DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2017-6 (175)-54-58

Моделювання змісту підготовки майбутнього вчителя іноземної мови до реалізації іншомовної ос

Тетяна Миколаівна Колодько

Анотація


Проаналізовані можливості професійної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови. Запропонована модель змісту підготовки вчителя іноземної мови до іншомовної педагогічної освіти. Обґрунтований зміст підготовки майбутнього вчителя іноземних мов, визначені етапи формування та підходи до професійної підготовки спеціалістів у відповідності до сучасних освітніх тенденцій у галузі загальної освіти.


Ключові слова


професійна підготовка; майбутній учитель іноземної мови; педагогічна модель; методична підготовка; іншомовна освіта

Повний текст:

PDF

Посилання


Білик, Н. І. Моделювання процесу навчання в системі підвищення кваліфікації вчителів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Надія Іванівна Білик / ЦІППО АПН України. – Київ, 2005. – 22 с.

Вітлінський, В. В. Моделювання економіки. – Київ : КНЕУ, 2005. – 408 с.

Володько, Т. М. Пріоритети сучасної методики викладання іноземних мов та технології опрацювання мови // Мовні і концептуальні картини світу / Вид. Дім Дмитра Бураго, 2009. – Вип. 25. – Ч. 2. – С. 89–94.

Гончаренко, С. У. Український педагогічний словник / Семен Устимович Гончаренко. – Київ : Либідь, 1997. – 376 с.

Докучаєва, В. В. Проектування інноваційних педагогічних систем у сучасному освітньому просторі : монографія / В. В. Докучаєва. – Луганськ : Альма-матер, 2005. – 304 с.

Енциклопедія освіти / АПН України ; гол. ред. В. Г. Кремень. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – С. 516.

Краевский, В. В., Лернер, И. Я. Дидактические основания определения содержания учебника // Проблемы школьного учебника. Вып. 8. О конструировании учебника. – Москва : Просвещение, 1980. – С. 34–49.

Малехина, Е. А. Проблема целеполагания в обучении иностранным языкам для профессиональных целей // Известия РГПУ им. А. И. Герцена, 2009. – № 109. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://puma/article/n/problema-tselepolaganiya-v-obuchenii-inostrannym-yazykam-dlya-professionalnyh-tseley. – Назва з екрану. Дата звернення 05.03.2017.

Степкина, Т. Н. О роли моделирования в системе профессиональной подготовки учителя иностранного языка / Т. Н. Степкина // Иностр. яз. в школе. – 1988. – № 1. – С. 72–77.

Ушинський К.Д. Вибрані педагогічні твори : в 2-х т. Т.1. Теоретичні проблеми педагогіки : пер. з рос. / К.Д. Ушинський // за ред. А.І. Пискунова. – К.: Рад. шк., 1983. – 496 с.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.