Формування професійної мобільності майбутніх учителів шляхом розв’язування навчальних ситуацій

Автор(и)

  • Оксана Іванівна Кіліченко ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Україна

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2017-3/1(172)-15-19

Ключові слова:

професійна мобільність учителів, навчально-професійні ситуації, напрями підготовки

Анотація

Розглянуті шляхи підготовки майбутніх учителів через процес розв’язування навчально-професійних ситуацій. Визначено, що для розвитку професійної мобільності студентів, навчально-професійні ситуації повинні носити контекстний характер, а організація викладачем процесу їхнього розв’язання має проходити з урахуванням коучингового підходу.

Біографія автора

Оксана Іванівна Кіліченко, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки початкової освіти

Посилання

Акмамбетова, М. Е. Формирование компетентности будущего учителя в разрешении коллизийных педагогических ситуаций / Марияш Елемесовна Акмамбетова. – Астрахань, 2006. – 201 с..

Безрукова, B. C. Педагогика. Проективная педагогика [учеб. пособ. для инженерно-педагогических институтов и индустриально-педагогических техникумов] / В. С. Безрукова. – Екатеринбург : Изд-во «Деловая книга», 1996. – 344 с.

Березюк, О. С. Моделювання педагогічних ситуацій як засіб підготовки вчителя до спілкування з учнями : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13. 00. 01 / О. С. Березюк– Київ, 1995. – 24 с..

Вербицкий, А. А. Личностный и компетентностный подходы в образовании: проблемы интеграции / А. А. Вербицкий, О. Г. Ларионов. – Москва : Логос, 2009. – 336 с..

Вихрущ, В. О. Психодидактика вищої школи: інноваційні методи навчання: [навч. посіб. / авт.-упор. : В. О. Вихрущ, С. В. Гуменюк, О. А. Вихрущ-Олексюк. – Тернопіль : Крок, 2017. – 280 с..

Горюнова, Л. В. Профессиональная мобильность специалиста как проблема развивающегося образования в России : дис ... докт. пед. наук : 13.00.08 / Лилия Васильевна Горюнова. – Ростов-на-Дону, 2006. – 337 с.

Кіліченко, О. І. Розвиток діагностичних умінь учителів початкової школи у процесі розв’язування навчально-професійних ситуацій / О. І. Кіліченко // Обрії : наук.-пед. журн. – Івано-Франківськ, 2016. – № 1(42). – С. 48–51.

Кір’якова, А. Коучинг та наставництво в управлінні персоналом підприємства [Електронний ресурс] / А. Кір’якова. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/2_KAND_2013/Economics/5_125411.doc.htm

Луцан, Н. І. Педагогічні умови формування професійної мобільності вихователя дошкільного закладу / Н. І. Луцан // Науковий вісник Миколаївського держ. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського. Сер. : Педагогічні науки. – 2014. – Вип. 1.45. – С. 87–89.

Нова українська школа: концептуальні засади реформування середньої школи [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/

Осадченко, І. І. Теорія і практика ситуаційного навчання у підготовці майбутніх учителів початкової школи : монографія / І. І. Осадченко. – Умань : ПП Жовтий, 2011. – 414 с.

Панфилова, А. П. Инновационные педагогические технологи : Активное обучение : [учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед.] / А. П. Панфилова – Москва : Изд. центр «Академия», 2009. – 192 с.

Пріма, Р. М. Компонентно-структурний аналіз сутнісної характеристики феномена «професійна мобільність учителя» / Р. М. Пріма // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія №11. Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління : зб. наук. праць. – Випуск 8. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2008. – С.146–151.

Ситуаційна методика навчання: теорія і практика / Упор. О. Сидоренко, В. Чуба. – Київ : Центр інновацій та розвитку, 2001. – 256 с.

Шакиров, И. А. Антропология педагогических ситуацій : монография / Игорь Анварович Шакиров ; под ред. В. А. Пятина. – Астрахань : Изд. дом «Астраханский университет», 2009. – 104 с.

Шпекторенко, І. Поняття та структура феномену професійної мобільності державного службовця / І. Шпекторенко // Університетські наукові записки. – 2007. – № 4 (24). – С. 467–472.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-09-22

Як цитувати

Кіліченко, О. І. (2017). Формування професійної мобільності майбутніх учителів шляхом розв’язування навчальних ситуацій. Імідж сучасного педагога, (3/1(172), 15–19. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2017-3/1(172)-15-19