Поняття культури у системі кроскультурної підготовки майбутніх фахівців галузі туризму

Автор(и)

  • Вадим Ігорович Сідоров Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2017-5(174)-26-29

Ключові слова:

туризм, культура, кроскультура, кроскультурна компетентність, контекстуалізація, контекст, функції

Анотація

Автор розкриває поняття культури та її суті у системі кроскультурної підготовки майбутніх фахівців галузі туризму. Проаналізовані класифікації поняття «культура», визначені функції культури та елементи її прояву, розглянута контекстуалізація культури.

Біографія автора

Вадим Ігорович Сідоров, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

кандидат економічних наук, професор, декан факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу

Посилання

Алдошина, М. В. Кроскультурні комунікації в галузі туризму в умовах глобалізації / М. В. Алдошина, Г. М. Брусільцева // Економіка торгівлі та послуг. – Бізнес-інформ, 2014. –№ 3. – С. 197–202.

Биржаков М. Б. Специальные виды туризма : курс лекций / М. Б. Биржаков. – СПб. : СПбГИЭУ, 2011. – 70 с.

Білополий, В. В. Культурологічний підхід: допоміжні матеріали до вивчення курсів та спецкурсів «Вітчизняна та світова культура», «Екологічна культура», «Історія культури», «Прикладна культурологія», «Теорія культури», «Українська культура», «Філософія культури» / В. В. Білополий, К. А. Прокоф’єва, М. Г. Складановська; за заг. ред. К. А. Прокоф’євої. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2013. – 324 с.

Бондар, Н. Д. Формування ключових компетентностей майбутніх менеджерів сфери туризму в процесі вивчення гуманітарних дисциплін : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Н. Д. Бондар. – Вінниця, 2016. – 262 с.

Возняк, С. С. Культура як соціальне явище: аксіологічний вимір / С. С. Возняк, Т. В. Костюк // Соціологічні студії. – 2012. – № 1. – С. 16–22.

Дем’яненко, О. Формування кроскультурної компетентності майбутніх учителів іноземної мови / О. Дем’яненко // Проблеми підготовки сучасного вчителя. – 2012. – № 6(1). – С. 167–172.

Квартальнов, В. А. Культура и туризм вместе / В. А. Квартальнов // Теория практика физической культуры. – 2000. – №8. – С. 2–4.

Малинка, Ю. Г. Толерантність як результат міжкультурної комунікації в умовах глобалізації / Ю. Г. Малинка // Вісник Національного авіаційного університету. Сер. : Філософія. Культурологія. – 2012. – № 2. – С. 123–127.

Мухаметова, Э. М. Понятия «культура» и «культурный туризм» на современном этапе развития туриндустрии / Э. М. Мухаметова, С. М. Васина // Научное сообщество студентов: междисциплинарные исследования : сб. ст. по мат. II Межд. студ. науч.-практ. конф. № 3. URL: sibac.info/sites/default/files/conf/file/stud_3_2.pdf

Прокоф’єва, К. А. Поняття культури: методологія вивчення / Національний гірничий університет. Інститут гуманітарних проблем. Tertia: Альманах. – Дніпропетровськ : НГУ, 2005. – С. 131–145.

Роїк, О. Р. Кадрове забезпечення туризму в контексті формування інноваційної економіки України / О. Р. Роїк // Економічний простір. – 2016. – № 113. – С. 27–37.

Самодрин, А.П. Теоретичні засади системи профільного навчання в умовах регіону : дис. … докт. пед. наук: 13.00.09 – теорія навчання. – Інститут педагогіки НАПН України. – Київ, 2011. – 635 с.

Стегній, О. Г. Методологічні складності кроскультурних досліджень / О. Г. Стегній // Український соціум. – 2013. – № 2. – С. 99–111.

Теорія туристичної освіти і навчання / Історія туризму в Україні : навч. посіб. / В. К. Федорченко, Т.А. Дьорова. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 70–135.

Тодорова, Н. Ю. Кроскультурний менеджмент : навч. посіб. / Н. Ю. Тодорова. – Київ, 2009. – 330 с.

Устименко, Л. М. Кроскультурні конфлікти в організації міжнародного туризму / Л. М. Устименко, С. О. Агеєва // Культура і мистецтво у сучасному світі. – 2015. – Вип. 16. – С. 58–67.

Шандор, Ф. Ф. Сучасні різновиди туризму : підручник / Ф. Ф. Шандор, М. П. Кляп. – Київ : Знання, 2013. – 334 с.

Шуплат, О. М. Формування поняття «туризм» у сучасній економічній науці / О. М. Шуплат // Ефективна економіка [Електронний ресурс] : електр. наук. фах. вид. / Дніпропетр. держ. агр.-екон. ун-т. – Електрон. текст. дані. – Дніпропетровськ, 2015. – № 12. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2015/57.pdf

Cargill, C. The Master’s Degree: Perceptions of Corporate Professionals from Three Segments of the Hospitality Industry / C. Cargill // Hospitality and Tourism Educator. – 1995. – Vol. 7(4). – P. 51–54.

Hofstede, G. H. and Hofstede G. Culture’s consequences: Comparing values, behaviors, institutions and organizations across nations. – Sage, 2001. – P. 11.

Playing Frames Can Be Dangerous: Some Reflections on Methodology in Cognitive Anthropology // Language, Culture and Cognition [ed. by R.Casson]. – NY. : Macmillan, 1981. – 450 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-19

Як цитувати

Сідоров, В. І. (2017). Поняття культури у системі кроскультурної підготовки майбутніх фахівців галузі туризму. Імідж сучасного педагога, (5(174), 26–29. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2017-5(174)-26-29