Кроскультурна компетентність майбутніх фахівців галузі туризму

Автор(и)

  • Вадим Ігорович Сідоров Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2017-4/2(173)-51-54

Ключові слова:

туризм, культура, крос культура, кроскультурна компетентність, знання, вміння, мотиви

Анотація

Автор розкриває поняття та структуру кроскультурної компетентності майбутніх фахівців галузі туризму. Кроскультурна компетентність майбутнього фахівця галузі туризму складається з таких компонентів: когнітивного, мотиваційного, операційного та міжособистісного.

Біографія автора

Вадим Ігорович Сідоров, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

кандидат економічних наук, професор, декан факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу

Посилання

Александрова, С. А. Проблема кроскультурних комунікацій в туризмі / С. А. Александрова // Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку : матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (31 жовтня 2016 р.) / відп. ред. Л. В. Транченко. – Умань : Вид. Сочінський М. М., 2016. – С. 7.

Горчакова, О. А. Кросс-культурный менеджмент в образовании: тексты лекций / О. А. Горчакова. – Одесса : Фаворит, 2013. – 114 с.

Дідук-Ступ’як, Г. І. Формування крос-культурної компетентності студентів-іноземців у процесі вивчення української мови / Г. І. Дідук-Ступ’як // Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. – – 2015. – № 3. – С. 87–92.

Колосовская, Т. А. Формирование кросс-культурной компетентности будущих учителей : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Т. А. Колосовская. – Челябинск, 2006. – 195 с.

Лапшин, О. Г. Международное сотрудничество в области гуманитарного образования : перспектива кросс-культурной грамотности / О. Г. Лапшин // Кросс-культурный диалог: компаративные исследования в педагогике и психологи : сб. ст. – Владимир, 1999. – 47 с.

Науменко, А. В. Кросскультурная компетентность педагога дошкольного образовательного учреждения / А. В. Науменко // Режим доступа : https://cyberleninka.ru/article/n/krosskulturnaya-kompetentnost-pedagoga-doshkolnogo-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya

Пальчикова, О. О. Крос-культурна компетентність у навчанні української мови як іноземної / О. О. Пальчикова // Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького держ. пед. ун-ту. – 2012. – Вип. 8. – С. 319–326.

Радченко, Т. Швейцарський досвід організації навчального процесу на засадах полікультурності у вищій школі. / Режим доступу : http://pps.udpu.org.ua/article/view/51829

.

Ричард, Льюис. Столкновение культур. Путеводитель для всех, кто делает бизнес за границей / Ричард Льюис. – Изд-во «Манн, Иванов и Фербер». – 2013. – 640 с.

Солодкая, А. К. Готовность участников педагогического процесса к кросскультурному взаимодействию: критерии кросскультурной компетентности и этнической толерантности / А. К. Солодкая // Наукові праці [Чорноморського держ. ун-ту ім. Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Сер. : Педагогіка. – 2012. – Т. 188, Вип. 176. – С. 102–107.

Ханас, У. Я. Толерантність як чинник формування ціннісних систем у процесах кроскультурної комунікації / У. Я. Ханас // Грані. – 2015. – № 3. – С. 98–102.

Чаграк Н. І. Міжкультурна комунікація як компонент професійної компетентності фахівця сфери туризму / Н. І. Чаграк, Г. В. Гритчук. – Режим доступу :http://www.stattionline.org.ua/pedagog/104/18207-mizhkulturna-komunikaciya-yak-komponent-profesijno%D1%97-kompetentnosti-faxivcya-sferi-turizmu.html.

Щетініна, Л. В. Сутність крос-культурної компетентності: від теорії до практики / Л. В. Щетініна, С. Г. Рудакова, О. В. Кравець. – Режим доступу : http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&j=efektyvna-ekonomika&s=ua&z=5537.

Ferraro, Gary P. The cultural dimension of international business / Gary P. Ferraro. 4th ed., 2002. URL: https://goo.gl/Dp1rtS.

Griffin, Emory A. A First Look at Communication Theory (6 ed.). – McGraw-Hill, 2006 URL: https://goo.gl/6JUdRr.

Leavitt, Ronnie L. Developing Cultural Competence in a Multicultural World, Parts 1 & 2, 2012. URL: https://goo.gl/Mvk8a4.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-10-13

Як цитувати

Сідоров, В. І. (2017). Кроскультурна компетентність майбутніх фахівців галузі туризму. Імідж сучасного педагога, (4/2(173), 51–54. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2017-4/2(173)-51-54

Номер

Розділ

НАВЧАЮЧИ - ВЧИМОСЯ