионализма /А. К. Маркова. – Москва, 1996. – 308 с.

Мильруд, Р. П. Компетентность в изучении язика / Р. П. Мильруд // Иностранный язык в школе. – 2004. – № 7. – С. 13–17.

Мойсеюк, Н. Є. Педагогіка : навч. посіб. / Н. Є. Мойсеюк. – Київ, 2007. – 608 с.

Мюллер, В. К. Англо-русский словарь / В. К. Мюллер. – Москва : Русский язык, 1995. – 1867 с.

Новікова, Т. Розвивальне навчання та формування ключових компетентностей учнів / Т. Новікова // Початкова освіта. – 2008. – № 41. – С. 9–11.

Психологический словарь / авт.-сост. В. Н. Копорулина, М. Н. Смирнова, Н. О. Гордеева, Л. М. Балабанова; под общей ред. Ю. Л. Неймера. – Ростов-на-Дону : Феникс. – 2003. – 640 с.

Равен,14 Дж. Компетентність у сучасному суспільстві: прояв, розвиток і реалізація / Дж. Рамен. – Київ, 1984. – 284 с.

Современный словарь иностранных слов: ок. 20 000 слов. – СПб. : Дуэт, 1994. – 752 с.

Хасан, Б. И. Границы компетенций: педагогическое вменение и возрастные притязания / Б. И. Хасан // Педагогика развития: ключевые компетентности и их становление. – Красноярск, 2003. – 52 с.

Хуторской, А. В. Ключевые компетенции: Технология конструирования / А. В. Хуторской // Народное образование. – 2003. – № 5. – С. 55–61.

Birzea, C. Education for democratic citizenship: a lifelong learning perspective. Council of Europe. DGEV/EDU/CIT (2000) / C. Birzea. – Strasbourg Cedcx: CoE, 2000. – 88 р.

Hoffmann, T. The meanings of competency / Т. Hoffmann // Journal of European Industrial. – 1999. – Vol. 23.6. – P. 275–285.

Hornby, A. S. Oxford advanced Learning dictionary of current English (7th Edition) / A. S. Hornby. – Oxford: Oxford University press, 2005. – 307 p.

Hutmacher, Walo. Key competencies for Europe//Report of the Symposium Berne, Switzezland 27–30 March, 1996.

Hyland, T. Book review of Competency Based Education and Training: A World Perspective by A. Arguelles and A. Gonczi (eds.) / Т. Hyland // Journal of Vocational Education and Training. – 2001. – Vol. 53. – P. 487–490.

Mulder, М. Competence–based VET in the Netherlands: background and pitfalls / Н. Biemans, М Mulder // Journal of Vocational Education and Training. – 2004. – Vol. 56.4 – P. 523–538.

Short, E. The Concept of Competence Its use and Misuse in Education / Е. Short // Journal of Teacher Education. – 1985. – Vol. 36. – № 2. – P. 5.

Spector, J. M. ERIC Clearinghouse on Information and Technology Syracuse NY. Competencies for Online Teaching / J. Michael Spector, Ileana de la Teja // ERIC Digest. Competence, Competencies and Certification. – 2001 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ibstpi.org/downloads/online-competencies.pdf.

Sykes, A. J. Navvies: Their Work Attitudes / A.J. Sykes // Sociology. – 1969. – № 3. – P. 21–157.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2522-9729 (online)