DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2017-4/2(173)-51-54

Кроскультурна компетентність майбутніх фахівців галузі туризму

Вадим Ігорович Сідоров

Анотація


Автор розкриває поняття та структуру кроскультурної компетентності майбутніх фахівців галузі туризму. Кроскультурна компетентність майбутнього фахівця галузі туризму складається з таких компонентів: когнітивного, мотиваційного, операційного та міжособистісного.


Ключові слова


туризм; культура; крос культура; кроскультурна компетентність; знання; вміння; мотиви

Повний текст:

PDF

Посилання


Александрова, С. А. Проблема кроскультурних комунікацій в туризмі / С. А. Александрова // Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку : матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (31 жовтня 2016 р.) / відп. ред. Л. В. Транченко. – Умань : Вид. Сочінський М. М., 2016. – С. 7.

Горчакова, О. А. Кросс-культурный менеджмент в образовании: тексты лекций / О. А. Горчакова. – Одесса : Фаворит, 2013. – 114 с.

Дідук-Ступ’як, Г. І. Формування крос-культурної компетентності студентів-іноземців у процесі вивчення української мови / Г. І. Дідук-Ступ’як // Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. – – 2015. – № 3. – С. 87–92.

Колосовская, Т. А. Формирование кросс-культурной компетентности будущих учителей : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Т. А. Колосовская. – Челябинск, 2006. – 195 с.

Лапшин, О. Г. Международное сотрудничество в области гуманитарного образования : перспектива кросс-культурной грамотности / О. Г. Лапшин // Кросс-культурный диалог: компаративные исследования в педагогике и психологи : сб. ст. – Владимир, 1999. – 47 с.

Науменко, А. В. Кросскультурная компетентность педагога дошкольного образовательного учреждения / А. В. Науменко // Режим доступа : https://cyberleninka.ru/article/n/krosskulturnaya-kompetentnost-pedagoga-doshkolnogo-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya

Пальчикова, О. О. Крос-культурна компетентність у навчанні української мови як іноземної / О. О. Пальчикова // Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького держ. пед. ун-ту. – 2012. – Вип. 8. – С. 319–326.

Радченко, Т. Швейцарський досвід організації навчального процесу на засадах полікультурності у вищій школі. / Режим доступу : http://pps.udpu.org.ua/article/view/51829

.

Ричард, Льюис. Столкновение культур. Путеводитель для всех, кто делает бизнес за границей / Ричард Льюис. – Изд-во «Манн, Иванов и Фербер». – 2013. – 640 с.

Солодкая, А. К. Готовность участников педагогического процесса к кросскультурному взаимодействию: критерии кросскультурной компетентности и этнической толерантности / А. К. Солодкая // Наукові праці [Чорноморського держ. ун-ту ім. Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Сер. : Педагогіка. – 2012. – Т. 188, Вип. 176. – С. 102–107.

Ханас, У. Я. Толерантність як чинник формування ціннісних систем у процесах кроскультурної комунікації / У. Я. Ханас // Грані. – 2015. – № 3. – С. 98–102.

Чаграк Н. І. Міжкультурна комунікація як компонент професійної компетентності фахівця сфери туризму / Н. І. Чаграк, Г. В. Гритчук. – Режим доступу :http://www.stattionline.org.ua/pedagog/104/18207-mizhkulturna-komunikaciya-yak-komponent-profesijno%D1%97-kompetentnosti-faxivcya-sferi-turizmu.html.

Щетініна, Л. В. Сутність крос-культурної компетентності: від теорії до практики / Л. В. Щетініна, С. Г. Рудакова, О. В. Кравець. – Режим доступу : http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&j=efektyvna-ekonomika&s=ua&z=5537.

Ferraro, Gary P. The cultural dimension of international business / Gary P. Ferraro. 4th ed., 2002. URL: https://goo.gl/Dp1rtS.

Griffin, Emory A. A First Look at Communication Theory (6 ed.). – McGraw-Hill, 2006 URL: https://goo.gl/6JUdRr.

Leavitt, Ronnie L. Developing Cultural Competence in a Multicultural World, Parts 1 & 2, 2012. URL: https://goo.gl/Mvk8a4.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.