DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2017-8 (177)-25-28

Проектування форм педагогічної підготовки майбутніх викладачів вищої школи в умовах магістратури

Леся Вікторівна Лебедик

Анотація


Проблематика удосконалення форм підготовки майбутніх викладачів вищої школи в умовах магістратури в контексті принципів Болонської декларації аналізується через призму модульного й самоорганізаційного підходів. Розглядаються умови проектування сучасних видів лекцій (лекція із запланованими помилками, лекція-диспут, проблемна лекція), практичних занять, самостійної роботи, конференцій, ділових ігор.


Ключові слова


магістр; форма навчання; лекція; практичне заняття; самостійна робота; конференція; ділова гра

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України про вищу освіту. – Режим доступу : mon.gov.ua.

Лебедик, Л. В. Модернізація форм педагогічної підготовки магістрів економіки (на прикладі вивчення курсу «Вища освіта України і Болонський процес») / Л. В. Лебедик // Інноваційні технології у професійній підготовці вчителя трудового навчання: проблеми теорії і практики. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2008. – С. 333–340.

Лебедик, Л. В. Перспективи удосконалення форм підготовки викладачів вищої школи в умовах магістратури / Л. В. Лебедик // Підготовка соціального педагога на засадах партнерства : матер. наук.-практ. конф. 24 листопада 2015 року / за ред. М. П. Васильєвої. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – 2015. – C. 74–75.

Лебедик, Л. В. Удосконалення форм підготовки викладачів вищої школи в умовах магістратури / Л. В. Лебедик // Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки». – Черкаси : Черкаський ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2016. – № 5. – C. 73–79.

Поясок, Т. Б. Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю у вищих навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Т. Б. Поясок // Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – Київ, 2004. – 22 с.

Стрельніков, В. Ю. Проектування професійно-орієнтованої дидактичної системи підготовки бакалаврів економіки : монографія / В. Ю. Стрельніков. – Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2006. – 375 с.

Стрельніков, В. Ю. Соціально-психологічний тренінг у формі ділової гри – ефективна технологія навчання у вищій школі / В. Ю. Стрельніков // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. / кол. авт. – Київ : Наук.-метод. центр вищої освіти, 2004. – Вип. 38. – C. 168–176.

Стрельніков, В. Ю. Удосконалення форм навчання у сучасній вищій школі: верифікація ідей Михайла Остроградського / В. Ю. Стрельніков // Імідж сучасного педагога. – 2016. – № 6. – C. 12–17.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.