DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2017-5(174)-26-29

Поняття культури у системі кроскультурної підготовки майбутніх фахівців галузі туризму

Вадим Ігорович Сідоров

Анотація


Автор розкриває поняття культури та її суті у системі кроскультурної підготовки майбутніх фахівців галузі туризму. Проаналізовані класифікації поняття «культура», визначені функції культури та елементи її прояву, розглянута контекстуалізація культури.


Ключові слова


туризм; культура; кроскультура; кроскультурна компетентність; контекстуалізація; контекст; функції

Повний текст:

PDF

Посилання


Алдошина, М. В. Кроскультурні комунікації в галузі туризму в умовах глобалізації / М. В. Алдошина, Г. М. Брусільцева // Економіка торгівлі та послуг. – Бізнес-інформ, 2014. –№ 3. – С. 197–202.

Биржаков М. Б. Специальные виды туризма : курс лекций / М. Б. Биржаков. – СПб. : СПбГИЭУ, 2011. – 70 с.

Білополий, В. В. Культурологічний підхід: допоміжні матеріали до вивчення курсів та спецкурсів «Вітчизняна та світова культура», «Екологічна культура», «Історія культури», «Прикладна культурологія», «Теорія культури», «Українська культура», «Філософія культури» / В. В. Білополий, К. А. Прокоф’єва, М. Г. Складановська; за заг. ред. К. А. Прокоф’євої. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2013. – 324 с.

Бондар, Н. Д. Формування ключових компетентностей майбутніх менеджерів сфери туризму в процесі вивчення гуманітарних дисциплін : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Н. Д. Бондар. – Вінниця, 2016. – 262 с.

Возняк, С. С. Культура як соціальне явище: аксіологічний вимір / С. С. Возняк, Т. В. Костюк // Соціологічні студії. – 2012. – № 1. – С. 16–22.

Дем’яненко, О. Формування кроскультурної компетентності майбутніх учителів іноземної мови / О. Дем’яненко // Проблеми підготовки сучасного вчителя. – 2012. – № 6(1). – С. 167–172.

Квартальнов, В. А. Культура и туризм вместе / В. А. Квартальнов // Теория практика физической культуры. – 2000. – №8. – С. 2–4.

Малинка, Ю. Г. Толерантність як результат міжкультурної комунікації в умовах глобалізації / Ю. Г. Малинка // Вісник Національного авіаційного університету. Сер. : Філософія. Культурологія. – 2012. – № 2. – С. 123–127.

Мухаметова, Э. М. Понятия «культура» и «культурный туризм» на современном этапе развития туриндустрии / Э. М. Мухаметова, С. М. Васина // Научное сообщество студентов: междисциплинарные исследования : сб. ст. по мат. II Межд. студ. науч.-практ. конф. № 3. URL: sibac.info/sites/default/files/conf/file/stud_3_2.pdf

Прокоф’єва, К. А. Поняття культури: методологія вивчення / Національний гірничий університет. Інститут гуманітарних проблем. Tertia: Альманах. – Дніпропетровськ : НГУ, 2005. – С. 131–145.

Роїк, О. Р. Кадрове забезпечення туризму в контексті формування інноваційної економіки України / О. Р. Роїк // Економічний простір. – 2016. – № 113. – С. 27–37.

Самодрин, А.П. Теоретичні засади системи профільного навчання в умовах регіону : дис. … докт. пед. наук: 13.00.09 – теорія навчання. – Інститут педагогіки НАПН України. – Київ, 2011. – 635 с.

Стегній, О. Г. Методологічні складності кроскультурних досліджень / О. Г. Стегній // Український соціум. – 2013. – № 2. – С. 99–111.

Теорія туристичної освіти і навчання / Історія туризму в Україні : навч. посіб. / В. К. Федорченко, Т.А. Дьорова. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 70–135.

Тодорова, Н. Ю. Кроскультурний менеджмент : навч. посіб. / Н. Ю. Тодорова. – Київ, 2009. – 330 с.

Устименко, Л. М. Кроскультурні конфлікти в організації міжнародного туризму / Л. М. Устименко, С. О. Агеєва // Культура і мистецтво у сучасному світі. – 2015. – Вип. 16. – С. 58–67.

Шандор, Ф. Ф. Сучасні різновиди туризму : підручник / Ф. Ф. Шандор, М. П. Кляп. – Київ : Знання, 2013. – 334 с.

Шуплат, О. М. Формування поняття «туризм» у сучасній економічній науці / О. М. Шуплат // Ефективна економіка [Електронний ресурс] : електр. наук. фах. вид. / Дніпропетр. держ. агр.-екон. ун-т. – Електрон. текст. дані. – Дніпропетровськ, 2015. – № 12. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2015/57.pdf

Cargill, C. The Master’s Degree: Perceptions of Corporate Professionals from Three Segments of the Hospitality Industry / C. Cargill // Hospitality and Tourism Educator. – 1995. – Vol. 7(4). – P. 51–54.

Hofstede, G. H. and Hofstede G. Culture’s consequences: Comparing values, behaviors, institutions and organizations across nations. – Sage, 2001. – P. 11.

Playing Frames Can Be Dangerous: Some Reflections on Methodology in Cognitive Anthropology // Language, Culture and Cognition [ed. by R.Casson]. – NY. : Macmillan, 1981. – 450 p.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.