DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2017-3/1(172)-32-34

Ключові компетентості майбутніх учителів природничих дисциплін у фаховій підготовці

Леся Віталіївна Соловей

Анотація


Представлені погляди вітчизняних і зарубіжних учених щодо визначення поняття «ключові компетентності особистості», характеристику компетентнісного підходу у вищій освіті, теоретичні аспекти фахової підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін у контексті формування ключових компетентностей особистості.


Ключові слова


ключові компетентності; фахова підготовка вчителів; компетентнісний підхід; учителі природничих дисциплін

Повний текст:

PDF

Посилання


Абдуллина, О. А. Общепедагогическая подготовка в системе высшего педагогического образования : для пед. спец. высш. учеб. завед. – 2-е изд. перераб. и доп. / О. А. Абдуллина – Москва : Просвещение, 1990. – 141 с.

Біляковська, О. Формування когнітивної компетенції майбутніх вчителів природничо-математичних дисциплін / О. Біляковська // Актуальні проблеми вищої професійної освіти України : матер. V Міжн. наук.-практ. конф. 23 березня 2017 р. / за заг. ред. Е. В. Лузік, О. М. Акмалдінової. – Київ : НАУ, 2017.

Вінник, Н. Проблематика концепцій ключових кваліфікацій і компетенцій у професійній освіті / Наталія Вінник // Соціальна психологія. – 2008. – № 1. – С. 149–157.

Вишівська, В. Б. Критерії і показники готовності студентів до конструювання навчально-пізнавальної діяльності учнів / В. Б. Вишківська // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова : зб. наук. пр. − Київ : НПУ, 2004. – Вип. 1 (11). – С. 243–248. – (Серія 16. «Творча особистість учителя : проблеми теорії і практики ).

Володько, В. М. Основні компоненти загальнопедагогічної підготовки майбутнього вчителя / В. М. Володько // Проблеми сучасної педагогічної освіти : зб. ст. / Крим. держ. гуманіт. ін-т. – Київ, 2001. – Вип. 3. – 4.1. – С. 25–42. – (Педагогіка і психологія).

Драч, Ірина. Зміст та структура ключових компетентностей майбутнього викладача вищої школи / Ірина Драч // Витоки педагогічної майстерності. – Полтава, 2013 – Випуск 11. – С. 124–130.

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / за заг. ред. О. В. Овчарук. – Київ : «К.І.С.», 2004. – 112 с.

Корнілова, А. Ключові кваліфікації компетентності особистості у вищих навчальних закладах Німеччини / А. Корнілова // Шлях освіти. – 2005. – №3. – С. 18–22.

Нагорна, Н. В. Формування у студентів понять компетентності й компетенції / Н. В. Нагорна // Виховання і культура. – 2007. – № 1–2 (11–12). – С. 266–268.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.